Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Özcan GÜNERGÖ

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 52,25
Kazancınız : 2,75
9786257528078
599126
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI
On İki Levha Yayıncılık
52.25

Satış Sözleşmesi-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satılandan Başka Bir Şeyin Teslimi
Taşınır Satışı-Satıcının Satılanın Teslim Borcunda Temerrüdü-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Ayıp Türleri-Alıcının Satılanın Ayıbından Dolayı Seçimlik Hakları-Ayıptan Doğan Haklarda Zamanaşımı
Taşınmaz Satışı-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Yüzölçümü Eksikliği-Taşınmaz Satışında Ayıptan Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı
Taksitle Satış-Temerrüt Halinde Tüm Taksitlerin Muaccel Hale Geleceği Klozu-Beğenme Koşuluyla Satış
Aliud İfa-Satılanın Ayıplı Olması-Taşıma Giderlerine Hangi Tarafın Katlanacağı
Satıcının Zapttan Sorumluluğu-Zapt Halinde Satış Sözleşmesinin Akıbeti-Zamanaşımı
İsteğe Bağlı Açık Artırma-İsteğe Bağlı Özel Artırma-Taşınır Satışı-Sözleşmenin Kurulması-Mülkiyetin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satış Bedelinin Muacceliyeti
İsteğe Bağlı Açık Artırma-Taşınmaz Satışı-Teklif ile Bağlılık-Pey Sürme Koşulunu Taşımama-İhalenin İptali-Satış Sözleşmesinin Kurulması-Taşınmaz Mülkiyetinin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
Yüklemeli Bağışlama-Bağışlama Sözü Verme-Bağışlamayı Geri Alma
Bağışlamanın Geri Alınması-Bağışlama Sözü Vermenin Şekli-Bağışlayanın Sorumluluğu
Kira Sözleşmesi-Tarafları-Şekli-Türleri-Alt Kira Sözleşmesi-Kira İlişkisinin Devri-Kiralananı Kullanma Hakkının Devri
Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu-İfa Yeri-Temerrüt-Vergi Sigorta ve Diğer Yan Giderler-Kiralananda Hayvan Beslenmesi-Kalan Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceği Klozu
Kiralananın Ayıplı Teslimi-Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu-Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplar-Sorumsuzluk Anlaşması-Güvence-Peşinat-Kiralananda Değişiklik Yapılması-Tahliye Sırasındaki Eksiklikler-Kiralananın Kullanımından Kaynaklanan Aşınma ve Yıpranmalar-Kiralananın Malikinin Değişmesi
Konut ve İşyeri Kirası-Kira Bedelinde İfa yeri-Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Diğer Kira Sözleşmesi Türlerinde Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Kira Artışının Belirlenmesi-Kiralanandan Yararlanamama-Komşuların Rahatsız Edilmesi-Kiralanana Kasten Zarar Verme-Kiracının Kiralananı Süresinden Önce Boşaltması-Kiracının Kiralananı Üçüncü Kişiyle Paylaşması
Kiracı Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması-Kişisel Gereksinim Nedeniyle Tahliye-Tahliye Ettirilen Kiralananın Üçüncü Kişiye Kiraya Verilmesi-Yeniden İnşa ve İmar-Yazılı Tahliye Taahhüdü-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması-Kira Bedellerinin Düzensiz Ödenmesi-Kiralananın Malikinin Değişmesi-Kira Sözleşmesinin Şerhi
Kiralananın Aile Konutu Olarak Kullanılması-Aile Konutunun Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması-Eşin Rızası-Kiraya Verenin Hapis Hakkı-Kira Bedelinin Artırılması-Kiraya Verenin Bildirim Yoluyla Kira Sözleşmesini Sona Erdirme Hakkı-Kira Bedelinin Uyarlanması-Sözleşmeyle Tek Yanlı Fesih Hakkı Tanınması
Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesi-Bağlantılı Sözleşme-Belirli Süreli Taşınır Kira Sözleşmesi-Ürün Kirası Sözleşmesi-Ürüne Katılmalı Kira Sözleşmesi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine Rağmen Uygulanmaya Devam Edilmesi-Tarafların Ölümü ve İflası-Malikin Değişmesi-Bakım Giderlerinden Sorumluluk-Alt Kira
Yabancı Para Üzerinden ya da Yabancı Paraya Endeksli Kira Sözleşmesi-Temerrüt Halinde Ceza Koşulu Kararlaştırılmış Olması
Eser Sözleşmesi-Eser Sözleşmesinde Ücret-Götürü Bedel-Uyarlama-Yüklenicinin Temerrüdü-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanımı
Eser Sözleşmesi-Satış Sözleşmesi ile Farkı-Teslim Giderleri-Teslim İçin Süre Belirlenmemesi-Ayıplı Eser Teslimi-Ayıba İş Sahibinin Tedarik Ettiği Malzeme ya da Onun Verdiği Talimatın Neden Olması-Yüklenicinin İşi Bizzat Yapmak Zorunda Olup Olmadığı-Alt Yüklenicilik-İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunmaması-Sorumsuzluk Anlaşması-Zamanaşımı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Sözleşmenin Şekli-Şekle Aykırılık-Yüklenicinin Ölümü ya da Bedenen ve Ruhen Eseri Tamamlayamayacak Hale Gelmesi-Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Sonlandırılması-Yükleniciden Taşınmaz Satış Vaadi ile Hak Edinenler
Yüklenicinin Eserin Ayıplı Olmasından Sorumluluğu-Ayıbın Kullanılan Malzemeden Kaynaklanması-Yüklenicinin Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Eseri Teslim Almada Temerrüdü
Eser Sözleşmesi-Götürü Bedel-Yaklaşık Bedel-Global Bedel-Birim Fiyat-Eser Sözleşmesinin Tek Yanlı Sona Erdirilmesi-Tazminat Karşılığı Fesih-Kesinti Yöntemi-Toplama Yöntemi-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanılması-Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması-Eserin Tamamlanmasının İmkansız Hale Gelmesi
Vekalet Sözleşmesi-Sözleşmenin Kurulması-Vekilin Ücret İsteyip İsteyemeyeceği-İstifa ve Azil-Vekalet Verenin Giderleri Ödeme Borcu-Vekilin Bağlılık Borcu
Avukatlık Sözleşmesi-Belirli Süreli Sözleşme-Avukatın Aydınlatma Yükümü-Avukatın Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Ölümü-Haklı Azil Halinde Avukatlık Ücreti-Olağan Vekalette Azlin Vekilin Ücretine Etkisi-Sözleşmenin Yenilenmesi-Sözleşmenin Belirsiz Süreli Hale Dönüşmesi
Vekalet Sözleşmesi-Eser Sözleşmesi-Vekilin İşi Bizzat Görme Borcu-Sonuç Garantisi Verilmesi
Vekaletsiz İş Görme-Gerçek ve Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme-Vekaletsiz İş Görenin Sorumluluğu-Vekaletsiz İş Görenin Ehliyetsizliği-Vekaletsiz İş Görenin Giderleri-İş Sahibinin Talimatına Aykırı Olarak İşin Görülmesi
Kefalet-Kefaletin Geçerlilik Şekli-Eşin Yazılı Rızası-Peşin Dava Def'i-Tartışma Def'i-Garanti Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli-Kefilin Alacaklıya Halef Olması-Borçluya Rücu-Rücu Hakkının Yitirilmesi
Kefalet Türleri-Adi Kefil-Müteselsil Kefil-Kefile Kefil-Rücua Kefil-Gerçek ve Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet-Eşin Yazılı Rızasının Aranmayacağı Haller-Kefilin Sahip Olduğu Savunma İmkanları-Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmış Olması-Rücu-Doğrudan Kefile Karşı Takibe Geçilmesi
Kefalet Sözleşmesi-Süreli Kefalet-Borçlunun Temerrüdünün Sonuçlarından Kefilin Sorumluluğu-Kumar Borcuna Kefalet-Borçlunun Alacaklıda Takas edilebilir Bir Alacağı Bulunması-Borçlunun Zamanaşımı Def'inden Feragati-Kefilin Borçluya Ait Savunmaları İleri Sürmemesi
Simsarlık Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Simsarlık Ücreti-Yapılan Sözleşmenin Koşula Bağlanması-Simsarın Tarafsızlığı-Simsarın Haklarını Kaybetmesi-Evlenme Simsarlığı-Ücretten İndirim
Yayım Sözleşmesi-Şekli-Yayımlatanın Tasarruf Hakkı-Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi-Bir Arada Basım ve Ayrı Ayrı Basım-Düzeltme ve İyileştirme-Bedelin Belirlenmesi-Bedelin Ödenme Zamanı-Basılanın Yok Olması-Yayımlatana Ücretsiz Kopya Verilmesi-Fiyatın Emsallerinden Oldukça Yüksek Tutulması-
Yayım Sözleşmesi-Eserin Yok Olması-Yazarın Ölümü-Bir Başka Dile Çeviri Hakkı-Kısa Süreli Yayınlarda Ayrı Bası Hakkı
Kullanım Ödüncü-Ödünç Alanın Kullanım Hakkı-Ödünç Alanın Başkasına Kullandırmama Borcu-Ödünç Alanın Beklenmedik Halden Sorumluluğu-Bakım ve Koruma Giderleri-Müteselsil Sorumluluk-Ödünç Konusunun Geri İstenmesi-Geri Verme Borcunun Muacceliyeti-Ödünç Alanın Ölümünün Sözleşmeye Etkisi
Tüketim Ödüncü-Ticari ve Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü-Faiz-Bileşik Faiz-Ödünç Alanın Ödeme Güçsüzlüğü-Para Yerine Verilen Şeyler-Zamanaşımı-Geri Verme Zamanı
Genel Saklama Sözleşmesi-Saklama Ücreti-Saklatanın Masrafları Ödeme Borcu-Saklatanın Saklayanın Saklamadan Doğan Zararlarını Giderme Borcu-Saklayanın Saklananı Kullanamaması- Saklatanın Saklananı Dilediği Zaman Geri İsteyebilmesi-Saklayanın Saklananı Geri Vermesi-Geri Verme Borcunun İfa Yeri-Birden Fazla Saklayanın Müteselsilen Sorumluğu-Üçüncü Kişilerin Hak İddiaları-Güvenilirkişiye Bırakma-Saklananın Ürünleri
Genel Saklama Sözleşmesi- Saklanan Paranın Kullanılıp Kullanılamayacağı-Kullanılan Paranın Yarar ve Hasarı-Güvenilirkişiye Teslim
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Güvence-Bakım Borçlusunun Borçları-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali ve Tenkisi-Fesih Öneli-Önelsiz Fesih-Tarafların Ölümü-Bakım Alacağının Devredilememesi-İflas ve Haczin Bakım Alacağı Üzerine Etkisi
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Gelir Alacaklısının Hakları-Gelir Alacağının Devredilebilirliği-Gelir Borçlusunun İflası
Pazarlamacılık Sözleşmesi-Şekli-Ücretin Belirlenmesi-Ücret ve Komisyon Alacağının Muacceliyeti-Pazarlamacının Yetkileri-Pazarlamacının Hapis Hakkı-Pazarlama Bölgesinin Değiştirilmesi-Aynı Bölgede Yeni Pazarlamacı Ataması-Sözleşmenin Sona Ermesi

 • Açıklama
  • Satış Sözleşmesi-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satılandan Başka Bir Şeyin Teslimi
   Taşınır Satışı-Satıcının Satılanın Teslim Borcunda Temerrüdü-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Ayıp Türleri-Alıcının Satılanın Ayıbından Dolayı Seçimlik Hakları-Ayıptan Doğan Haklarda Zamanaşımı
   Taşınmaz Satışı-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Yüzölçümü Eksikliği-Taşınmaz Satışında Ayıptan Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı
   Taksitle Satış-Temerrüt Halinde Tüm Taksitlerin Muaccel Hale Geleceği Klozu-Beğenme Koşuluyla Satış
   Aliud İfa-Satılanın Ayıplı Olması-Taşıma Giderlerine Hangi Tarafın Katlanacağı
   Satıcının Zapttan Sorumluluğu-Zapt Halinde Satış Sözleşmesinin Akıbeti-Zamanaşımı
   İsteğe Bağlı Açık Artırma-İsteğe Bağlı Özel Artırma-Taşınır Satışı-Sözleşmenin Kurulması-Mülkiyetin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satış Bedelinin Muacceliyeti
   İsteğe Bağlı Açık Artırma-Taşınmaz Satışı-Teklif ile Bağlılık-Pey Sürme Koşulunu Taşımama-İhalenin İptali-Satış Sözleşmesinin Kurulması-Taşınmaz Mülkiyetinin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
   Yüklemeli Bağışlama-Bağışlama Sözü Verme-Bağışlamayı Geri Alma
   Bağışlamanın Geri Alınması-Bağışlama Sözü Vermenin Şekli-Bağışlayanın Sorumluluğu
   Kira Sözleşmesi-Tarafları-Şekli-Türleri-Alt Kira Sözleşmesi-Kira İlişkisinin Devri-Kiralananı Kullanma Hakkının Devri
   Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu-İfa Yeri-Temerrüt-Vergi Sigorta ve Diğer Yan Giderler-Kiralananda Hayvan Beslenmesi-Kalan Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceği Klozu
   Kiralananın Ayıplı Teslimi-Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu-Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplar-Sorumsuzluk Anlaşması-Güvence-Peşinat-Kiralananda Değişiklik Yapılması-Tahliye Sırasındaki Eksiklikler-Kiralananın Kullanımından Kaynaklanan Aşınma ve Yıpranmalar-Kiralananın Malikinin Değişmesi
   Konut ve İşyeri Kirası-Kira Bedelinde İfa yeri-Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Diğer Kira Sözleşmesi Türlerinde Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Kira Artışının Belirlenmesi-Kiralanandan Yararlanamama-Komşuların Rahatsız Edilmesi-Kiralanana Kasten Zarar Verme-Kiracının Kiralananı Süresinden Önce Boşaltması-Kiracının Kiralananı Üçüncü Kişiyle Paylaşması
   Kiracı Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması-Kişisel Gereksinim Nedeniyle Tahliye-Tahliye Ettirilen Kiralananın Üçüncü Kişiye Kiraya Verilmesi-Yeniden İnşa ve İmar-Yazılı Tahliye Taahhüdü-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması-Kira Bedellerinin Düzensiz Ödenmesi-Kiralananın Malikinin Değişmesi-Kira Sözleşmesinin Şerhi
   Kiralananın Aile Konutu Olarak Kullanılması-Aile Konutunun Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması-Eşin Rızası-Kiraya Verenin Hapis Hakkı-Kira Bedelinin Artırılması-Kiraya Verenin Bildirim Yoluyla Kira Sözleşmesini Sona Erdirme Hakkı-Kira Bedelinin Uyarlanması-Sözleşmeyle Tek Yanlı Fesih Hakkı Tanınması
   Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesi-Bağlantılı Sözleşme-Belirli Süreli Taşınır Kira Sözleşmesi-Ürün Kirası Sözleşmesi-Ürüne Katılmalı Kira Sözleşmesi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine Rağmen Uygulanmaya Devam Edilmesi-Tarafların Ölümü ve İflası-Malikin Değişmesi-Bakım Giderlerinden Sorumluluk-Alt Kira
   Yabancı Para Üzerinden ya da Yabancı Paraya Endeksli Kira Sözleşmesi-Temerrüt Halinde Ceza Koşulu Kararlaştırılmış Olması
   Eser Sözleşmesi-Eser Sözleşmesinde Ücret-Götürü Bedel-Uyarlama-Yüklenicinin Temerrüdü-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanımı
   Eser Sözleşmesi-Satış Sözleşmesi ile Farkı-Teslim Giderleri-Teslim İçin Süre Belirlenmemesi-Ayıplı Eser Teslimi-Ayıba İş Sahibinin Tedarik Ettiği Malzeme ya da Onun Verdiği Talimatın Neden Olması-Yüklenicinin İşi Bizzat Yapmak Zorunda Olup Olmadığı-Alt Yüklenicilik-İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunmaması-Sorumsuzluk Anlaşması-Zamanaşımı
   Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Sözleşmenin Şekli-Şekle Aykırılık-Yüklenicinin Ölümü ya da Bedenen ve Ruhen Eseri Tamamlayamayacak Hale Gelmesi-Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Sonlandırılması-Yükleniciden Taşınmaz Satış Vaadi ile Hak Edinenler
   Yüklenicinin Eserin Ayıplı Olmasından Sorumluluğu-Ayıbın Kullanılan Malzemeden Kaynaklanması-Yüklenicinin Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Eseri Teslim Almada Temerrüdü
   Eser Sözleşmesi-Götürü Bedel-Yaklaşık Bedel-Global Bedel-Birim Fiyat-Eser Sözleşmesinin Tek Yanlı Sona Erdirilmesi-Tazminat Karşılığı Fesih-Kesinti Yöntemi-Toplama Yöntemi-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanılması-Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması-Eserin Tamamlanmasının İmkansız Hale Gelmesi
   Vekalet Sözleşmesi-Sözleşmenin Kurulması-Vekilin Ücret İsteyip İsteyemeyeceği-İstifa ve Azil-Vekalet Verenin Giderleri Ödeme Borcu-Vekilin Bağlılık Borcu
   Avukatlık Sözleşmesi-Belirli Süreli Sözleşme-Avukatın Aydınlatma Yükümü-Avukatın Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Ölümü-Haklı Azil Halinde Avukatlık Ücreti-Olağan Vekalette Azlin Vekilin Ücretine Etkisi-Sözleşmenin Yenilenmesi-Sözleşmenin Belirsiz Süreli Hale Dönüşmesi
   Vekalet Sözleşmesi-Eser Sözleşmesi-Vekilin İşi Bizzat Görme Borcu-Sonuç Garantisi Verilmesi
   Vekaletsiz İş Görme-Gerçek ve Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme-Vekaletsiz İş Görenin Sorumluluğu-Vekaletsiz İş Görenin Ehliyetsizliği-Vekaletsiz İş Görenin Giderleri-İş Sahibinin Talimatına Aykırı Olarak İşin Görülmesi
   Kefalet-Kefaletin Geçerlilik Şekli-Eşin Yazılı Rızası-Peşin Dava Def'i-Tartışma Def'i-Garanti Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli-Kefilin Alacaklıya Halef Olması-Borçluya Rücu-Rücu Hakkının Yitirilmesi
   Kefalet Türleri-Adi Kefil-Müteselsil Kefil-Kefile Kefil-Rücua Kefil-Gerçek ve Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet-Eşin Yazılı Rızasının Aranmayacağı Haller-Kefilin Sahip Olduğu Savunma İmkanları-Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmış Olması-Rücu-Doğrudan Kefile Karşı Takibe Geçilmesi
   Kefalet Sözleşmesi-Süreli Kefalet-Borçlunun Temerrüdünün Sonuçlarından Kefilin Sorumluluğu-Kumar Borcuna Kefalet-Borçlunun Alacaklıda Takas edilebilir Bir Alacağı Bulunması-Borçlunun Zamanaşımı Def'inden Feragati-Kefilin Borçluya Ait Savunmaları İleri Sürmemesi
   Simsarlık Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Simsarlık Ücreti-Yapılan Sözleşmenin Koşula Bağlanması-Simsarın Tarafsızlığı-Simsarın Haklarını Kaybetmesi-Evlenme Simsarlığı-Ücretten İndirim
   Yayım Sözleşmesi-Şekli-Yayımlatanın Tasarruf Hakkı-Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi-Bir Arada Basım ve Ayrı Ayrı Basım-Düzeltme ve İyileştirme-Bedelin Belirlenmesi-Bedelin Ödenme Zamanı-Basılanın Yok Olması-Yayımlatana Ücretsiz Kopya Verilmesi-Fiyatın Emsallerinden Oldukça Yüksek Tutulması-
   Yayım Sözleşmesi-Eserin Yok Olması-Yazarın Ölümü-Bir Başka Dile Çeviri Hakkı-Kısa Süreli Yayınlarda Ayrı Bası Hakkı
   Kullanım Ödüncü-Ödünç Alanın Kullanım Hakkı-Ödünç Alanın Başkasına Kullandırmama Borcu-Ödünç Alanın Beklenmedik Halden Sorumluluğu-Bakım ve Koruma Giderleri-Müteselsil Sorumluluk-Ödünç Konusunun Geri İstenmesi-Geri Verme Borcunun Muacceliyeti-Ödünç Alanın Ölümünün Sözleşmeye Etkisi
   Tüketim Ödüncü-Ticari ve Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü-Faiz-Bileşik Faiz-Ödünç Alanın Ödeme Güçsüzlüğü-Para Yerine Verilen Şeyler-Zamanaşımı-Geri Verme Zamanı
   Genel Saklama Sözleşmesi-Saklama Ücreti-Saklatanın Masrafları Ödeme Borcu-Saklatanın Saklayanın Saklamadan Doğan Zararlarını Giderme Borcu-Saklayanın Saklananı Kullanamaması- Saklatanın Saklananı Dilediği Zaman Geri İsteyebilmesi-Saklayanın Saklananı Geri Vermesi-Geri Verme Borcunun İfa Yeri-Birden Fazla Saklayanın Müteselsilen Sorumluğu-Üçüncü Kişilerin Hak İddiaları-Güvenilirkişiye Bırakma-Saklananın Ürünleri
   Genel Saklama Sözleşmesi- Saklanan Paranın Kullanılıp Kullanılamayacağı-Kullanılan Paranın Yarar ve Hasarı-Güvenilirkişiye Teslim
   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Güvence-Bakım Borçlusunun Borçları-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali ve Tenkisi-Fesih Öneli-Önelsiz Fesih-Tarafların Ölümü-Bakım Alacağının Devredilememesi-İflas ve Haczin Bakım Alacağı Üzerine Etkisi
   Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Gelir Alacaklısının Hakları-Gelir Alacağının Devredilebilirliği-Gelir Borçlusunun İflası
   Pazarlamacılık Sözleşmesi-Şekli-Ücretin Belirlenmesi-Ücret ve Komisyon Alacağının Muacceliyeti-Pazarlamacının Yetkileri-Pazarlamacının Hapis Hakkı-Pazarlama Bölgesinin Değiştirilmesi-Aynı Bölgede Yeni Pazarlamacı Ataması-Sözleşmenin Sona Ermesi

   Stok Kodu
   :
   9786257528078
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   344
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2021
   Kapak Türü
   :
   Amerikan Bristol
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat