Sepetim (0) Toplam: 0,00
Eşya Hukuku 21. Baskı
Eşya Hukuku 21. Baskı
Filiz Kitabevi
120.00
<div style="text-align: left;"> <div>I. Eşya hukukunun konusu ....................................................................................... 1</div> <div>II.Aynî hak kavramı ve unsurları ............................................................................. 2</div> <div>A. Kavram ........................................................................................................... 2</div> <div>1)Klâsik görüş ............................................................................................... 2</div> <div>2)Şahısçı görüş .............................................................................................. 2</div> <div>3)Birleştirici görüş ......................................................................................... 3</div> <div>B. Unsurları ......................................................................................................... 4</div> <div>1)Eşya ............................................................................................................ 4</div> <div>a)Kavram .................................................................................................. 4</div> <div>b)Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 8</div> <div>aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 8</div> <div>bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 9</div> <div>cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar ............................................... 9</div> <div>dd) Bütünüyle malvarlığı ....................................................................... 9</div> <div>ee) Hayvanlar ....................................................................................... 10</div> <div>c)Eşya çeşitleri ve ayırımın aynî haklar yönünden önemi ...................... 10</div> <div>aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya ......................................................... 10</div> <div>bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği ......................................... 11</div> <div>cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya .......................................................... 12</div> <div>dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya ................................ 13</div> <div>ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya ..................................................... 14</div> <div>ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya ... 14</div> <div>gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya .......................................................... 17</div> <div>2)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet ............................................. 18</div> <div>3)Herkese karşı ileri sürülebilirlik ............................................................... 20</div> <div>III.Aynî hakların diğer haklardan ayrılması ............................................................ 20</div> <div>1)Diğer mutlak haklardan ayrılması ............................................................ 20</div> <div>2)Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)</div> <div>ayrılması .................................................................................................. 20</div> <div>a)Ayrımın dayanağı ................................................................................ 20</div> <div>b)Ayrımın sonuçları ................................................................................ 22</div> <div>IV.Aynî hakların sınıflandırılması ........................................................................... 23</div> <div>1)Sağladığı yetkiye göre .............................................................................. 23</div> <div>a)Mülkiyet hakkı .................................................................................... 23</div> <div>b)Sınırlı aynî haklar ................................................................................ 23</div> <div>aa) İrtifak hakları ................................................................................. 23</div> <div>bb) Rehin hakları ................................................................................. 23</div> <div>cc) Taşınmaz Yükü .............................................................................. 24</div> <div>2)Hakkın konusu olan şey'e göre ................................................................ 24</div> <div>3)Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ..................................................... 24</div> <div>V. Aynî haklara hâkim olan prensipler .................................................................... 25</div> <div>1)Belirlilik (muayyenlik) prensibi ............................................................... 26</div> <div>2)Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 27</div> <div>3)İnancın korunması prensibi ...................................................................... 27</div> <div>4)Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi .......................................................... 27</div> <div>5)Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ........................... 29</div> <div>VI.Eşya Hukuku mevzuatı ....................................................................................... 29</div> <div>VII.Mahkeme içtihatları ve doktrin .......................................................................... 36</div> <div>1)İçtihatlar ................................................................................................... 36</div> <div>2)Doktrin ..................................................................................................... 40</div> <div>VIII.Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hazırlık</div> <div>çalışmaları ve gerekçesi ..................................................................................... 41</div> <div>IX.Eşya Hukukunun açıklamasında izleyeceğimiz plân .......................................... 42</div> <div>BİRİNCİ KISIM</div> <div>ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ</div> <div>Birinci Bölüm</div> <div>ZİLYETLİK</div> <div>§ 1. Genel Bakış ................................................................................................................ 45</div> <div>§ 2. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Niteliği .................................................................. 47</div> <div>I. Kavram ............................................................................................................... 47</div> <div>II.Zilyetliğin niteliği ............................................................................................... 52</div> <div>§ 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler ................................................................................................ 54</div> <div>§ 4. Zilyetliğin Çeşitleri .................................................................................................... 56</div> <div>1)Haklı-haksız zilyetlik ............................................................................... 56</div> <div>2)İyi niyetli-kötü niyetli zilyetlik ................................................................. 56</div> <div>3)Malik sıfatıyla-başka sıfatla zilyetlik ....................................................... 56</div> <div>4)Asli-fer'i zilyetlik ..................................................................................... 57</div> <div>5)Kendisi için-başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet</div> <div>yardımcılığı) ............................................................................................. 59</div> <div>6)Dolaylı-dolaysız zilyetlik ......................................................................... 60</div> <div>7)Tek başına-birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ............................. 61</div> <div>§ 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı ............................................................................. 62</div> <div>I. Zilyetliğin Kazanılması ...................................................................................... 62</div> <div>1)Aslen kazanma ......................................................................................... 63</div> <div>2)Devren kazanma ....................................................................................... 64</div> <div>3)Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 64</div> <div>4)Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 65</div> <div>II.Zilyetliğin devrinin çeşitli şekilleri ..................................................................... 65</div> <div>1)Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 66</div> <div>a)Malın teslimi ....................................................................................... 67</div> <div>b)Araçların teslimi .................................................................................. 68</div> <div>c)Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 69</div> <div>2)Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 69</div> <div>a)Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 70</div> <div>b)Hükmen teslim .................................................................................... 71</div> <div>c)Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 73</div> <div>d)Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 77</div> <div>III.Zilyetliğin sona ermesi ....................................................................................... 78</div> <div>1)Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 79</div> <div>2)Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 79</div> <div>§ 6. Zilyetliğin Korunması ............................................................................................... 80</div> <div>I. Zilyedin kuvvet kullanma imkânı ....................................................................... 81</div> <div>II.Zilyetlik davaları ................................................................................................ 84</div> <div>1)Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 84</div> <div>a)Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 84</div> <div>b)Tazminat davası .................................................................................. 87</div> <div>2)Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 87</div> <div>a)Saldırıya son verilmesi talebi .............................................................. 87</div> <div>b)Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ....................................................... 88</div> <div>c)Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 89</div> <div>3)Hak düşürücü süreler ................................................................................ 89</div> <div>4)Yargılama usulü ....................................................................................... 90</div> <div>III.Zilyetliğin idari yoldan korunması ..................................................................... 90</div> <div>1)Amaç ........................................................................................................ 90</div> <div>2)Usul .......................................................................................................... 91</div> <div>a)Yetkili makam ..................................................................................... 91</div> <div>b)Başvuru ............................................................................................... 91</div> <div>c)Soruşturma ve karar ............................................................................. 92</div> <div>3)Kararın sonuçları ...................................................................................... 92</div> <div>a)İdare bakımından ................................................................................. 92</div> <div>b)Haklara etkisi bakımından ................................................................... 93</div> <div>XII İçindekiler</div> <div>Sayfa</div> <div>c)Uygulanması bakımından .................................................................... 93</div> <div>4)Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 94</div> <div>§ 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu .......................................................... 94</div> <div>I. Karineler ............................................................................................................. 95</div> <div>1)Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 95</div> <div>2)Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 96</div> <div>3)Fer'î zilyetlikte karine .............................................................................. 97</div> <div>II.Karinenin rolü ..................................................................................................... 98</div> <div>A. Halihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 98</div> <div>B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası ................... 99</div> <div>1)Taşınır davasının şartları .......................................................................... 99</div> <div>2)Taşınır davasının özellikleri ................................................................... 105</div> <div>a)Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................. 105</div> <div>b)Zilyetlik davasına nazaran özellikleri ................................................ 106</div> <div>C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ...................... 107</div> <div>1)İyiniyetle kazanmanın tam korunduğu haller ......................................... 108</div> <div>a)Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması .................................... 108</div> <div>b)Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ..................................... 111</div> <div>2)İyiniyetle kazanmanın korunmadığı haller ............................................. 112</div> <div>3)İyiniyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller .................................... 112</div> <div>§ 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi ................................................................................. 112</div> <div>1)Tapuda kayıtlı taşınmazlarda .................................................................. 112</div> <div>2)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ................................................... 113</div> <div>§ 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler .......................................... 114</div> <div>I. Geri vermekle yükümlü iyiniyetli zilyetlerin durumu ....................................... 116</div> <div>1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 117</div> <div>2)Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 118</div> <div>a)Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 118</div> <div>b)Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 119</div> <div>II.Geri vermekle yükümlü iyiniyetli olmayan (kötüniyetli) zilyetlerin durumu ... 121</div> <div>1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 121</div> <div>2)Giderleri talep hakkı ............................................................................... 130</div> <div>İkinci Bölüm</div> <div>TAPU SİCİLİ</div> <div>§ 1. Genel Bakış .............................................................................................................. 131</div> <div>§ 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları .......................................................................... 136</div> <div>I. Kavram ............................................................................................................. 136</div> <div>İçindekiler XIII</div> <div>Sayfa</div> <div>II.Ana sicil ve Tamamlayıcı Unsurlar ................................................................... 137</div> <div>1)Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 137</div> <div>2)Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 137</div> <div>3)Yevmiye defteri ...................................................................................... 138</div> <div>4)Belgeler .................................................................................................. 139</div> <div>5)Planlar .................................................................................................... 139</div> <div>III.Yardımcı siciller ............................................................................................... 140</div> <div>1)Aziller sicili ............................................................................................ 140</div> <div>2)Düzeltmeler sicili ................................................................................... 140</div> <div>3)Kamu orta malları sicili .......................................................................... 141</div> <div>4)Tapu envanter defteri ............................................................................. 141</div> <div>5)İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 141</div> <div>IV.Tapu sicili bulunmayan yerlerde tutulan defterler ............................................ 141</div> <div>1)Zabıt (kayıt) defteri ................................................................................ 141</div> <div>2)Kat mülkiyeti zabıt defteri ...................................................................... 142</div> <div>3)İpotek kayıt defteri ................................................................................. 142</div> <div>4)Fihrist defteri .......................................................................................... 142</div> <div>5)Diğer defterler ........................................................................................ 143</div> <div>§ 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu ...................................................... 143</div> <div>I. Teşkilat ............................................................................................................. 143</div> <div>II.Tapu sicillerinin tutulmasından devletin sorumluluğu ...................................... 144</div> <div>§ 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler ................................................... 152</div> <div>I. Taşınmaza sahife açılması prensibi .................................................................. 152</div> <div>II.Taşınmaz üzerinde aynî hak kazanılması için tescil gerekmesi ........................ 153</div> <div>III.Tescilin sebebe bağlılığı ................................................................................... 153</div> <div>IV.Tescilin yolsuz da olsa, iyiniyetli üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi ....... 154</div> <div>V. Tapu sicilinin kamuya açıklığı ......................................................................... 154</div> <div>1)Prensip .................................................................................................... 154</div> <div>2)Kamuya açıklık prensibinin sonucu ....................................................... 156</div> <div>§ 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi ........................................................................ 157</div> <div>I. Uygulanacak hükümler ..................................................................................... 157</div> <div>II.Kütükte sahife açılacak şeyler: Taşınmaz kavramı ve tapulamanın yapılışı ..... 158</div> <div>A. Taşınmaz kavramı ....................................................................................... 158</div> <div>1)Arazi ....................................................................................................... 159</div> <div>2)Bağımsız ve sürekli haklar ..................................................................... 160</div> <div>a)Bir irtifak hakkı bulunmalıdır ............................................................ 161</div> <div>b)İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir ................................... 161</div> <div>XIV İçindekiler</div> <div>Sayfa</div> <div>c)İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ...................................... 162</div> <div>d)Hak sahibi kaydı talep etmelidir ........................................................ 162</div> <div>3)Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ....................................... 163</div> <div>B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................. 164</div> <div>1)21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'ndan önceki</div> <div>düzenleme .............................................................................................. 164</div> <div>2)3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro .................................... 165</div> <div>a)Kanunun amacı ve uygulama alanı .................................................... 165</div> <div>b)Uygulanacak metod ........................................................................... 167</div> <div>c)Teşkilat .............................................................................................. 168</div> <div>d)Kadastro hazırlık çalışmaları ............................................................. 169</div> <div>e)Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................. 172</div> <div>f)Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ......................................... 173</div> <div>g)Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz ............................. 181</div> <div>h)Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 183</div> <div>i)Taşınmaz tesbitinin sonucu ................................................................ 186</div> <div>III.Kütüğe kaydedilmeyecek taşınmazlar .............................................................. 190</div> <div>IV.Tapulu taşınmazın bölünmesi veya birleştirilmesi .......................................... 195</div> <div>1)Ayırma ................................................................................................... 196</div> <div>2)Birleştirme .............................................................................................. 196</div> <div>§ 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar ........................................... 197</div> <div>I. Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .................................................................... 197</div> <div>II.Aynî hakların tescili, terkini, değiştirilmesi....................................................... 197</div> <div>A. Tescil .......................................................................................................... 197</div> <div>1)Kavram ................................................................................................... 197</div> <div>2)Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 198</div> <div>a)Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) ............................................. 198</div> <div>aa) Talep yetkisi ................................................................................ 199</div> <div>bb) Talebin şekil ve içeriği ................................................................ 201</div> <div>cc) Talebin hukuki niteliği ................................................................. 203</div> <div>b)Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) .............................................. 204</div> <div>aa) Talep yetkisinin belgelenmesi ..................................................... 204</div> <div>bb) Hukukî sebebin belgelenmesi ..................................................... 205</div> <div>cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 205</div> <div>3)Tescilin yapılışı ...................................................................................... 206</div> <div>a)Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 207</div> <div>b)İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili .......................................... 208</div> <div>c)Rehin haklarının tescili ...................................................................... 209</div> <div>4)Tebliğ ..................................................................................................... 209</div> <div>B. Terkin .......................................................................................................... 209</div> <div>1)Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 209</div> <div>İçindekiler XV</div> <div>Sayfa</div> <div>a)Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 209</div> <div>b)Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 210</div> <div>aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 210</div> <div>bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 211</div> <div>2)Terkin tarzı ............................................................................................. 212</div> <div>C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 212</div> <div>III.Şerhler .............................................................................................................. 212</div> <div>A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 213</div> <div>1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 213</div> <div>2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 214</div> <div>3)Özel kanunla kabul edilenler .................................................................. 215</div> <div>B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 216</div> <div>1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 216</div> <div>a)Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları .............. 216</div> <div>b)Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre .................................. 217</div> <div>c)Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması ........................................ 218</div> <div>d)Aile Konutu ....................................................................................... 218</div> <div>e)Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin</div> <div>sınırlandırılması ................................................................................ 219</div> <div>2)Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 219</div> <div>a)İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar .............. 219</div> <div>b)Kamulaştırma kararı .......................................................................... 219</div> <div>c)Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması ........................ 220</div> <div>C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 220</div> <div>1)Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 220</div> <div>a)Aynî hak iddiası ................................................................................. 220</div> <div>b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan</div> <div>tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 220</div> <div>2)Usul ........................................................................................................ 221</div> <div>D. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller .......................... 222</div> <div>1)Kooperatifler Kanunu m. 15/f. 2 ............................................................ 222</div> <div>2)Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24 .................................................................. 222</div> <div>3)İmar Kanunu m. 33 ................................................................................. 222</div> <div>4)1515 Sayılı K. m. 2 ................................................................................ 223</div> <div>5)Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu</div> <div>Kanunu m. 5, 24 ..................................................................................... 224</div> <div>6)1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun</div> <div>m.11 ...................................................................................................... 224</div> <div>7)5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A ............ 224</div> <div>IV.Beyanlar ........................................................................................................... 224</div> <div>1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Tüzüğünde belirtilenler ........................... 225</div> <div>XVI İçindekiler</div> <div>Sayfa</div> <div>2)Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 226</div> <div>3)Kadastro Kanununda belirtilenler ........................................................... 227</div> <div>4)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler ............. 227</div> <div>5)İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan ................................. 228</div> <div>6)3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan ............... 228</div> <div>7)2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan ..................................................... 228</div> <div>8)Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan .................. 229</div> <div>9)Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde</div> <div>belirtilen beyanlar.................................................................................... 229</div> <div>V. Taşınmaz rehni kayıtlarına ait düşünceler ......................................................... 229</div> <div>§ 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü ......................................................... 229</div> <div>I. Tescilin hükmü ................................................................................................. 230</div> <div>A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 230</div> <div>1)Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 231</div> <div>2)İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 231</div> <div>3)Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 232</div> <div>B. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ................... 232</div> <div>1)Uygulama şartları ................................................................................... 233</div> <div>a)Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 233</div> <div>b)Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 234</div> <div>c)Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 235</div> <div>d)Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 236</div> <div>e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu</div> <div>unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 239</div> <div>2)Uygulama halleri .................................................................................... 239</div> <div>a)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 239</div> <div>b)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 241</div> <div>aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 241</div> <div>bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi</div> <div>tescil edilmiş haklar .................................................................... 242</div> <div>cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki</div> <div>sakatlıklar .................................................................................... 242</div> <div>dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki</div> <div>sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 242</div> <div>ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil</div> <div>yetkisindeki sakatlıklar ............................................................... 243</div> <div>ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 243</div> <div>3)İyiniyetin etkisi ....................................................................................... 246</div> <div>C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 248</div> <div>II.Diğer kayıtların hükmü ..................................................................................... 248</div> <div>1)Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 248</div> <div>2)Şerhler .................................................................................................... 249</div> <div>a)Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 249</div> <div>b)Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 251</div> <div>İçindekiler XVII</div> <div>Sayfa</div> <div>aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ......................... 252</div> <div>bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ........................... 253</div> <div>cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .......................... 254</div> <div>dd) Aile Konutu ................................................................................ 255</div> <div>ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler ...................... 256</div> <div>ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin</div> <div>kısıtlanmasına ait şerhler .............................................................. 256</div> <div>c)Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 256</div> <div>3)Beyanlar ................................................................................................. 257</div> <div>§ 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü ............................................ 259</div> <div>I. Yolsuz tescil ..................................................................................................... 259</div> <div>A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 259</div> <div>B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 260</div> <div>1)Medeni Kanuna göre .............................................................................. 260</div> <div>a)Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 260</div> <div>aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz</div> <div>olması .......................................................................................... 260</div> <div>aaa - Düzeltme (tashih) davası .................................................... 260</div> <div>bbb - Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................ 264</div> <div>bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden</div> <div>yolsuz olması .............................................................................. 264</div> <div>b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma</div> <div>uymayan tescillerde .......................................................................... 266</div> <div>aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 266</div> <div>bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 266</div> <div>2)Özel Kanunlara göre .............................................................................. 266</div> <div>a)3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 .................................................. 266</div> <div>b)5543 sayılı İskan K. m. 20 ................................................................. 266</div> <div>c)2644 sayılı Tapu K. m. 31 ................................................................. 267</div> <div>II.Diğer kayıtların yolsuzluğu .............................................................................. 267</div> <div>1)Taşınmazı teşhise yarayan bilgi .............................................................. 267</div> <div>2)Yolsuz şerhler ......................................................................................... 268</div> <div>3)Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 269</div> <div>İ K İ N C İ K I S I M</div> <div>MÜLKİYET</div> <div>Birinci Bölüm</div> <div>GENEL HÜKÜMLER</div> <div>§ 1. Mülkiyet Kavramı ................................................................................................... 273</div> <div>XVIII İçindekiler</div> <div>Sayfa</div> <div>§ 2. Mülkiyetin İçeriği .................................................................................................... 274</div> <div>I. Aktif yetki ......................................................................................................... 274</div> <div>II.Koruyucu yetki ................................................................................................. 276</div> <div>1)İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 278</div> <div>a)Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 278</div> <div>b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 280</div> <div>2)Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 281</div> <div>a)Genel olarak ...................................................................................... 281</div> <div>b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 284</div> <div>§ 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı ............................................................................. 285</div> <div>I. Bütünleyici Parçalar ......................................................................................... 286</div> <div>1)Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 286</div> <div>2)Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 287</div> <div>a)Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 288</div> <div>b)Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 289</div> <div>3)Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 291</div> <div>4)Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 292</div> <div>a)Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 292</div> <div>b)Doğal ürünler .................................................................................... 292</div> <div>aa – Dönemsel olarak elde edilen ürünler .......................................... 293</div> <div>bb – Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü</div> <div>verimler ..................................................................................... 294</div> <div>5)Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 294</div> <div>II.Eklenti .............................................................................................................. 296</div> <div>1)Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 296</div> <div>2)Eklenti vasfının kazanılması ................................................................... 296</div> <div>a)Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 297</div> <div>b)Dış bağlantı ........................................................................................ 298</div> <div>3)Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 298</div> <div>§ 4. Mülkiyetin Çeşitleri ................................................................................................. 301</div> <div>I. Genel olarak ...................................................................................................... 301</div> <div>II.Paylı Mülkiyet .................................................................................................. 303</div> <div>1)Kavram ................................................................................................... 303</div> <div>2)Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 305</div> <div>a)Hukuki işlem ile ................................................................................ 305</div> <div>b)Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 306</div> <div>c)Kanun gereği ..................................................................................... 306</div> <div>3)Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 306</div> <div>İçindekiler XIX</div> <div>Sayfa</div> <div>a)Pay oranı ............................................................................................ 306</div> <div>b)Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 307</div> <div>c)Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 311</div> <div>4)Paylı mülkiyet birliği ve idaresi ............................................................. 313</div> <div>5)Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 320</div> <div>a)Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 320</div> <div>b)Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 320</div> <div>c)Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ...................................... 324</div> <div>d)Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 325</div> <div>6)Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 326</div> <div>7)Paylı mülkiyetin sona ermesi ................................................................. 328</div> <div>a)Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 329</div> <div>aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 329</div> <div>bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 329</div> <div>cc) Terk yoluyla ................................................................................. 330</div> <div>b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle</div> <div>paylaşma (taksim) ............................................................................. 331</div> <div>aa – Paylaşma isteme hakkı ............................................................... 331</div> <div>bb – Paylaşma isteme hakkının sınırları ............................................ 332</div> <div>cc – Paylaşmanın yapılışı .................................................................. 337</div> <div>III.Elbirliği Mülkiyeti ............................................................................................ 343</div> <div>1)Kavram ................................................................................................... 343</div> <div>2)Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 345</div> <div>a)Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 345</div> <div>b)Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 346</div> <div>3)Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 346</div> <div>4)Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 351</div> <div>5)Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 354</div> <div>İkinci Bölüm</div> <div>TAŞINMAZ MÜLKİYETİ</div> <div>§ 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ............................................................................. 355</div> <div>§ 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ..................................................................... 356</div> <div>I. Genel olarak kazanma tarzları .......................................................................... 356</div> <div>1)Aslen kazanma – Devren kazanma ......................................................... 356</div> <div>2)Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma .......................................... 357</div> <div>II.Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması ..................................................... 358</div> <div>1)Genel olarak şartları ............................................................................... 358</div> <div>2)Kazanma sebebi ..................................................................................... 358</div> <div>a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle</div> <div>aykırılığın sonuçları .......................................................................... 359</div> <div>XX İçindekiler</div> <div>Sayfa</div> <div>aa – Şekil ........................................................................................... 359</div> <div>bb – Şekle aykırılığın sonuçları ......................................................... 365</div> <div>b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu</div> <div>doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 372</div> <div>aa – Vekâletnamenin şekli ................................................................. 372</div> <div>bb – Özel yetki ................................................................................. 374</div> <div>cc – Temsil yetkisinin kapsamı ......................................................... 375</div> <div>c)Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 375</div> <div>d)İnançlı temlik (devir).......................................................................... 380</div> <div>e)Namı müstear .................................................................................... 387</div> <div>f)Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 390</div> <div>aa – Niteliği ........................................................................................ 390</div> <div>bb – Şekli ........................................................................................... 391</div> <div>cc – Hükmü ........................................................................................ 392</div> <div>dd – Tapuya şerh verilmesi ............................................................... 394</div> <div>ee – Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ............................... 396</div> <div>g)Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 399</div> <div>III.Tescilden önce kazanma halleri ........................................................................ 404</div> <div>1)Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 406</div> <div>a)Miras ................................................................................................. 406</div> <div>b)Mahkeme kararı ................................................................................ 407</div> <div>c)Cebrî icra ........................................................................................... 409</div> <div>d)İşgal ................................................................................................... 409</div> <div>aa – Tanım ve şartları ........................................................................ 409</div> <div>bb – İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ..................... 410</div> <div>cc – İşgal fiili ve sonuçları ................................................................ 414</div> <div>dd – İmar ve ihyanın sonuçları .......................................................... 414</div> <div>e)Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 415</div> <div>2)Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 418</div> <div>a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya</div> <div>kuruluşuna geçmesi ............................................................................ 418</div> <div>b)Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 418</div> <div>c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği .. 419</div> <div>d)Yeni arazi oluşması ........................................................................... 419</div> <div>aa – Yeni bir arazi oluşmalıdır .......................................................... 419</div> <div>bb – Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır ........................ 420</div> <div>cc – Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden</div> <div>gelmiş olmalıdır ........................................................................ 421</div> <div>dd – Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır ..... 421</div> <div>e)Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya</div> <div>sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 421</div> <div>f)5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis ...................................................... 422</div> <div>IV.Taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması ........................................ 423</div> <div>A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 424</div> <div>1)Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 424</div> <div>a)Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 424</div> <div>b)Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 425</div> <div>İçindekiler XXI</div> <div>Sayfa</div> <div>c)Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 425</div> <div>2)Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 429</div> <div>B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) ......................................... 430</div> <div>1)Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 430</div> <div>2)MK. m. 713'e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ...... 431</div> <div>a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır . 432</div> <div>aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu</div> <div>anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 432</div> <div>aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 432</div> <div>bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip</div> <div>şahsa ait olması ................................................................. 433</div> <div>bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya</div> <div>elverişli olmalıdır ........................................................................ 437</div> <div>b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle</div> <div>zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 445</div> <div>aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 445</div> <div>aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ........................................................ 445</div> <div>bbb) Davasız zilyetlik ................................................................. 448</div> <div>ccc) Aralıksız zilyetlik ................................................................ 449</div> <div>bb) Zilyetliğin ispatı .......................................................................... 451</div> <div>c)Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra</div> <div>işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir ........................ 454</div> <div>3)Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 458</div> <div>4)1515 sayılı Kanun .................................................................................. 459</div> <div>§ 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı ................................................................................ 460</div> <div>I. Taşınmaz mülkiyetinin nisbi kaybı ................................................................... 460</div> <div>II.Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybı ............................................................... 460</div> <div>1)Taşınmazın tamamen yok olması ........................................................... 461</div> <div>2)Taşınmaz mülkiyetini terk ...................................................................... 461</div> <div>3)Kamulaştırma ......................................................................................... 464</div> <div>§ 4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ........................................................................... 467</div> <div>I. Taşınmaz mülkiyetinin yatay kapsamı .............................................................. 468</div> <div>1)Kadastrosu yapılmış tapulu taşınmazlarda sınır ..................................... 469</div> <div>2)Tapuda kayıtlı olmakla beraber henüz kadastrosu yapılmış olmayan</div> <div>taşınmazlarda sınır ................................................................................. 473</div> <div>3)Tapusuz taşınmazlarda sınır ................................................................... 477</div> <div>II.Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı ............................................................. 477</div> <div>III.Taşınmaz mülkiyetinin madde itibariyle kapsamı ............................................ 479</div> <div>A. Arazide inşa olunan şeyler : Yapılar .......................................................... 480</div> <div>1)Prensip .................................................................................................... 480</div> <div>XXII İçindekiler</div> <div>Sayfa</div> <div>2)Prensibin, yapının haksız olması halindeki sonuçları ............................. 483</div> <div>a)Yapıyı arazi malikinin yapmış olması ............................................... 484</div> <div>aa – Malzemenin sökülerek geri verilmesi talebi .............................. 485</div> <div>bb – Tazminat talebi .......................................................................... 487</div> <div>cc – Arazinin mülkiyetinin kendisine geçirilmesi talebi .................... 488</div> <div>aaa - Malzeme maliki iyi niyetli olmalıdır ................................. 490</div> <div>bbb - Yapının değeri açıkça arsanın değerinden fazla</div> <div>olmalıdır ........................................................................... 490</div> <div>ccc - Malzemenin sökülmesi talep edilmemiş veya bu talep</div> <div>reddedilmiş olmalıdır ....................................................... 491</div> <div>ddd - Malzeme sahibi MK. m. 723 uyarınca tazminat talep</div> <div>etmemiş olmalıdır ............................................................. 491</div> <div>b)Yapıyı malzeme sahibinin yapmış olması ......................................... 492</div> <div>aa – Arazi malikinin malzemenin sökülüp kaldırılmasını talep hakkı 493</div> <div>bb – Malzemenin sökülüp kaldırılmaması halinde malzeme</div> <div>malikinin tazminat talebi .......................................................... 495</div> <div>cc – Arazi malikinin ve malzeme malikinin arazinin mülkiyetinin</div> <div>malzeme malikine geçirilmesi talebi .......................................... 499</div> <div>c)Yapıyı bir üçüncü kişinin yapmış olması ........................................... 502</div> <div>aa – Arazi malikinin hakları .............................................................. 502</div> <div>bb – Malzeme malikinin hakları ........................................................ 503</div> <div>cc – Yapıyı yapanın hakları .............................................................. 503</div> <div>3)İstisnalar ................................................................................................. 503</div> <div>a)Üst hakkı (İnşaat hakkı) ..................................................................... 504</div> <div>aa – Üst hakkının niteliği .................................................................... 505</div> <div>bb – Bağımsız bölümlerin üst hakkı konusu olamaması ..................... 507</div> <div>b)Mecralar ............................................................................................ 508</div> <div>c)Başkasının arazisine taşırılan yapı (Taşkın yapı) ............................... 512</div> <div>aa – Taşan yapıya katlanma yükümlülüğü ........................................ 513</div> <div>aaa - Malik, diğer arazideki yapının kendi arazisine taşmasına</div> <div>izin vermeyi taahhüt etmişse ............................................. 513</div> <div>bbb - Böyle hiçbir taahhüt yoksa ............................................... 513</div> <div>bb – Taşan yapıya katlanma yükümlülüğü olan hallerde taşan</div> <div>kısmın hukuki durumu .............................................................. 516</div> <div>B. Arazi üzerine dikilen fidanlar : Dikili bitkiler ............................................. 522</div> <div>C. Arazideki kaynaklar .................................................................................... 524</div> <div>1)Prensip .................................................................................................... 524</div> <div>2)Kaynak üzerindeki hakkın korunması .................................................... 527</div> <div>3)Aynı yataktan beslenen kaynaklar .......................................................... 528</div> <div>§ 5. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları .................................................................... 529</div> <div>I. Malikin hukuki işlemlerinden doğan kısıtlamalar ............................................. 530</div> <div>1)Şerhedilmiş alım hakkı ........................................................................... 530</div> <div>2)Şerhedilmiş geri alım hakkı .................................................................... 534</div> <div>3)Şerhedilmiş önalım hakkı ....................................................................... 536</div> <div>İçindekiler XXIII</div> <div>Sayfa</div> <div>a)Sözleşmesel ön alım hakkının niteliği ve sözleşmenin şekli .............. 536</div> <div>b)Sözleşmesel ön alım hakkının kullanılması ....................................... 537</div> <div>c)Sözleşmesel ön alım hakkının kullanılmasının sonuçları ................... 540</div> <div>d)Sözleşmesel ön alım hakkının kullanılmasında süreler ...................... 543</div> <div>II.Kanundan doğan kısıtlamalar ........................................................................... 545</div> <div>A. Kamu hukukuna dayanan kısıtlamalar ........................................................ 546</div> <div>1)Kazı ve yapı yaparken uyulacak kurallar ............................................... 547</div> <div>2)Dikilecek şeylerde uyulacak hükümler ................................................... 547</div> <div>3)Araziye sınırlık koyma mecburiyeti ....................................................... 548</div> <div>4)Toprağın iyileştirilmesi .......................................................................... 548</div> <div>5)Özel bir kanunla getirilmiş kısıtlama: Afet riskinin önlenmesi .............. 549</div> <div>B. Özel hukuk kısıtlamaları ............................................................................. 551</div> <div>1)Genel olarak ........................................................................................... 551</div> <div>a)Doğrudan doğruya kısıtlama-dolaylı kısıtlama ayırımı ...................... 551</div> <div>b)Sınırlandırılan yetkiye göre ayrım ..................................................... 553</div> <div>c)Korunan kişiler bakımından ayrım ..................................................... 553</div> <div>2)Paylı mülkiyette yasal ön alım hakkı ...................................................... 554</div> <div>a)Yasal ön alım hakkının niteliği .......................................................... 554</div> <div>b)Yasal ön alım hakkının kullanılması .................................................. 556</div> <div>c)Yasal ön alım hakkının dava yolu ile kullanılmasının sonuçları ........ 559</div> <div>d)Yasal ön alım hakkının kullanılmasında süreler ................................ 561</div> <div>e)Birden çok paydaşın ön alım hakkını kullanması ............................... 562</div> <div>f)Yasal ön alım hakkından veya hakkı kullanmaktan feragat ................ 563</div> <div>3)Komşuluk lehine konulmuş kısıtlamalar (komşuluk ilişkisi) ................. 564</div> <div>a)Taşınmazın kullanılma tarzına ait kısıtlamalar ................................... 564</div> <div>b)Kazı ve yapılara ilişkin kısıtlamalar.................................................... 570</div> </div>
 • Açıklama
  • I. Eşya hukukunun konusu ....................................................................................... 1
   II.Aynî hak kavramı ve unsurları ............................................................................. 2
   A. Kavram ........................................................................................................... 2
   1)Klâsik görüş ............................................................................................... 2
   2)Şahısçı görüş .............................................................................................. 2
   3)Birleştirici görüş ......................................................................................... 3
   B. Unsurları ......................................................................................................... 4
   1)Eşya ............................................................................................................ 4
   a)Kavram .................................................................................................. 4
   b)Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 8
   aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 8
   bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 9
   cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar ............................................... 9
   dd) Bütünüyle malvarlığı ....................................................................... 9
   ee) Hayvanlar ....................................................................................... 10
   c)Eşya çeşitleri ve ayırımın aynî haklar yönünden önemi ...................... 10
   aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya ......................................................... 10
   bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği ......................................... 11
   cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya .......................................................... 12
   dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya ................................ 13
   ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya ..................................................... 14
   ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya ... 14
   gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya .......................................................... 17
   2)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet ............................................. 18
   3)Herkese karşı ileri sürülebilirlik ............................................................... 20
   III.Aynî hakların diğer haklardan ayrılması ............................................................ 20
   1)Diğer mutlak haklardan ayrılması ............................................................ 20
   2)Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)
   ayrılması .................................................................................................. 20
   a)Ayrımın dayanağı ................................................................................ 20
   b)Ayrımın sonuçları ................................................................................ 22
   IV.Aynî hakların sınıflandırılması ........................................................................... 23
   1)Sağladığı yetkiye göre .............................................................................. 23
   a)Mülkiyet hakkı .................................................................................... 23
   b)Sınırlı aynî haklar ................................................................................ 23
   aa) İrtifak hakları ................................................................................. 23
   bb) Rehin hakları ................................................................................. 23
   cc) Taşınmaz Yükü .............................................................................. 24
   2)Hakkın konusu olan şey'e göre ................................................................ 24
   3)Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ..................................................... 24
   V. Aynî haklara hâkim olan prensipler .................................................................... 25
   1)Belirlilik (muayyenlik) prensibi ............................................................... 26
   2)Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 27
   3)İnancın korunması prensibi ...................................................................... 27
   4)Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi .......................................................... 27
   5)Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ........................... 29
   VI.Eşya Hukuku mevzuatı ....................................................................................... 29
   VII.Mahkeme içtihatları ve doktrin .......................................................................... 36
   1)İçtihatlar ................................................................................................... 36
   2)Doktrin ..................................................................................................... 40
   VIII.Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hazırlık
   çalışmaları ve gerekçesi ..................................................................................... 41
   IX.Eşya Hukukunun açıklamasında izleyeceğimiz plân .......................................... 42
   BİRİNCİ KISIM
   ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
   Birinci Bölüm
   ZİLYETLİK
   § 1. Genel Bakış ................................................................................................................ 45
   § 2. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Niteliği .................................................................. 47
   I. Kavram ............................................................................................................... 47
   II.Zilyetliğin niteliği ............................................................................................... 52
   § 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler ................................................................................................ 54
   § 4. Zilyetliğin Çeşitleri .................................................................................................... 56
   1)Haklı-haksız zilyetlik ............................................................................... 56
   2)İyi niyetli-kötü niyetli zilyetlik ................................................................. 56
   3)Malik sıfatıyla-başka sıfatla zilyetlik ....................................................... 56
   4)Asli-fer'i zilyetlik ..................................................................................... 57
   5)Kendisi için-başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
   yardımcılığı) ............................................................................................. 59
   6)Dolaylı-dolaysız zilyetlik ......................................................................... 60
   7)Tek başına-birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ............................. 61
   § 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı ............................................................................. 62
   I. Zilyetliğin Kazanılması ...................................................................................... 62
   1)Aslen kazanma ......................................................................................... 63
   2)Devren kazanma ....................................................................................... 64
   3)Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 64
   4)Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 65
   II.Zilyetliğin devrinin çeşitli şekilleri ..................................................................... 65
   1)Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 66
   a)Malın teslimi ....................................................................................... 67
   b)Araçların teslimi .................................................................................. 68
   c)Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 69
   2)Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 69
   a)Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 70
   b)Hükmen teslim .................................................................................... 71
   c)Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 73
   d)Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 77
   III.Zilyetliğin sona ermesi ....................................................................................... 78
   1)Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 79
   2)Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 79
   § 6. Zilyetliğin Korunması ............................................................................................... 80
   I. Zilyedin kuvvet kullanma imkânı ....................................................................... 81
   II.Zilyetlik davaları ................................................................................................ 84
   1)Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 84
   a)Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 84
   b)Tazminat davası .................................................................................. 87
   2)Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 87
   a)Saldırıya son verilmesi talebi .............................................................. 87
   b)Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ....................................................... 88
   c)Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 89
   3)Hak düşürücü süreler ................................................................................ 89
   4)Yargılama usulü ....................................................................................... 90
   III.Zilyetliğin idari yoldan korunması ..................................................................... 90
   1)Amaç ........................................................................................................ 90
   2)Usul .......................................................................................................... 91
   a)Yetkili makam ..................................................................................... 91
   b)Başvuru ............................................................................................... 91
   c)Soruşturma ve karar ............................................................................. 92
   3)Kararın sonuçları ...................................................................................... 92
   a)İdare bakımından ................................................................................. 92
   b)Haklara etkisi bakımından ................................................................... 93
   XII İçindekiler
   Sayfa
   c)Uygulanması bakımından .................................................................... 93
   4)Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 94
   § 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu .......................................................... 94
   I. Karineler ............................................................................................................. 95
   1)Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 95
   2)Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 96
   3)Fer'î zilyetlikte karine .............................................................................. 97
   II.Karinenin rolü ..................................................................................................... 98
   A. Halihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 98
   B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası ................... 99
   1)Taşınır davasının şartları .......................................................................... 99
   2)Taşınır davasının özellikleri ................................................................... 105
   a)Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................. 105
   b)Zilyetlik davasına nazaran özellikleri ................................................ 106
   C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ...................... 107
   1)İyiniyetle kazanmanın tam korunduğu haller ......................................... 108
   a)Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması .................................... 108
   b)Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ..................................... 111
   2)İyiniyetle kazanmanın korunmadığı haller ............................................. 112
   3)İyiniyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller .................................... 112
   § 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi ................................................................................. 112
   1)Tapuda kayıtlı taşınmazlarda .................................................................. 112
   2)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ................................................... 113
   § 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler .......................................... 114
   I. Geri vermekle yükümlü iyiniyetli zilyetlerin durumu ....................................... 116
   1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 117
   2)Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 118
   a)Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 118
   b)Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 119
   II.Geri vermekle yükümlü iyiniyetli olmayan (kötüniyetli) zilyetlerin durumu ... 121
   1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 121
   2)Giderleri talep hakkı ............................................................................... 130
   İkinci Bölüm
   TAPU SİCİLİ
   § 1. Genel Bakış .............................................................................................................. 131
   § 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları .......................................................................... 136
   I. Kavram ............................................................................................................. 136
   İçindekiler XIII
   Sayfa
   II.Ana sicil ve Tamamlayıcı Unsurlar ................................................................... 137
   1)Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 137
   2)Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 137
   3)Yevmiye defteri ...................................................................................... 138
   4)Belgeler .................................................................................................. 139
   5)Planlar .................................................................................................... 139
   III.Yardımcı siciller ............................................................................................... 140
   1)Aziller sicili ............................................................................................ 140
   2)Düzeltmeler sicili ................................................................................... 140
   3)Kamu orta malları sicili .......................................................................... 141
   4)Tapu envanter defteri ............................................................................. 141
   5)İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 141
   IV.Tapu sicili bulunmayan yerlerde tutulan defterler ............................................ 141
   1)Zabıt (kayıt) defteri ................................................................................ 141
   2)Kat mülkiyeti zabıt defteri ...................................................................... 142
   3)İpotek kayıt defteri ................................................................................. 142
   4)Fihrist defteri .......................................................................................... 142
   5)Diğer defterler ........................................................................................ 143
   § 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu ...................................................... 143
   I. Teşkilat ............................................................................................................. 143
   II.Tapu sicillerinin tutulmasından devletin sorumluluğu ...................................... 144
   § 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler ................................................... 152
   I. Taşınmaza sahife açılması prensibi .................................................................. 152
   II.Taşınmaz üzerinde aynî hak kazanılması için tescil gerekmesi ........................ 153
   III.Tescilin sebebe bağlılığı ................................................................................... 153
   IV.Tescilin yolsuz da olsa, iyiniyetli üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi ....... 154
   V. Tapu sicilinin kamuya açıklığı ......................................................................... 154
   1)Prensip .................................................................................................... 154
   2)Kamuya açıklık prensibinin sonucu ....................................................... 156
   § 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi ........................................................................ 157
   I. Uygulanacak hükümler ..................................................................................... 157
   II.Kütükte sahife açılacak şeyler: Taşınmaz kavramı ve tapulamanın yapılışı ..... 158
   A. Taşınmaz kavramı ....................................................................................... 158
   1)Arazi ....................................................................................................... 159
   2)Bağımsız ve sürekli haklar ..................................................................... 160
   a)Bir irtifak hakkı bulunmalıdır ............................................................ 161
   b)İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir ................................... 161
   XIV İçindekiler
   Sayfa
   c)İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ...................................... 162
   d)Hak sahibi kaydı talep etmelidir ........................................................ 162
   3)Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ....................................... 163
   B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................. 164
   1)21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'ndan önceki
   düzenleme .............................................................................................. 164
   2)3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro .................................... 165
   a)Kanunun amacı ve uygulama alanı .................................................... 165
   b)Uygulanacak metod ........................................................................... 167
   c)Teşkilat .............................................................................................. 168
   d)Kadastro hazırlık çalışmaları ............................................................. 169
   e)Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................. 172
   f)Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ......................................... 173
   g)Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz ............................. 181
   h)Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 183
   i)Taşınmaz tesbitinin sonucu ................................................................ 186
   III.Kütüğe kaydedilmeyecek taşınmazlar .............................................................. 190
   IV.Tapulu taşınmazın bölünmesi veya birleştirilmesi .......................................... 195
   1)Ayırma ................................................................................................... 196
   2)Birleştirme .............................................................................................. 196
   § 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar ........................................... 197
   I. Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .................................................................... 197
   II.Aynî hakların tescili, terkini, değiştirilmesi....................................................... 197
   A. Tescil .......................................................................................................... 197
   1)Kavram ................................................................................................... 197
   2)Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 198
   a)Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) ............................................. 198
   aa) Talep yetkisi ................................................................................ 199
   bb) Talebin şekil ve içeriği ................................................................ 201
   cc) Talebin hukuki niteliği ................................................................. 203
   b)Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) .............................................. 204
   aa) Talep yetkisinin belgelenmesi ..................................................... 204
   bb) Hukukî sebebin belgelenmesi ..................................................... 205
   cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 205
   3)Tescilin yapılışı ...................................................................................... 206
   a)Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 207
   b)İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili .......................................... 208
   c)Rehin haklarının tescili ...................................................................... 209
   4)Tebliğ ..................................................................................................... 209
   B. Terkin .......................................................................................................... 209
   1)Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 209
   İçindekiler XV
   Sayfa
   a)Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 209
   b)Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 210
   aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 210
   bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 211
   2)Terkin tarzı ............................................................................................. 212
   C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 212
   III.Şerhler .............................................................................................................. 212
   A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 213
   1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 213
   2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 214
   3)Özel kanunla kabul edilenler .................................................................. 215
   B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 216
   1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 216
   a)Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları .............. 216
   b)Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre .................................. 217
   c)Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması ........................................ 218
   d)Aile Konutu ....................................................................................... 218
   e)Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin
   sınırlandırılması ................................................................................ 219
   2)Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 219
   a)İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar .............. 219
   b)Kamulaştırma kararı .......................................................................... 219
   c)Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması ........................ 220
   C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 220
   1)Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 220
   a)Aynî hak iddiası ................................................................................. 220
   b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan
   tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 220
   2)Usul ........................................................................................................ 221
   D. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller .......................... 222
   1)Kooperatifler Kanunu m. 15/f. 2 ............................................................ 222
   2)Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24 .................................................................. 222
   3)İmar Kanunu m. 33 ................................................................................. 222
   4)1515 Sayılı K. m. 2 ................................................................................ 223
   5)Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu
   Kanunu m. 5, 24 ..................................................................................... 224
   6)1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
   m.11 ...................................................................................................... 224
   7)5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A ............ 224
   IV.Beyanlar ........................................................................................................... 224
   1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Tüzüğünde belirtilenler ........................... 225
   XVI İçindekiler
   Sayfa
   2)Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 226
   3)Kadastro Kanununda belirtilenler ........................................................... 227
   4)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler ............. 227
   5)İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan ................................. 228
   6)3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan ............... 228
   7)2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan ..................................................... 228
   8)Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan .................. 229
   9)Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde
   belirtilen beyanlar.................................................................................... 229
   V. Taşınmaz rehni kayıtlarına ait düşünceler ......................................................... 229
   § 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü ......................................................... 229
   I. Tescilin hükmü ................................................................................................. 230
   A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 230
   1)Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 231
   2)İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 231
   3)Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 232
   B. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ................... 232
   1)Uygulama şartları ................................................................................... 233
   a)Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 233
   b)Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 234
   c)Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 235
   d)Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 236
   e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu
   unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 239
   2)Uygulama halleri .................................................................................... 239
   a)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 239
   b)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 241
   aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 241
   bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi
   tescil edilmiş haklar .................................................................... 242
   cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki
   sakatlıklar .................................................................................... 242
   dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki
   sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 242
   ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil
   yetkisindeki sakatlıklar ............................................................... 243
   ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 243
   3)İyiniyetin etkisi ....................................................................................... 246
   C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 248
   II.Diğer kayıtların hükmü ..................................................................................... 248
   1)Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 248
   2)Şerhler .................................................................................................... 249
   a)Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 249
   b)Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 251
   İçindekiler XVII
   Sayfa
   aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ......................... 252
   bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ........................... 253
   cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .......................... 254
   dd) Aile Konutu ................................................................................ 255
   ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler ...................... 256
   ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin
   kısıtlanmasına ait şerhler .............................................................. 256
   c)Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 256
   3)Beyanlar ................................................................................................. 257
   § 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü ............................................ 259
   I. Yolsuz tescil ..................................................................................................... 259
   A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 259
   B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 260
   1)Medeni Kanuna göre .............................................................................. 260
   a)Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 260
   aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz
   olması .......................................................................................... 260
   aaa - Düzeltme (tashih) davası .................................................... 260
   bbb - Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................ 264
   bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden
   yolsuz olması .............................................................................. 264
   b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma
   uymayan tescillerde .......................................................................... 266
   aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 266
   bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 266
   2)Özel Kanunlara göre .............................................................................. 266
   a)3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 .................................................. 266
   b)5543 sayılı İskan K. m. 20 ................................................................. 266
   c)2644 sayılı Tapu K. m. 31 ................................................................. 267
   II.Diğer kayıtların yolsuzluğu .............................................................................. 267
   1)Taşınmazı teşhise yarayan bilgi .............................................................. 267
   2)Yolsuz şerhler ......................................................................................... 268
   3)Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 269
   İ K İ N C İ K I S I M
   MÜLKİYET
   Birinci Bölüm
   GENEL HÜKÜMLER
   § 1. Mülkiyet Kavramı ................................................................................................... 273
   XVIII İçindekiler
   Sayfa
   § 2. Mülkiyetin İçeriği .................................................................................................... 274
   I. Aktif yetki ......................................................................................................... 274
   II.Koruyucu yetki ................................................................................................. 276
   1)İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 278
   a)Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 278
   b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 280
   2)Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 281
   a)Genel olarak ...................................................................................... 281
   b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 284
   § 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı ............................................................................. 285
   I. Bütünleyici Parçalar ......................................................................................... 286
   1)Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 286
   2)Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 287
   a)Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 288
   b)Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 289
   3)Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 291
   4)Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 292
   a)Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 292
   b)Doğal ürünler .................................................................................... 292
   aa – Dönemsel olarak elde edilen ürünler .......................................... 293
   bb – Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü
   verimler ..................................................................................... 294
   5)Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 294
   II.Eklenti .............................................................................................................. 296
   1)Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 296
   2)Eklenti vasfının kazanılması ................................................................... 296
   a)Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 297
   b)Dış bağlantı ........................................................................................ 298
   3)Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 298
   § 4. Mülkiyetin Çeşitleri ................................................................................................. 301
   I. Genel olarak ...................................................................................................... 301
   II.Paylı Mülkiyet .................................................................................................. 303
   1)Kavram ................................................................................................... 303
   2)Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 305
   a)Hukuki işlem ile ................................................................................ 305
   b)Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 306
   c)Kanun gereği ..................................................................................... 306
   3)Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 306
   İçindekiler XIX
   Sayfa
   a)Pay oranı ............................................................................................ 306
   b)Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 307
   c)Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 311
   4)Paylı mülkiyet birliği ve idaresi ............................................................. 313
   5)Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 320
   a)Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 320
   b)Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 320
   c)Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ...................................... 324
   d)Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 325
   6)Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 326
   7)Paylı mülkiyetin sona ermesi ................................................................. 328
   a)Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 329
   aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 329
   bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 329
   cc) Terk yoluyla ................................................................................. 330
   b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle
   paylaşma (taksim) ............................................................................. 331
   aa – Paylaşma isteme hakkı ............................................................... 331
   bb – Paylaşma isteme hakkının sınırları ............................................ 332
   cc – Paylaşmanın yapılışı .................................................................. 337
   III.Elbirliği Mülkiyeti ............................................................................................ 343
   1)Kavram ................................................................................................... 343
   2)Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 345
   a)Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 345
   b)Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 346
   3)Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 346
   4)Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 351
   5)Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 354
   İkinci Bölüm
   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
   § 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ............................................................................. 355
   § 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ..................................................................... 356
   I. Genel olarak kazanma tarzları .......................................................................... 356
   1)Aslen kazanma – Devren kazanma ......................................................... 356
   2)Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma .......................................... 357
   II.Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması ..................................................... 358
   1)Genel olarak şartları ............................................................................... 358
   2)Kazanma sebebi ..................................................................................... 358
   a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle
   aykırılığın sonuçları .......................................................................... 359
   XX İçindekiler
   Sayfa
   aa – Şekil ........................................................................................... 359
   bb – Şekle aykırılığın sonuçları ......................................................... 365
   b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu
   doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 372
   aa – Vekâletnamenin şekli ................................................................. 372
   bb – Özel yetki ................................................................................. 374
   cc – Temsil yetkisinin kapsamı ......................................................... 375
   c)Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 375
   d)İnançlı temlik (devir).......................................................................... 380
   e)Namı müstear .................................................................................... 387
   f)Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 390
   aa – Niteliği ........................................................................................ 390
   bb – Şekli ........................................................................................... 391
   cc – Hükmü ........................................................................................ 392
   dd – Tapuya şerh verilmesi ............................................................... 394
   ee – Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ............................... 396
   g)Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 399
   III.Tescilden önce kazanma halleri ........................................................................ 404
   1)Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 406
   a)Miras ................................................................................................. 406
   b)Mahkeme kararı ................................................................................ 407
   c)Cebrî icra ........................................................................................... 409
   d)İşgal ................................................................................................... 409
   aa – Tanım ve şartları ........................................................................ 409
   bb – İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ..................... 410
   cc – İşgal fiili ve sonuçları ................................................................ 414
   dd – İmar ve ihyanın sonuçları .......................................................... 414
   e)Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 415
   2)Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 418
   a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya
   kuruluşuna geçmesi ............................................................................ 418
   b)Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 418
   c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği .. 419
   d)Yeni arazi oluşması ........................................................................... 419
   aa – Yeni bir arazi oluşmalıdır .......................................................... 419
   bb – Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır ........................ 420
   cc – Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden
   gelmiş olmalıdır ........................................................................ 421
   dd – Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır ..... 421
   e)Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya
   sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 421
   f)5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis ...................................................... 422
   IV.Taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması ........................................ 423
   A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 424
   1)Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 424
   a)Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 424
   b)Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 425
   İçindekiler XXI
   Sayfa
   c)Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 425
   2)Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 429
   B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) ......................................... 430
   1)Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 430
   2)MK. m. 713'e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ...... 431
   a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır . 432
   aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu
   anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 432
   aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 432
   bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip
   şahsa ait olması ................................................................. 433
   bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya
   elverişli olmalıdır ........................................................................ 437
   b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle
   zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 445
   aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 445
   aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ........................................................ 445
   bbb) Davasız zilyetlik ................................................................. 448
   ccc) Aralıksız zilyetlik ................................................................ 449
   bb) Zilyetliğin ispatı .......................................................................... 451
   c)Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra
   işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir ........................ 454
   3)Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 458
   4)1515 sayılı Kanun .................................................................................. 459
   § 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı ................................................................................ 460
   I. Taşınmaz mülkiyetinin nisbi kaybı ................................................................... 460
   II.Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybı ............................................................... 460
   1)Taşınmazın tamamen yok olması ........................................................... 461
   2)Taşınmaz mülkiyetini terk ...................................................................... 461
   3)Kamulaştırma ......................................................................................... 464
   § 4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ........................................................................... 467
   I. Taşınmaz mülkiyetinin yatay kapsamı .............................................................. 468
   1)Kadastrosu yapılmış tapulu taşınmazlarda sınır ..................................... 469
   2)Tapuda kayıtlı olmakla beraber henüz kadastrosu yapılmış olmayan
   taşınmazlarda sınır ................................................................................. 473
   3)Tapusuz taşınmazlarda sınır ................................................................... 477
   II.Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı ............................................................. 477
   III.Taşınmaz mülkiyetinin madde itibariyle kapsamı ............................................ 479
   A. Arazide inşa olunan şeyler : Yapılar .......................................................... 480
   1)Prensip .................................................................................................... 480
   XXII İçindekiler
   Sayfa
   2)Prensibin, yapının haksız olması halindeki sonuçları ............................. 483
   a)Yapıyı arazi malikinin yapmış olması ............................................... 484
   aa – Malzemenin sökülerek geri verilmesi talebi .............................. 485
   bb – Tazminat talebi .......................................................................... 487
   cc – Arazinin mülkiyetinin kendisine geçirilmesi talebi .................... 488
   aaa - Malzeme maliki iyi niyetli olmalıdır ................................. 490
   bbb - Yapının değeri açıkça arsanın değerinden fazla
   olmalıdır ........................................................................... 490
   ccc - Malzemenin sökülmesi talep edilmemiş veya bu talep
   reddedilmiş olmalıdır ....................................................... 491
   ddd - Malzeme sahibi MK. m. 723 uyarınca tazminat talep
   etmemiş olmalıdır ............................................................. 491
   b)Yapıyı malzeme sahibinin yapmış olması ......................................... 492
   aa – Arazi malikinin malzemenin sökülüp kaldırılmasını talep hakkı 493
   bb – Malzemenin sökülüp kaldırılmaması halinde malzeme
   malikinin tazminat talebi .......................................................... 495
   cc – Arazi malikinin ve malzeme malikinin arazinin mülkiyetinin
   malzeme malikine geçirilmesi talebi .......................................... 499
   c)Yapıyı bir üçüncü kişinin yapmış olması ........................................... 502
   aa – Arazi malikinin hakları .............................................................. 502
   bb – Malzeme malikinin hakları ........................................................ 503
   cc – Yapıyı yapanın hakları .............................................................. 503
   3)İstisnalar ................................................................................................. 503
   a)Üst hakkı (İnşaat hakkı) ..................................................................... 504
   aa – Üst hakkının niteliği .................................................................... 505
   bb – Bağımsız bölümlerin üst hakkı konusu olamaması ..................... 507
   b)Mecralar ............................................................................................ 508
   c)Başkasının arazisine taşırılan yapı (Taşkın yapı) ............................... 512
   aa – Taşan yapıya katlanma yükümlülüğü ........................................ 513
   aaa - Malik, diğer arazideki yapının kendi arazisine taşmasına
   izin vermeyi taahhüt etmişse ............................................. 513
   bbb - Böyle hiçbir taahhüt yoksa ............................................... 513
   bb – Taşan yapıya katlanma yükümlülüğü olan hallerde taşan
   kısmın hukuki durumu .............................................................. 516
   B. Arazi üzerine dikilen fidanlar : Dikili bitkiler ............................................. 522
   C. Arazideki kaynaklar .................................................................................... 524
   1)Prensip .................................................................................................... 524
   2)Kaynak üzerindeki hakkın korunması .................................................... 527
   3)Aynı yataktan beslenen kaynaklar .......................................................... 528
   § 5. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları .................................................................... 529
   I. Malikin hukuki işlemlerinden doğan kısıtlamalar ............................................. 530
   1)Şerhedilmiş alım hakkı ........................................................................... 530
   2)Şerhedilmiş geri alım hakkı .................................................................... 534
   3)Şerhedilmiş önalım hakkı ....................................................................... 536
   İçindekiler XXIII
   Sayfa
   a)Sözleşmesel ön alım hakkının niteliği ve sözleşmenin şekli .............. 536
   b)Sözleşmesel ön alım hakkının kullanılması ....................................... 537
   c)Sözleşmesel ön alım hakkının kullanılmasının sonuçları ................... 540
   d)Sözleşmesel ön alım hakkının kullanılmasında süreler ...................... 543
   II.Kanundan doğan kısıtlamalar ........................................................................... 545
   A. Kamu hukukuna dayanan kısıtlamalar ........................................................ 546
   1)Kazı ve yapı yaparken uyulacak kurallar ............................................... 547
   2)Dikilecek şeylerde uyulacak hükümler ................................................... 547
   3)Araziye sınırlık koyma mecburiyeti ....................................................... 548
   4)Toprağın iyileştirilmesi .......................................................................... 548
   5)Özel bir kanunla getirilmiş kısıtlama: Afet riskinin önlenmesi .............. 549
   B. Özel hukuk kısıtlamaları ............................................................................. 551
   1)Genel olarak ........................................................................................... 551
   a)Doğrudan doğruya kısıtlama-dolaylı kısıtlama ayırımı ...................... 551
   b)Sınırlandırılan yetkiye göre ayrım ..................................................... 553
   c)Korunan kişiler bakımından ayrım ..................................................... 553
   2)Paylı mülkiyette yasal ön alım hakkı ...................................................... 554
   a)Yasal ön alım hakkının niteliği .......................................................... 554
   b)Yasal ön alım hakkının kullanılması .................................................. 556
   c)Yasal ön alım hakkının dava yolu ile kullanılmasının sonuçları ........ 559
   d)Yasal ön alım hakkının kullanılmasında süreler ................................ 561
   e)Birden çok paydaşın ön alım hakkını kullanması ............................... 562
   f)Yasal ön alım hakkından veya hakkı kullanmaktan feragat ................ 563
   3)Komşuluk lehine konulmuş kısıtlamalar (komşuluk ilişkisi) ................. 564
   a)Taşınmazın kullanılma tarzına ait kısıtlamalar ................................... 564
   b)Kazı ve yapılara ilişkin kısıtlamalar.................................................... 570
   Stok Kodu
   :
   9789753685061
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1133
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   22
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat