Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN

EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 85,00
İndirimli Fiyat : 80,75
%5 İndirimli
Stokta var
9789753685900
363978
EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı
EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı
Filiz Kitabevi
80.75

GİRİŞ
Sayfa
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU ....................................................................... 1
II. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI ......................................................... 1
A. Kavram ........................................................................................................... 1
B. Unsurları ......................................................................................................... 2
1) Eşya ............................................................................................................ 2
a) Kavram .................................................................................................. 2
b) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 4
aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 4
bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 4
cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar............................................... 4
2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet .............................................. 5
3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik ................................................................ 5
III. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI ...................................................... 5
1) Sağladığı yetkiye göre ............................................................................... 5
a) Mülkiyet hakkı ..................................................................................... 5
b) Sınırlı aynî haklar ................................................................................. 6
aa) İrtifak hakları .................................................................................. 6
bb) Rehin hakları .................................................................................. 6
cc) Taşınmaz yükü ................................................................................ 6
2) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ...................................................... 7
IV. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER .......................................... 7
1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi ................................................................ 7
2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 8
3) İnancın korunması prensibi ....................................................................... 9
4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi ........................................................... 9
5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ............................ 9
V. AYNÎ HAK-ALACAK HAKKI VE EŞYAYA BAĞLI BORÇ AYRIMI......... 10
BİRİNCİ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
Birinci Bölüm
ZİLYETLİK
§ 1. GENEL BAKIŞ ......................................................................................................... 11
§ 2. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ .................................... 13
I. KAVRAM .......................................................................................................... 13
II. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................. 15
§ 3. ZİLYETLİĞE TÂBİ ŞEYLER ................................................................................ 16
§ 4. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................... 18
1) Haklı - haksız zilyetlik ............................................................................. 18
2) İyi niyetli - kötü niyetli zilyetlik ............................................................... 18
3) Malik sıfatıyla - başka sıfatla zilyetlik ...................................................... 18
4) Asli - fer’i zilyetlik ................................................................................... 19
5)Kendisi için - başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
yardımcılığı) ............................................................................................. 19
6) Dolaylı - dolaysız zilyetlik ....................................................................... 20
7) Tek başına - birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ........................... 20
§ 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBI ........................................................ 21
I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI ....................................................................... 21
1) Aslen kazanma ......................................................................................... 22
2) Devren kazanma ....................................................................................... 22
3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 22
4) Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 23
II. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ .......................................... 23
1) Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 24
a) Malın teslimi ........................................................................................ 24
b) Araçların teslimi .................................................................................. 25
c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 26
2) Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 26
a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 27
b) Hükmen teslim .................................................................................... 28
c) Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 30
d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 33
III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................ 35
1) Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 35
2) Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 35
§ 6. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ................................................................................ 36
I. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI ................................................. 37
II. ZİLYETLİK DAVALARI .................................................................................. 39
1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 39
a) Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 39
b) Tazminat davası .................................................................................. 41
2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 42
a) Saldırıya son verilmesi talebi ............................................................... 42
b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ........................................................ 43
c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 43
3) Hak düşürücü süreler ................................................................................ 44
4) Yargılama usulü ....................................................................................... 44
III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI ............................................. 44
1) Amaç ........................................................................................................ 44
2) Usul .......................................................................................................... 45
a) Yetkili makam ..................................................................................... 45
b) Başvuru ............................................................................................... 45
c) Soruşturma ve karar ............................................................................. 46
3) Kararın sonuçları ...................................................................................... 46
a) İdare bakımından ................................................................................. 46
b) Haklara etkisi bakımından ................................................................... 47
c) Uygulanması bakımından .................................................................... 47
4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 47
§ 7. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞİN HAK KARİNESİ OLUŞU ............................. 48
I. KARİNELER ..................................................................................................... 48
1) Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 48
2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 49
3) Fer’î zilyetlikte sınırlı aynî hak veya kişisel hak karinesi ......................... 49
II. KARİNENİN ROLÜ .......................................................................................... 50
A. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 50
B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi: Taşınır davası .................... 51
1) Taşınır davasının şartları .......................................................................... 51
a) Zilyetlik, zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olmalıdır: ............... 51
b) Hâlihazır zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi .......................... 53
aa) 1. imkân: Hali hazır zilyedin zilyedliği kötü niyetle kazandığını
ispat ............................................................................................... 53
bb) 2. imkân: Malın elinden rızası dışında çıktığını ispat .................... 54
2) Taşınır davasının özellikleri ..................................................................... 56
a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................... 56
b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri .................................................. 58
C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ........................ 58
1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller .......................................... 60
a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması ...................................... 60
b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ....................................... 62
2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller .............................................. 62
3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller ..................................... 62
§ 8. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ ................................................................... 63
I. TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARDA ........................................................ 63
II. TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARDA .................................. 64
§ 9. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER ........ 64
I.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU . 65
1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 66
2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 67
a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 67
b) Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 67
II.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN (KÖTÜ
NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU ........................................................... 69
1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 69
a) Malı alıkoymuş olması yüzünden hak sahibinin uğradığı zararlar .... 69
b) Elde ettiği ürünler .............................................................................. 70
c) Elde etmeyi ihmal ettiği ürünler ....................................................... 71
d)Kötü niyetli zilyedin malı bizzat kullanma suretiyle elde
ettiği menfaatler: Ecrimisil ............................................................... 72
e) Diğer yararlar .................................................................................. 75
2) Giderleri talep hakkı ............................................................................... 75
İkinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
§ 1. GENEL BAKIŞ ....................................................................................................... 77
§ 2. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE UNSURLARI ....................................................... 79
I. KAVRAM ........................................................................................................ 79
II. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR ............................................. 80
1) Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 80
2) Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 80
3) Yevmiye defteri ...................................................................................... 81
4) Belgeler .................................................................................................. 82
5) Planlar .................................................................................................... 82
III. YARDIMCI SİCİLLER ................................................................................... 83
1) Aziller sicili ............................................................................................ 83
2) Düzeltmeler sicili ................................................................................... 83
3) Kamu orta malları sicili .......................................................................... 83
4) Tapu envanter defteri ............................................................................. 84
5) İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 84
§ 3. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE DEVLETİN SORUMLULUĞU ....................... 84
I. TEŞKİLAT ....................................................................................................... 84
II.TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN
SORUMLULUĞU .......................................................................................... 85
1) Sorumluluğun şartları ............................................................................. 85
a) Doğan bir zarar bulunmalıdır ............................................................. 85
b)Zarar tapu sicilinin hukuka aykırı şekilde tutulmasından doğmalıdır 86
c) İlliyet bağı olmalıdır ......................................................................... 89
2) Görevli mahkeme ve rücu sorunu ........................................................... 89
§ 4. TAPU SİCİLİ SİSTEMİMİZE HÂKİM OLAN PRENSİPLER ........................... 90
I. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ ............................................... 90
II.TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN
TESCİL GEREKMESİ ...................................................................................... 90
III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI ..................................................................... 91
IV.TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ ....................................................................... 91
V. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI ......................................................... 91
1) Prensip ...................................................................................................... 91
2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu ......................................................... 92
§ 5. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ .................................................... 93
I. UYGULANACAK HÜKÜMLER ...................................................................... 93
II.KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI
VE TAPULAMANIN YAPILIŞI ....................................................................... 94
A. Taşınmaz kavramı ......................................................................................... 94
1) Arazi ......................................................................................................... 94
2) Bağımsız ve sürekli haklar ....................................................................... 94
a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır .............................................................. 95
b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arz etmelidir .................................... 95
c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ........................................ 96
d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir .......................................................... 96
3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ......................................... 96
B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................... 97
1) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro ...................................... 97
a) Kanunun amacı ve uygulama alanı ...................................................... 97
b) Uygulanacak metot .............................................................................. 98
c) Teşkilat ................................................................................................ 99
d) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................... 99
e) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ........................................ 100
aa) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda ..................................................... 100
bb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ....................................... 100
cc) Diğer hükümler .......................................................................... 101
f) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz .............................. 102
g) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 103
h) Taşınmaz tesbitinin sonucu ............................................................... 103
III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR .................................... 104
IV. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ .......... 106
1) Ayırma ................................................................................................... 107
2) Birleştirme .............................................................................................. 107
§ 6. TAŞINMAZA AİT KÜTÜK SAYFASINA YAPILACAK KAYITLAR ............ 108
I. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ .............................................. 108
II. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ......................... 108
A. Tescil .......................................................................................................... 108
1) Kavram ................................................................................................... 108
2) Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 108
a) Taşınmaza sayfa açılması yolu ile ..................................................... 109
b) Taşınmaza sayfa açıldıktan sonra ....................................................... 109
aa) Talep-i İstem ................................................................................ 109
aaa) Talep yetkisi ......................................................................... 109
bbb) Talebin şekil ve içeriği ........................................................ 110
ccc) Talebin hukuki niteliği .......................................................... 111
c) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) ............................................... 112
aa) Tescil talebinde bulunma yetkisinin belgelenmesi ...................... 112
bb) Hukuki sebebin belgelenmesi ..................................................... 113
cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 113
3) Tescilin yapılışı ...................................................................................... 113
a) Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 115
b) İrtifak ve rehin hakları ile taşınmaz yüklerinin tescili ....................... 115
4) Tebliğ ..................................................................................................... 116
B. Terkin .......................................................................................................... 116
1) Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 117
a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 117
b) Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 117
aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 117
bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 118
2) Terkinin şekli ......................................................................................... 118
C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 118
III. ŞERHLER ........................................................................................................ 119
A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 119
1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 119
2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 120
3) Şerhin tapu kaydına işlenmesi ................................................................ 120
B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 122
1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 122
a) MK m. 1010/f. 1’de belirtilenler......................................................... 122
aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları ........ 122
bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ............................ 123
cc) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması .................................. 123
b) Medeni Kanunun diğer hükümlerinde belirtilenler............................. 123
aa) Aile konutu .................................................................................. 123
bb) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin
sınırlandırılması .......................................................................... 123
2) Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 123
C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 124
1) Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 124
a) Aynî hak iddiası ................................................................................. 124
b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan
tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 124
2) Usul ........................................................................................................ 125
IV. BEYANLAR .................................................................................................... 125
1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanı Yönetmeliğinde
belirtilenler ............................................................................................. 126
2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 126
V. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER .......................... 127
§ 7. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKMÜ .................................. 127
I. TESCİLİN HÜKMÜ ........................................................................................ 127
A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 128
1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 128
2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 129
3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 129
B. Tescilin olumlu hükmü: iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması .................. 129
1) Uygulama şartları ................................................................................... 130
a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 130
b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 130
c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 131
d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 131
e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu
unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 132
2) Uygulama halleri .................................................................................... 133
a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 133
b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 134
aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 134
bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi
tescil edilmiş haklar .................................................................... 134
cc)Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki
sakatlıklar .................................................................................... 134
dd)Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki
sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 134
ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil yetkisindeki
sakatlıklar .................................................................................... 135
ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 135
3) İyi niyetin etkisi ..................................................................................... 136
C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 137
II. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ .................................................................... 137
1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 137
2) Şerhler .................................................................................................... 138
a) Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 138
b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 139
aa) MK m. 1010’da belirtilen şerhlerin hükmü ................................. 140
aaa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ................. 140
bbb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ................... 140
ccc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .................. 141
bb) Medeni Kanunun diğer hükümleriyle getirilen şerhlerin hükmü . 141
aaa) Aile Konutu ......................................................................... 141
bbb) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler .............. 142
c) Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 142
3) Beyanlar ................................................................................................. 142
§ 8. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ............... 144
I. YOLSUZ TESCİL ............................................................................................ 144
A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 144
B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 144
1) Medeni Kanuna göre .............................................................................. 144
a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 145
aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz
olması .......................................................................................... 145
aaa) Düzeltme (tashih) davası ..................................................... 145
bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................. 147
bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden
yolsuz olması .............................................................................. 147
b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma
uymayan tescillerde .......................................................................... 148
aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 148
bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 148
II. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU ......................................................... 148
1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi............................................................... 149
2) Yolsuz şerhler ......................................................................................... 149
3) Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 150
İ K İ N C İ K I S I M
MÜLKİYET
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI ........................................................................................ 151
§ 2. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ ....................................................................................... 153
I. AKTİF YETKİ ................................................................................................. 153
II. KORUYUCU YETKİ ...................................................................................... 154
1) İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 155
a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 155
b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 157
2) Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 158
a) Genel olarak ...................................................................................... 158
b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 159
§ 3. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI ............................................................ 160
I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ......................................................................... 161
1) Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 161
2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 161
a) Sıkı maddi bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 162
b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 163
3) Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 165
4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 165
a) Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 165
b) Doğal ürünler .................................................................................... 166
aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler ........................................... 166
bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü
verimler ....................................................................................... 167
5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 167
II. EKLENTİ ......................................................................................................... 168
1) Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 168
2) Eklenti vasfının kazanılması .................................................................. 168
a) Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 168
b) Dış bağlantı ........................................................................................ 170
3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 170
§ 4. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................. 172
I. GENEL OLARAK ........................................................................................... 172
II. PAYLI MÜLKİYET ........................................................................................ 173
1) Kavram ................................................................................................... 173
2) Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 174
a) Hukuki işlem ile ................................................................................ 174
b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 174
c) Kanun gereği ..................................................................................... 175
3) Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 175
a) Pay oranı ............................................................................................ 175
b) Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 176
c) Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 178
4) Paylı mülkiyet birliği ve yönetimi .......................................................... 179
a) Olağan yönetim işleri ........................................................................ 180
b) Önemli yönetim işleri ........................................................................ 181
c) Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar ............................................. 183
5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 183
a) Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 183
b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 183
c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ....................................... 185
d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 186
6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 187
7) Paylı mülkiyetin sona ermesi .................................................................. 188
a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 188
aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 189
bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 189
cc) Terk yoluyla ................................................................................. 190
b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle
paylaşma (taksim) ............................................................................. 190
aa) Paylaşma isteme hakkı ................................................................ 191
bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları .............................................. 191
aaa) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması ............... 191
bbb) Paylaşma hakkından feragat sözleşmesinin varlığı ............ 192
ccc) Zamanın paylaşma için uygun olmaması ............................ 193
cc) Paylaşmanın yapılışı .................................................................... 193
III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ............................................................................... 196
1) Kavram ................................................................................................... 196
2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 197
a) Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 197
b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 197
3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 198
4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 200
5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 201
İkinci Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU ............................................................ 203
§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ................................................ 204
I. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI .................................................. 204
1) Aslen kazanma–Devren kazanma ........................................................... 204
2) Tescille kazanma-Tescilden önce kazanma ............................................ 204
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI ........................ 205
1) Genel olarak şartları ............................................................................... 205
2) Kazanma sebebi ..................................................................................... 205
a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle
aykırılığın sonuçları .......................................................................... 206
aa) Şekil ............................................................................................ 206
bb) Şekle aykırılığın sonuçları .......................................................... 209
b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu
doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 213
aa) Vekâletnamenin şekli .................................................................. 213
bb) Özel yetki ................................................................................... 214
cc) Temsil yetkisinin kapsamı ........................................................... 214
c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 215
d) İnançlı devir (temlik).......................................................................... 217
e) Namı müstear .................................................................................... 221
f) Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 223
aa) Niteliği ......................................................................................... 223
bb) Şekli ............................................................................................. 223
cc) Hükmü ......................................................................................... 224
dd) Tapuya şerh verilmesi ................................................................. 225
ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ................................ 226
g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 227
III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ ................................................. 228
1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 229
a) Miras ................................................................................................. 229
b) Mahkeme kararı ................................................................................ 230
c) Cebrî icra ........................................................................................... 231
d) İşgal ................................................................................................... 232
aa) Tanım ve şartları .......................................................................... 232
bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ....................... 232
aaa) Tapuya kayıtlı olup da sicile göre sahipsiz hale gelen
taşınmazlar ......................................................................... 232
bbb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ................................... 233
cc) İşgal fiili ve sonuçları .................................................................. 234
e) Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 234
2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 235
a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya
kuruluşuna geçmesi............................................................................ 235
b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 235
c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği .. 236
d) Yeni arazi oluşması ........................................................................... 236
aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır ............................................................ 236
bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır .......................... 236
cc)Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden
gelmiş olmalıdır .......................................................................... 237
dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır ....... 237
e)Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya
sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 238
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI ......... 238
A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 239
1) Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 240
a) Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 240
b) Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 240
c) Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 241
2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 243
B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) ......................................... 244
1) Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 244
2) MK m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ....... 245
a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır .246
aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu
anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 246
aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 247
bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip
şahsa ait olması ................................................................. 247
bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya
elverişli olmalıdır ........................................................................ 249
b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle
zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 250
aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 250
aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ....................

 • Açıklama
  • GİRİŞ
   Sayfa
   I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU ....................................................................... 1
   II. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI ......................................................... 1
   A. Kavram ........................................................................................................... 1
   B. Unsurları ......................................................................................................... 2
   1) Eşya ............................................................................................................ 2
   a) Kavram .................................................................................................. 2
   b) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 4
   aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 4
   bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 4
   cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar............................................... 4
   2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet .............................................. 5
   3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik ................................................................ 5
   III. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI ...................................................... 5
   1) Sağladığı yetkiye göre ............................................................................... 5
   a) Mülkiyet hakkı ..................................................................................... 5
   b) Sınırlı aynî haklar ................................................................................. 6
   aa) İrtifak hakları .................................................................................. 6
   bb) Rehin hakları .................................................................................. 6
   cc) Taşınmaz yükü ................................................................................ 6
   2) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ...................................................... 7
   IV. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER .......................................... 7
   1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi ................................................................ 7
   2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 8
   3) İnancın korunması prensibi ....................................................................... 9
   4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi ........................................................... 9
   5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ............................ 9
   V. AYNÎ HAK-ALACAK HAKKI VE EŞYAYA BAĞLI BORÇ AYRIMI......... 10
   BİRİNCİ KISIM
   ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
   Birinci Bölüm
   ZİLYETLİK
   § 1. GENEL BAKIŞ ......................................................................................................... 11
   § 2. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ .................................... 13
   I. KAVRAM .......................................................................................................... 13
   II. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................. 15
   § 3. ZİLYETLİĞE TÂBİ ŞEYLER ................................................................................ 16
   § 4. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................... 18
   1) Haklı - haksız zilyetlik ............................................................................. 18
   2) İyi niyetli - kötü niyetli zilyetlik ............................................................... 18
   3) Malik sıfatıyla - başka sıfatla zilyetlik ...................................................... 18
   4) Asli - fer’i zilyetlik ................................................................................... 19
   5)Kendisi için - başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
   yardımcılığı) ............................................................................................. 19
   6) Dolaylı - dolaysız zilyetlik ....................................................................... 20
   7) Tek başına - birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ........................... 20
   § 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBI ........................................................ 21
   I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI ....................................................................... 21
   1) Aslen kazanma ......................................................................................... 22
   2) Devren kazanma ....................................................................................... 22
   3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 22
   4) Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 23
   II. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ .......................................... 23
   1) Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 24
   a) Malın teslimi ........................................................................................ 24
   b) Araçların teslimi .................................................................................. 25
   c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 26
   2) Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 26
   a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 27
   b) Hükmen teslim .................................................................................... 28
   c) Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 30
   d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 33
   III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................ 35
   1) Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 35
   2) Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 35
   § 6. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ................................................................................ 36
   I. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI ................................................. 37
   II. ZİLYETLİK DAVALARI .................................................................................. 39
   1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 39
   a) Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 39
   b) Tazminat davası .................................................................................. 41
   2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 42
   a) Saldırıya son verilmesi talebi ............................................................... 42
   b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ........................................................ 43
   c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 43
   3) Hak düşürücü süreler ................................................................................ 44
   4) Yargılama usulü ....................................................................................... 44
   III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI ............................................. 44
   1) Amaç ........................................................................................................ 44
   2) Usul .......................................................................................................... 45
   a) Yetkili makam ..................................................................................... 45
   b) Başvuru ............................................................................................... 45
   c) Soruşturma ve karar ............................................................................. 46
   3) Kararın sonuçları ...................................................................................... 46
   a) İdare bakımından ................................................................................. 46
   b) Haklara etkisi bakımından ................................................................... 47
   c) Uygulanması bakımından .................................................................... 47
   4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 47
   § 7. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞİN HAK KARİNESİ OLUŞU ............................. 48
   I. KARİNELER ..................................................................................................... 48
   1) Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 48
   2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 49
   3) Fer’î zilyetlikte sınırlı aynî hak veya kişisel hak karinesi ......................... 49
   II. KARİNENİN ROLÜ .......................................................................................... 50
   A. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 50
   B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi: Taşınır davası .................... 51
   1) Taşınır davasının şartları .......................................................................... 51
   a) Zilyetlik, zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olmalıdır: ............... 51
   b) Hâlihazır zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi .......................... 53
   aa) 1. imkân: Hali hazır zilyedin zilyedliği kötü niyetle kazandığını
   ispat ............................................................................................... 53
   bb) 2. imkân: Malın elinden rızası dışında çıktığını ispat .................... 54
   2) Taşınır davasının özellikleri ..................................................................... 56
   a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................... 56
   b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri .................................................. 58
   C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ........................ 58
   1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller .......................................... 60
   a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması ...................................... 60
   b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ....................................... 62
   2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller .............................................. 62
   3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller ..................................... 62
   § 8. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ ................................................................... 63
   I. TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARDA ........................................................ 63
   II. TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARDA .................................. 64
   § 9. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER ........ 64
   I.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU . 65
   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 66
   2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 67
   a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 67
   b) Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 67
   II.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN (KÖTÜ
   NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU ........................................................... 69
   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 69
   a) Malı alıkoymuş olması yüzünden hak sahibinin uğradığı zararlar .... 69
   b) Elde ettiği ürünler .............................................................................. 70
   c) Elde etmeyi ihmal ettiği ürünler ....................................................... 71
   d)Kötü niyetli zilyedin malı bizzat kullanma suretiyle elde
   ettiği menfaatler: Ecrimisil ............................................................... 72
   e) Diğer yararlar .................................................................................. 75
   2) Giderleri talep hakkı ............................................................................... 75
   İkinci Bölüm
   TAPU SİCİLİ
   § 1. GENEL BAKIŞ ....................................................................................................... 77
   § 2. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE UNSURLARI ....................................................... 79
   I. KAVRAM ........................................................................................................ 79
   II. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR ............................................. 80
   1) Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 80
   2) Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 80
   3) Yevmiye defteri ...................................................................................... 81
   4) Belgeler .................................................................................................. 82
   5) Planlar .................................................................................................... 82
   III. YARDIMCI SİCİLLER ................................................................................... 83
   1) Aziller sicili ............................................................................................ 83
   2) Düzeltmeler sicili ................................................................................... 83
   3) Kamu orta malları sicili .......................................................................... 83
   4) Tapu envanter defteri ............................................................................. 84
   5) İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 84
   § 3. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE DEVLETİN SORUMLULUĞU ....................... 84
   I. TEŞKİLAT ....................................................................................................... 84
   II.TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN
   SORUMLULUĞU .......................................................................................... 85
   1) Sorumluluğun şartları ............................................................................. 85
   a) Doğan bir zarar bulunmalıdır ............................................................. 85
   b)Zarar tapu sicilinin hukuka aykırı şekilde tutulmasından doğmalıdır 86
   c) İlliyet bağı olmalıdır ......................................................................... 89
   2) Görevli mahkeme ve rücu sorunu ........................................................... 89
   § 4. TAPU SİCİLİ SİSTEMİMİZE HÂKİM OLAN PRENSİPLER ........................... 90
   I. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ ............................................... 90
   II.TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN
   TESCİL GEREKMESİ ...................................................................................... 90
   III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI ..................................................................... 91
   IV.TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
   İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ ....................................................................... 91
   V. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI ......................................................... 91
   1) Prensip ...................................................................................................... 91
   2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu ......................................................... 92
   § 5. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ .................................................... 93
   I. UYGULANACAK HÜKÜMLER ...................................................................... 93
   II.KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI
   VE TAPULAMANIN YAPILIŞI ....................................................................... 94
   A. Taşınmaz kavramı ......................................................................................... 94
   1) Arazi ......................................................................................................... 94
   2) Bağımsız ve sürekli haklar ....................................................................... 94
   a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır .............................................................. 95
   b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arz etmelidir .................................... 95
   c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ........................................ 96
   d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir .......................................................... 96
   3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ......................................... 96
   B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................... 97
   1) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro ...................................... 97
   a) Kanunun amacı ve uygulama alanı ...................................................... 97
   b) Uygulanacak metot .............................................................................. 98
   c) Teşkilat ................................................................................................ 99
   d) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................... 99
   e) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ........................................ 100
   aa) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda ..................................................... 100
   bb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ....................................... 100
   cc) Diğer hükümler .......................................................................... 101
   f) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz .............................. 102
   g) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 103
   h) Taşınmaz tesbitinin sonucu ............................................................... 103
   III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR .................................... 104
   IV. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ .......... 106
   1) Ayırma ................................................................................................... 107
   2) Birleştirme .............................................................................................. 107
   § 6. TAŞINMAZA AİT KÜTÜK SAYFASINA YAPILACAK KAYITLAR ............ 108
   I. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ .............................................. 108
   II. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ......................... 108
   A. Tescil .......................................................................................................... 108
   1) Kavram ................................................................................................... 108
   2) Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 108
   a) Taşınmaza sayfa açılması yolu ile ..................................................... 109
   b) Taşınmaza sayfa açıldıktan sonra ....................................................... 109
   aa) Talep-i İstem ................................................................................ 109
   aaa) Talep yetkisi ......................................................................... 109
   bbb) Talebin şekil ve içeriği ........................................................ 110
   ccc) Talebin hukuki niteliği .......................................................... 111
   c) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) ............................................... 112
   aa) Tescil talebinde bulunma yetkisinin belgelenmesi ...................... 112
   bb) Hukuki sebebin belgelenmesi ..................................................... 113
   cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 113
   3) Tescilin yapılışı ...................................................................................... 113
   a) Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 115
   b) İrtifak ve rehin hakları ile taşınmaz yüklerinin tescili ....................... 115
   4) Tebliğ ..................................................................................................... 116
   B. Terkin .......................................................................................................... 116
   1) Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 117
   a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 117
   b) Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 117
   aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 117
   bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 118
   2) Terkinin şekli ......................................................................................... 118
   C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 118
   III. ŞERHLER ........................................................................................................ 119
   A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 119
   1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 119
   2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 120
   3) Şerhin tapu kaydına işlenmesi ................................................................ 120
   B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 122
   1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 122
   a) MK m. 1010/f. 1’de belirtilenler......................................................... 122
   aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları ........ 122
   bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ............................ 123
   cc) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması .................................. 123
   b) Medeni Kanunun diğer hükümlerinde belirtilenler............................. 123
   aa) Aile konutu .................................................................................. 123
   bb) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin
   sınırlandırılması .......................................................................... 123
   2) Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 123
   C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 124
   1) Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 124
   a) Aynî hak iddiası ................................................................................. 124
   b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan
   tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 124
   2) Usul ........................................................................................................ 125
   IV. BEYANLAR .................................................................................................... 125
   1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanı Yönetmeliğinde
   belirtilenler ............................................................................................. 126
   2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 126
   V. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER .......................... 127
   § 7. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKMÜ .................................. 127
   I. TESCİLİN HÜKMÜ ........................................................................................ 127
   A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 128
   1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 128
   2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 129
   3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 129
   B. Tescilin olumlu hükmü: iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması .................. 129
   1) Uygulama şartları ................................................................................... 130
   a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 130
   b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 130
   c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 131
   d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 131
   e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu
   unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 132
   2) Uygulama halleri .................................................................................... 133
   a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 133
   b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 134
   aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 134
   bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi
   tescil edilmiş haklar .................................................................... 134
   cc)Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki
   sakatlıklar .................................................................................... 134
   dd)Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki
   sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 134
   ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil yetkisindeki
   sakatlıklar .................................................................................... 135
   ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 135
   3) İyi niyetin etkisi ..................................................................................... 136
   C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 137
   II. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ .................................................................... 137
   1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 137
   2) Şerhler .................................................................................................... 138
   a) Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 138
   b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 139
   aa) MK m. 1010’da belirtilen şerhlerin hükmü ................................. 140
   aaa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ................. 140
   bbb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ................... 140
   ccc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .................. 141
   bb) Medeni Kanunun diğer hükümleriyle getirilen şerhlerin hükmü . 141
   aaa) Aile Konutu ......................................................................... 141
   bbb) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler .............. 142
   c) Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 142
   3) Beyanlar ................................................................................................. 142
   § 8. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ............... 144
   I. YOLSUZ TESCİL ............................................................................................ 144
   A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 144
   B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 144
   1) Medeni Kanuna göre .............................................................................. 144
   a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 145
   aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz
   olması .......................................................................................... 145
   aaa) Düzeltme (tashih) davası ..................................................... 145
   bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................. 147
   bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden
   yolsuz olması .............................................................................. 147
   b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma
   uymayan tescillerde .......................................................................... 148
   aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 148
   bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 148
   II. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU ......................................................... 148
   1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi............................................................... 149
   2) Yolsuz şerhler ......................................................................................... 149
   3) Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 150
   İ K İ N C İ K I S I M
   MÜLKİYET
   Birinci Bölüm
   GENEL HÜKÜMLER
   § 1. MÜLKİYET KAVRAMI ........................................................................................ 151
   § 2. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ ....................................................................................... 153
   I. AKTİF YETKİ ................................................................................................. 153
   II. KORUYUCU YETKİ ...................................................................................... 154
   1) İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 155
   a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 155
   b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 157
   2) Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 158
   a) Genel olarak ...................................................................................... 158
   b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 159
   § 3. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI ............................................................ 160
   I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ......................................................................... 161
   1) Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 161
   2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 161
   a) Sıkı maddi bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 162
   b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 163
   3) Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 165
   4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 165
   a) Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 165
   b) Doğal ürünler .................................................................................... 166
   aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler ........................................... 166
   bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü
   verimler ....................................................................................... 167
   5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 167
   II. EKLENTİ ......................................................................................................... 168
   1) Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 168
   2) Eklenti vasfının kazanılması .................................................................. 168
   a) Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 168
   b) Dış bağlantı ........................................................................................ 170
   3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 170
   § 4. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................. 172
   I. GENEL OLARAK ........................................................................................... 172
   II. PAYLI MÜLKİYET ........................................................................................ 173
   1) Kavram ................................................................................................... 173
   2) Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 174
   a) Hukuki işlem ile ................................................................................ 174
   b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 174
   c) Kanun gereği ..................................................................................... 175
   3) Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 175
   a) Pay oranı ............................................................................................ 175
   b) Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 176
   c) Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 178
   4) Paylı mülkiyet birliği ve yönetimi .......................................................... 179
   a) Olağan yönetim işleri ........................................................................ 180
   b) Önemli yönetim işleri ........................................................................ 181
   c) Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar ............................................. 183
   5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 183
   a) Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 183
   b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 183
   c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ....................................... 185
   d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 186
   6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 187
   7) Paylı mülkiyetin sona ermesi .................................................................. 188
   a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 188
   aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 189
   bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 189
   cc) Terk yoluyla ................................................................................. 190
   b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle
   paylaşma (taksim) ............................................................................. 190
   aa) Paylaşma isteme hakkı ................................................................ 191
   bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları .............................................. 191
   aaa) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması ............... 191
   bbb) Paylaşma hakkından feragat sözleşmesinin varlığı ............ 192
   ccc) Zamanın paylaşma için uygun olmaması ............................ 193
   cc) Paylaşmanın yapılışı .................................................................... 193
   III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ............................................................................... 196
   1) Kavram ................................................................................................... 196
   2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 197
   a) Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 197
   b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 197
   3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 198
   4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 200
   5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 201
   İkinci Bölüm
   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
   § 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU ............................................................ 203
   § 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ................................................ 204
   I. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI .................................................. 204
   1) Aslen kazanma–Devren kazanma ........................................................... 204
   2) Tescille kazanma-Tescilden önce kazanma ............................................ 204
   II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI ........................ 205
   1) Genel olarak şartları ............................................................................... 205
   2) Kazanma sebebi ..................................................................................... 205
   a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle
   aykırılığın sonuçları .......................................................................... 206
   aa) Şekil ............................................................................................ 206
   bb) Şekle aykırılığın sonuçları .......................................................... 209
   b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu
   doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 213
   aa) Vekâletnamenin şekli .................................................................. 213
   bb) Özel yetki ................................................................................... 214
   cc) Temsil yetkisinin kapsamı ........................................................... 214
   c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 215
   d) İnançlı devir (temlik).......................................................................... 217
   e) Namı müstear .................................................................................... 221
   f) Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 223
   aa) Niteliği ......................................................................................... 223
   bb) Şekli ............................................................................................. 223
   cc) Hükmü ......................................................................................... 224
   dd) Tapuya şerh verilmesi ................................................................. 225
   ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ................................ 226
   g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 227
   III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ ................................................. 228
   1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 229
   a) Miras ................................................................................................. 229
   b) Mahkeme kararı ................................................................................ 230
   c) Cebrî icra ........................................................................................... 231
   d) İşgal ................................................................................................... 232
   aa) Tanım ve şartları .......................................................................... 232
   bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ....................... 232
   aaa) Tapuya kayıtlı olup da sicile göre sahipsiz hale gelen
   taşınmazlar ......................................................................... 232
   bbb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ................................... 233
   cc) İşgal fiili ve sonuçları .................................................................. 234
   e) Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 234
   2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 235
   a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya
   kuruluşuna geçmesi............................................................................ 235
   b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 235
   c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği .. 236
   d) Yeni arazi oluşması ........................................................................... 236
   aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır ............................................................ 236
   bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır .......................... 236
   cc)Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden
   gelmiş olmalıdır .......................................................................... 237
   dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır ....... 237
   e)Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya
   sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 238
   IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI ......... 238
   A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 239
   1) Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 240
   a) Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 240
   b) Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 240
   c) Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 241
   2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 243
   B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) ......................................... 244
   1) Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 244
   2) MK m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ....... 245
   a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır .246
   aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu
   anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 246
   aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 247
   bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip
   şahsa ait olması ................................................................. 247
   bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya
   elverişli olmalıdır ........................................................................ 249
   b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle
   zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 250
   aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 250
   aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ....................

   Stok Kodu
   :
   9789753685900
   Boyut
   :
   16X24
   Sayfa Sayısı
   :
   648
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat