Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme Pr

Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme

Liste Fiyatı : 55,00
Stokta var
Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme
Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme
Filiz Kitabevi
55.00
<p><strong>BİRİNCİ BÖLÜM</strong><br /> BORÇLARIN İFA EDİLMESİ<br /> KAYNAKLAR  xi<br /> § 1. Borçların İfasıyla İlgili Kurallar, Kavramlar ve Kuramlar  3<br /> I. İfaya ilişkin kurallar ve konular   3<br /> II.İfaya ilişkin kavramlar ve kuramlar   6<br /> § 2. Üçüncü kişinin ifası   22<br /> I. Borcun borçludan başkası tarafından da ifa edilebilirliği   22<br /> II.Borçludan başka kişilerin ifasıyla karşılaşılan durumlar   24<br /> III.Üçüncü kişinin ifasına karşı çıkılması   26<br /> IV.İfada bulunan üçüncü kişinin alacaklıya halefiyeti   28<br /> V. Halefiyetin olmadığı durumlarda üçüncü kişiyle borçlu arasındaki hesaplaşma   30<br /> § 3. Üçüncü kişiye ifa   31<br /> I. Kural: Ancak alacaklının şahsına veya edimi almaya yetkili kişiye ifa edilebilirlik   31<br /> II.Üçüncü kişiye iyi niyetle ifanın bile borçtan kurtarmazlığı kuralı ve ayrıkları   33<br /> III.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma yükümü   34<br /> IV.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma hakkı   38<br /> § 4. İfa yeri   40<br /> I. İfa yerinin anlamı ve önemi   40<br /> II.Yasanın ifa yeri konusundaki genel ve özel kuralları   42<br /> III.Borçların ifa yeri açısından sınıflandırılması  44<br /> § 5. İfa Zamanı   51<br /> I. İfa zamanının anlamı ve önemi   51<br /> II.Muacceliyet  54<br /> III.Vade  56<br /> IV.İfa Edilebilirlik  59<br /> § 6. Karşılıklı sözleşmelerde ifa  63<br /> I. Karşılıklı sözleşmede ifa sırası: Ödemezlik defi  63<br /> II.Ödemezlik definin öğeleri ve etkileri   68<br /> III.Ödemezlik definin örnekseme (kıyas) yoluyla yaydırılması  71<br /> IV.Güvenlik (aciz) defi  73<br /> V. Borçlunun aczi nedeniyle sözleşmeden dönme hakkı 74<br /> § 7. İfa konusunun (edimin) belirlenmesi ve değiştirilmesi  77<br /> I. İfanın konusu olarak edim 77<br /> II.Edimin belirlenmesi  77<br /> III.Parça borcu-Çeşit borcu  79<br /> IV.Seçimlik borç  85<br /> V. Edimin tek yanlı olarak değiştirilmesi: Seçimlik yetki  88<br /> VI.Edimin anlaşmayla değiştirilmesi: İfa yerine edim  90<br /> VII.Edimi değiştirerek ifada bulunma girişimi: İfa uğruna edim   93<br /> § 8. Para borcunun ifası   97<br /> I. Para borcunun özellikleri  97<br /> II.Yabancı para borcu   101<br /> III.Para borcunun eklentisi: Faiz   106<br /> IV.Çok borcun veya tek borcun tümünü karşılamaya yetmeyen ödemenin mahsubu   109<br /> § 9. Bölümsel ifa   115<br /> I. Edimin bölünebilirliği   115<br /> II.Bölümsel ifa yasağı kuralı ve ayrıkları   116<br /> § 10. İfanın ispatı   119<br /> I. Borçlunun en sağlam ifa kanıtı: Makbuz   119<br /> II.Borç senedinin iadesi istemi   122</p> <p><strong>İKİNCİ BÖLÜM</strong><br /> BORÇLARIN İFA EDİLEMEMESİ (İFA ENGELLERİ) KAYNAKLAR   129<br /> § 11. İfa engellerine ilişkin genel bilgiler   130<br /> § 12. Alacaklı temerrüdü   142<br /> I. Alacaklı temerrüdünün özellikleri ve öğeleri   142<br /> II.Alacaklı temerrüdünün hukuki sonuçları   147<br /> III.Geniş anlamda (atipik) alacaklı temerrüdü   153<br /> § 13. Alacaklının etki alanında gerçekleşen ifa imkansızlığı   154<br /> I. Alacaklının yol açtığı ifa imkansızlığı   154<br /> II.Alacaklının etki alanında amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi veya ortadan kalkması   158<br /> § 14. Başlangıçtaki (borcun konusundaki) imkansızlık   163<br /> I. Genel olarak imkansızlık ve sonuçları  163<br /> II.İmkansızlığın türleri   166<br /> III.Sübjektif imkansızlık   168<br /> IV.Başlangıçtaki imkansızlığa yasaca bağlanan butlan yaptırımının aşılması   171<br /> V. Başlangıçtaki imkansızlığı bile bile sözleşme kurmadan ötürü sorumluluk   176<br /> VI.Başlangıçtaki sübjektif imkansızlıktan ötürü sorumluluk   180<br /> § 15. Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlık   184<br /> I. İmkansızlığın türleri konusunda bir retrospektif   184<br /> II.Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlığa bağlanan sonuçlar   186<br /> § 16. Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlık   198<br /> I. Genel bilgi   198<br /> II.Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlığa bağlanan sonuçlar   200<br /> § 17. Borçlu temerrüdü   216<br /> I. Borçlu temerrüdünün özellikleri ve gerekleri   216<br /> II.Borçlu temerrüdünün hukuki sonuçları   221<br /> III.Borçlu temerrüdünün karşılıklı sözleşmelerdeki özellikleri   229<br /> § 18. Sözleşmenin müspet ihlali   246<br /> I. Genel Bilgi   246<br /> II.Yaptırım   250<br /> III.Borçlunun borcunu ifa etmeyeceğini bildirmesi   250<br /> IV.Art arda yollamalı sözleşmedeki özellik   252<br /> § 19. Sözleşme öncesi davranış yükümüne aykırılıktan ve yaratılan güveni boşa çıkarmadan ötürü sorumluluk   252<br /> I. Genel Bilgi   252<br /> II.Üçüncü Kişinin Güven Sorumluluğu   257<br /> III.Yaptırım   261<br /> IV.Sözleşme Sonrası Yükümler   263<br /> § 20. İşlem temelinin çökmesi   264<br /> I. Genel Bilgi   264<br /> II.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılması İçin Aranacak Gerekler   270<br /> III.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılmasına Bağlanacak Sonuçlar   272<br /> § 21. Borçlunun sorumluluğunun hafifleşmesi: Sorumsuzluk anlaşması   278<br /> I. Genel Bilgi   278<br /> II.Sorumsuzluk Anlaşmalarının Hükümsüzlüğü   280<br /> § 22. Borçlunun sorumluluğunun ağırlaşması: Yardımcıdan kusursuz sorumluluk   284<br /> I. Kusursuz Sorumluluğun Düşünsel Dayanakları   284<br /> II.Kusursuz Sorumluluğun Öğeleri ve Gerekleri   287<br /> III.Sorumluluğun Kaldırılması ve Genişletilmesi   292<br /> § 23. Sözleşme sorumluluğu ile haksız fiil ve haksız zenginleşme sorumluluğu arasındaki ilişki   294<br /> I. Haksız fiil-sözleşme sorumluluğu ayrımı   294<br /> II.Haksız fiil sorumluluğu ile sözleşme sorumluluğunun yarışması   295<br /> III.Sözleşme sorumluluğu ile haksız zenginleşme sorumluluğu arasındaki ilişki   297</p> <p><strong>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</strong><br /> HAKSIZ ZENGİNLEŞME<br /> KAYNAKLAR   305<br /> § 24. Haksız zenginleşme konusunda genel ve temel bilgiler   306<br /> I. Haksız zenginleşmenin anlamı, işlevi, öğeleri ve özellikleri   306<br /> II.Haksız zenginleşme kökenli iade isteminin başka iade istemleriyle karşılaştırılması ve yarıştırılması   320<br /> III.Haksız zenginleşmenin türleri   325<br /> § 25. Edimden Ötürü Zenginleşmeler   329<br /> I. Genel bilgiler-temel kavramlar   329<br /> II.Borçlanılmamış edimden ötürü zenginleşme (condictio indebiti)   331<br /> III.Hukuki sebebin sona ermesi dolayısıyla zenginleşme (condictio ob causam finitam)   333<br /> IV.Amaçlanan sonucun gerçekleşmemesi dolayısıyla zenginleşme (condictio ob causam futuram)   334<br /> V. Edimden ötürü zenginleşme isteminin engelleri   337<br /> VI.Edim sürecine ikiden çok kişinin katılması: Üç köşeli ilişkiler   343<br /> § 26. Edim dışı zenginleşmeler   352<br /> I. Müdahaleden ötürü zenginleşme   352<br /> II.Masraftan kurtulmadan ötürü zenginleşme   361<br /> III.Borçtan kurtulmadan ötürü zenginleşme   367<br /> § 27. Zenginleşmeden ötürü iade yükümünün konusu ve kapsamı   371<br /> I. Haksız zenginleşme kökenli tasfiye ilişkisinde geçerli genel ilkeler   371<br /> II.Zenginleşenin iade borcunun elde kalanla sınırlanması  377<br /> III.Kötü niyetli zenginleşenin iade borcunun ağırlaşması   387<br /> IV.Haksız zenginleşme isteminin zaman aşımına uğraması   391<br /><br /> <strong>Uygulama Çalışmaları</strong><br /> 1.Doktor ve hastası: İfa ve ifa engelleri hukukunun temel kuralları, kavramları ve kuramları   399<br /> 2.Küçüğe ihtiyatsız ödeme: İfa kuramları. Edimi alma yetkisi. Haksız zenginleşme   404<br /> 3.Saf komşu: Üçüncü kişinin ifası. Haksız zenginleşme. Vekaletsiz iş görme. Halefiyet  406<br /> 4.Talihsiz borçlu: Üçüncü kişiye, ehliyetsize ve yetkisize ifa  409<br /> 5.Parçalanan televizyon: İfa yeri. Hasarın intikali. Üçüncü kişinin zararının tazmini 412<br /> 6.Marketten sipariş: İfa yerinin önemi. Yollanacak borçta, çeşitte, parçada ve parada hasar. İmkansızlık   414<br /> 7.Geri çevrilen ödeme: İfa yeri. İfa zamanı. Üçüncü kişiye ifa. Alacaklı temerrüdü . 417<br /> 8.Teknik direktörün şanssızlığı: İfa yeri. Çeşit borcunun temerküzü. Hasarın geçişi 419<br /> 9.Uyanık satıcı ile mızıkçı alıcı: Çeşit borcunun temerküzü. Temerküzün geri alınması   421<br /> 10.Para yerine verilen televizyonun bozuk çıkması: İfa yerine edim   423<br /> 11.Çaldırılan çek: İfa uğruna edim   424<br /> 12.Para borcunun özelliği: İfa uğruna edim. Götürülecek borçta riskler. Kaydi<br /> parayla ödeme. Döviz borcunda temerrüt   425<br /> 13.Ödemede aksilik: İfa uğruna edim. Kredi kartı. Fahiş faiz. Para borçlusunun riskleri. Haksız zenginleşme   427<br /> 14.Karmaşık otomobil alışverişi: İfa yerine ve uğruna edim. Seçimlik yetki.<br /> Bölümsel imkansızlığın tümel imkansızlığa dönüşmesi   429<br /> 15.Karmaşık havale: İfa iradesi. Bölümsel ifa. İfa yeri. İfa yerine ve uğruna<br /> edim. Üçüncü kişinin ifası. Üçüncü kişiye ifa. Mahsup. Para borçlusunun ifada gecikme riski   432<br /> 16.Suya düşen konser: Alacaklının yol açtığı imkansızlık  435<br /> 17.Sahneden düşen soprano: Yabancı para borcu. Alacaklının ve borçlunun yol<br /> açtığı imkansızlık. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa yardımcısından sorumluluk   437<br /> 18.Suya düşen gezi-Dibe takılan çapa: Amacın çökmesi ve başka yoldan gerçekleşmesi   440<br /> 19.Kiralık otoyla kaza: İfa imkansızlığı. Hasarın paylaşılması   442<br /> 20.Porselen yemek takımı: Baştan imkansızlıkta butlan. Bölümsel imkansızlık.<br /> Culpa in contrahendo. Sübjektif imkansızlık   444<br /> 21.On bir Dalmaçyalı: Edimin belirlenmesi. İfa yeri. İmkansızlık. Alacaklı temerrüdü. Hasar. Ödemezlik defi   446<br /> 22.Bilgisayar satımında terslik: Baştan imkansızlıkta butlan. Garanti. Çeşidi<br /> tedarik yükümü. İşlem temelinin çökmesi. Haksız zenginleşme. İmkansızlık. Hasar  448<br /> 23.Batan sandal: Baştan imkansızlık  451<br /> 24.Kendi saatini satın alan adam: Baştan imkansızlık   453<br /> 25.Kaynanaya zehirli kaktüs: İfa imkansızlığı. Edim ve karşı edim hasarının geçişi   455<br /> 26.Yitirilen tablolar: Baştan imkansızlıkta butlan. Sonraki imkansızlıkta tazminat.<br /> İfa yardımcısından sorumluluk. Kaim değer. Tazminatın kapsamı   457<br /> 27.Teslimi geciken simit fırını: Borçlu temerrüdü   460<br /> 28.Oto alışverişinde şok: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Alacaklı temerrüdü    461<br /> 29.Sanatçı ve hayranı: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Borçlunun karşılıksız işlemde hafif kusurdan sorumsuzluğu   463<br /> 30.Zamanında yetiştirilemeyen nikah büfesi: Mutlak kesin vadeli işlem   465<br /> 31.Borsa simsarının ihmali: Kesin vadeli işlem. Ödemezlik defi. Borçlu<br /> temerrüdü. Alacaklı temerrüdü. Sözleşmenin müspet ihlali. Zenginleşmenin eksildiği savunması. İfa yardımcısından sorumluluk   466<br /> 32.Ünlü sanatçı Eren Karasu'nun suya düşen konseri: İfa imkansızlığı. İşlem temelinin çökmesi   468<br /> 33.Sarılık ve darlık: Çeşit borcunda ve kişisel edimde sübjektif imkansızlık. Garanti sorumluluğu. Atipik risk  470<br /> 34.Tökezlenen daire satışı: Sübjektif imkansızlık. Üçüncü kişiye ifa. Ödemezlik defi   473<br /> 35.Açıkgöz antikacının çifte satımı: Sübjektif imkansızlık. Kaim değer. Haksız zenginleşme   475<br /> 36.Bodrum tatili: Kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminatın kapsamı  477<br /> 37.Kabzımalın şanssızlığı: Sübjektif imkansızlık. Hasar. İfa yardımcısından<br /> sorumluluk. Alacaklı temerrüdü. Kaim değer. Kesin vadeli işlem. İşlem temelinin çökmesi   479<br /> 38.Futbolcu transferi: Sübjektif imkansızlık. İşlem temelinin çökmesi. Kaim değer. Garanti. Haksız zenginleşme   482<br /> 39.Kaçan uçak: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminat   484<br /> 40.Marmaris tatili: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Zararı artırma.<br /> Normatif zarar. Haksız zenginleşme. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa<br /> yardımcısından sorumluluk. İşlem temelinin çökmesi. İfa yerine ve uğruna edim   485<br /> 41.İşverenler kapışması: Borçlu temerrüdü   488<br /> 42.Mazot satıcısının münasebetsizliği: Borçlu temerrüdü. Sözleşmenin müspet ihlali   491<br /> 43.Sınava yetiştirilemeyen ders kitabı: Borçlu temerrüdü   493<br /> 44.Geciken gösteri: Borçlu temerrüdü. Kesin vadeli işlem. Sözleşmeden dönme.<br /> Sözleşmeye aykırılık tazminatı. Menfaat devri  494<br /> 45.Pencere yapımcısının talihsizliği: Borçlu temerrüdü. Yollanacak borç. Edim ve karşı edim hasarı   498<br /> 46.Prenses Di'nin zümrüt yüzüğü: Borçlu temerrüdü nedeniyle sözleşmeden<br /> dönme. Dönme üzerine iadesi gerekecek nesnenin hasara uğraması   500<br /> 47.Konutta kaza: Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme. İfa yardımcısından<br /> sorumluluk. Haksız fiil ile sözleşme sorumluluklarının yarışması   502<br /> 48.Uğursuz halıcı dükkanı: Borçlu aleyhine kusur karinesi. Üçüncü kişiyi koruyucu<br /> etkili sözleşme. Üçüncü kişinin güven sorumluluğu. Üçüncü kişinin zararının tazmini  503<br /> 49.Sayısal loto talihsizi: Sorumsuzluk anlaşması  506<br /> 50.Arsız ve hırsız tesisatçı çırağı: İfa yardımcısından sorumluluk  507<br /> 51.Kaçak yolcu: Yoksullaşmasız zenginleşme   508<br /> 52.Lokantada yanlışlıklar komedisi: Edim zenginleşmesi. Edim dışı zenginleşme. Zenginleşmenin eksildiği savunması   511<br /> 53.Uğursuz tablo: Haksız zenginleşmede iade borcunun kapsamı  513<br /> 54.Komşu kavgası: Edim ve müdahale zenginleşmesi  515<br /> 55.Emeklinin pahalıya patlayan uğraşı  516<br /> KAVRAM DİZİNİ   517<br /> KURAL DİZİNİ   521</p>
 • Açıklama
  • BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇLARIN İFA EDİLMESİ
   KAYNAKLAR  xi
   § 1. Borçların İfasıyla İlgili Kurallar, Kavramlar ve Kuramlar  3
   I. İfaya ilişkin kurallar ve konular   3
   II.İfaya ilişkin kavramlar ve kuramlar   6
   § 2. Üçüncü kişinin ifası   22
   I. Borcun borçludan başkası tarafından da ifa edilebilirliği   22
   II.Borçludan başka kişilerin ifasıyla karşılaşılan durumlar   24
   III.Üçüncü kişinin ifasına karşı çıkılması   26
   IV.İfada bulunan üçüncü kişinin alacaklıya halefiyeti   28
   V. Halefiyetin olmadığı durumlarda üçüncü kişiyle borçlu arasındaki hesaplaşma   30
   § 3. Üçüncü kişiye ifa   31
   I. Kural: Ancak alacaklının şahsına veya edimi almaya yetkili kişiye ifa edilebilirlik   31
   II.Üçüncü kişiye iyi niyetle ifanın bile borçtan kurtarmazlığı kuralı ve ayrıkları   33
   III.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma yükümü   34
   IV.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma hakkı   38
   § 4. İfa yeri   40
   I. İfa yerinin anlamı ve önemi   40
   II.Yasanın ifa yeri konusundaki genel ve özel kuralları   42
   III.Borçların ifa yeri açısından sınıflandırılması  44
   § 5. İfa Zamanı   51
   I. İfa zamanının anlamı ve önemi   51
   II.Muacceliyet  54
   III.Vade  56
   IV.İfa Edilebilirlik  59
   § 6. Karşılıklı sözleşmelerde ifa  63
   I. Karşılıklı sözleşmede ifa sırası: Ödemezlik defi  63
   II.Ödemezlik definin öğeleri ve etkileri   68
   III.Ödemezlik definin örnekseme (kıyas) yoluyla yaydırılması  71
   IV.Güvenlik (aciz) defi  73
   V. Borçlunun aczi nedeniyle sözleşmeden dönme hakkı 74
   § 7. İfa konusunun (edimin) belirlenmesi ve değiştirilmesi  77
   I. İfanın konusu olarak edim 77
   II.Edimin belirlenmesi  77
   III.Parça borcu-Çeşit borcu  79
   IV.Seçimlik borç  85
   V. Edimin tek yanlı olarak değiştirilmesi: Seçimlik yetki  88
   VI.Edimin anlaşmayla değiştirilmesi: İfa yerine edim  90
   VII.Edimi değiştirerek ifada bulunma girişimi: İfa uğruna edim   93
   § 8. Para borcunun ifası   97
   I. Para borcunun özellikleri  97
   II.Yabancı para borcu   101
   III.Para borcunun eklentisi: Faiz   106
   IV.Çok borcun veya tek borcun tümünü karşılamaya yetmeyen ödemenin mahsubu   109
   § 9. Bölümsel ifa   115
   I. Edimin bölünebilirliği   115
   II.Bölümsel ifa yasağı kuralı ve ayrıkları   116
   § 10. İfanın ispatı   119
   I. Borçlunun en sağlam ifa kanıtı: Makbuz   119
   II.Borç senedinin iadesi istemi   122

   İKİNCİ BÖLÜM
   BORÇLARIN İFA EDİLEMEMESİ (İFA ENGELLERİ) KAYNAKLAR   129
   § 11. İfa engellerine ilişkin genel bilgiler   130
   § 12. Alacaklı temerrüdü   142
   I. Alacaklı temerrüdünün özellikleri ve öğeleri   142
   II.Alacaklı temerrüdünün hukuki sonuçları   147
   III.Geniş anlamda (atipik) alacaklı temerrüdü   153
   § 13. Alacaklının etki alanında gerçekleşen ifa imkansızlığı   154
   I. Alacaklının yol açtığı ifa imkansızlığı   154
   II.Alacaklının etki alanında amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi veya ortadan kalkması   158
   § 14. Başlangıçtaki (borcun konusundaki) imkansızlık   163
   I. Genel olarak imkansızlık ve sonuçları  163
   II.İmkansızlığın türleri   166
   III.Sübjektif imkansızlık   168
   IV.Başlangıçtaki imkansızlığa yasaca bağlanan butlan yaptırımının aşılması   171
   V. Başlangıçtaki imkansızlığı bile bile sözleşme kurmadan ötürü sorumluluk   176
   VI.Başlangıçtaki sübjektif imkansızlıktan ötürü sorumluluk   180
   § 15. Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlık   184
   I. İmkansızlığın türleri konusunda bir retrospektif   184
   II.Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlığa bağlanan sonuçlar   186
   § 16. Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlık   198
   I. Genel bilgi   198
   II.Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlığa bağlanan sonuçlar   200
   § 17. Borçlu temerrüdü   216
   I. Borçlu temerrüdünün özellikleri ve gerekleri   216
   II.Borçlu temerrüdünün hukuki sonuçları   221
   III.Borçlu temerrüdünün karşılıklı sözleşmelerdeki özellikleri   229
   § 18. Sözleşmenin müspet ihlali   246
   I. Genel Bilgi   246
   II.Yaptırım   250
   III.Borçlunun borcunu ifa etmeyeceğini bildirmesi   250
   IV.Art arda yollamalı sözleşmedeki özellik   252
   § 19. Sözleşme öncesi davranış yükümüne aykırılıktan ve yaratılan güveni boşa çıkarmadan ötürü sorumluluk   252
   I. Genel Bilgi   252
   II.Üçüncü Kişinin Güven Sorumluluğu   257
   III.Yaptırım   261
   IV.Sözleşme Sonrası Yükümler   263
   § 20. İşlem temelinin çökmesi   264
   I. Genel Bilgi   264
   II.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılması İçin Aranacak Gerekler   270
   III.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılmasına Bağlanacak Sonuçlar   272
   § 21. Borçlunun sorumluluğunun hafifleşmesi: Sorumsuzluk anlaşması   278
   I. Genel Bilgi   278
   II.Sorumsuzluk Anlaşmalarının Hükümsüzlüğü   280
   § 22. Borçlunun sorumluluğunun ağırlaşması: Yardımcıdan kusursuz sorumluluk   284
   I. Kusursuz Sorumluluğun Düşünsel Dayanakları   284
   II.Kusursuz Sorumluluğun Öğeleri ve Gerekleri   287
   III.Sorumluluğun Kaldırılması ve Genişletilmesi   292
   § 23. Sözleşme sorumluluğu ile haksız fiil ve haksız zenginleşme sorumluluğu arasındaki ilişki   294
   I. Haksız fiil-sözleşme sorumluluğu ayrımı   294
   II.Haksız fiil sorumluluğu ile sözleşme sorumluluğunun yarışması   295
   III.Sözleşme sorumluluğu ile haksız zenginleşme sorumluluğu arasındaki ilişki   297

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   HAKSIZ ZENGİNLEŞME
   KAYNAKLAR   305
   § 24. Haksız zenginleşme konusunda genel ve temel bilgiler   306
   I. Haksız zenginleşmenin anlamı, işlevi, öğeleri ve özellikleri   306
   II.Haksız zenginleşme kökenli iade isteminin başka iade istemleriyle karşılaştırılması ve yarıştırılması   320
   III.Haksız zenginleşmenin türleri   325
   § 25. Edimden Ötürü Zenginleşmeler   329
   I. Genel bilgiler-temel kavramlar   329
   II.Borçlanılmamış edimden ötürü zenginleşme (condictio indebiti)   331
   III.Hukuki sebebin sona ermesi dolayısıyla zenginleşme (condictio ob causam finitam)   333
   IV.Amaçlanan sonucun gerçekleşmemesi dolayısıyla zenginleşme (condictio ob causam futuram)   334
   V. Edimden ötürü zenginleşme isteminin engelleri   337
   VI.Edim sürecine ikiden çok kişinin katılması: Üç köşeli ilişkiler   343
   § 26. Edim dışı zenginleşmeler   352
   I. Müdahaleden ötürü zenginleşme   352
   II.Masraftan kurtulmadan ötürü zenginleşme   361
   III.Borçtan kurtulmadan ötürü zenginleşme   367
   § 27. Zenginleşmeden ötürü iade yükümünün konusu ve kapsamı   371
   I. Haksız zenginleşme kökenli tasfiye ilişkisinde geçerli genel ilkeler   371
   II.Zenginleşenin iade borcunun elde kalanla sınırlanması  377
   III.Kötü niyetli zenginleşenin iade borcunun ağırlaşması   387
   IV.Haksız zenginleşme isteminin zaman aşımına uğraması   391

   Uygulama Çalışmaları
   1.Doktor ve hastası: İfa ve ifa engelleri hukukunun temel kuralları, kavramları ve kuramları   399
   2.Küçüğe ihtiyatsız ödeme: İfa kuramları. Edimi alma yetkisi. Haksız zenginleşme   404
   3.Saf komşu: Üçüncü kişinin ifası. Haksız zenginleşme. Vekaletsiz iş görme. Halefiyet  406
   4.Talihsiz borçlu: Üçüncü kişiye, ehliyetsize ve yetkisize ifa  409
   5.Parçalanan televizyon: İfa yeri. Hasarın intikali. Üçüncü kişinin zararının tazmini 412
   6.Marketten sipariş: İfa yerinin önemi. Yollanacak borçta, çeşitte, parçada ve parada hasar. İmkansızlık   414
   7.Geri çevrilen ödeme: İfa yeri. İfa zamanı. Üçüncü kişiye ifa. Alacaklı temerrüdü . 417
   8.Teknik direktörün şanssızlığı: İfa yeri. Çeşit borcunun temerküzü. Hasarın geçişi 419
   9.Uyanık satıcı ile mızıkçı alıcı: Çeşit borcunun temerküzü. Temerküzün geri alınması   421
   10.Para yerine verilen televizyonun bozuk çıkması: İfa yerine edim   423
   11.Çaldırılan çek: İfa uğruna edim   424
   12.Para borcunun özelliği: İfa uğruna edim. Götürülecek borçta riskler. Kaydi
   parayla ödeme. Döviz borcunda temerrüt   425
   13.Ödemede aksilik: İfa uğruna edim. Kredi kartı. Fahiş faiz. Para borçlusunun riskleri. Haksız zenginleşme   427
   14.Karmaşık otomobil alışverişi: İfa yerine ve uğruna edim. Seçimlik yetki.
   Bölümsel imkansızlığın tümel imkansızlığa dönüşmesi   429
   15.Karmaşık havale: İfa iradesi. Bölümsel ifa. İfa yeri. İfa yerine ve uğruna
   edim. Üçüncü kişinin ifası. Üçüncü kişiye ifa. Mahsup. Para borçlusunun ifada gecikme riski   432
   16.Suya düşen konser: Alacaklının yol açtığı imkansızlık  435
   17.Sahneden düşen soprano: Yabancı para borcu. Alacaklının ve borçlunun yol
   açtığı imkansızlık. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa yardımcısından sorumluluk   437
   18.Suya düşen gezi-Dibe takılan çapa: Amacın çökmesi ve başka yoldan gerçekleşmesi   440
   19.Kiralık otoyla kaza: İfa imkansızlığı. Hasarın paylaşılması   442
   20.Porselen yemek takımı: Baştan imkansızlıkta butlan. Bölümsel imkansızlık.
   Culpa in contrahendo. Sübjektif imkansızlık   444
   21.On bir Dalmaçyalı: Edimin belirlenmesi. İfa yeri. İmkansızlık. Alacaklı temerrüdü. Hasar. Ödemezlik defi   446
   22.Bilgisayar satımında terslik: Baştan imkansızlıkta butlan. Garanti. Çeşidi
   tedarik yükümü. İşlem temelinin çökmesi. Haksız zenginleşme. İmkansızlık. Hasar  448
   23.Batan sandal: Baştan imkansızlık  451
   24.Kendi saatini satın alan adam: Baştan imkansızlık   453
   25.Kaynanaya zehirli kaktüs: İfa imkansızlığı. Edim ve karşı edim hasarının geçişi   455
   26.Yitirilen tablolar: Baştan imkansızlıkta butlan. Sonraki imkansızlıkta tazminat.
   İfa yardımcısından sorumluluk. Kaim değer. Tazminatın kapsamı   457
   27.Teslimi geciken simit fırını: Borçlu temerrüdü   460
   28.Oto alışverişinde şok: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Alacaklı temerrüdü    461
   29.Sanatçı ve hayranı: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Borçlunun karşılıksız işlemde hafif kusurdan sorumsuzluğu   463
   30.Zamanında yetiştirilemeyen nikah büfesi: Mutlak kesin vadeli işlem   465
   31.Borsa simsarının ihmali: Kesin vadeli işlem. Ödemezlik defi. Borçlu
   temerrüdü. Alacaklı temerrüdü. Sözleşmenin müspet ihlali. Zenginleşmenin eksildiği savunması. İfa yardımcısından sorumluluk   466
   32.Ünlü sanatçı Eren Karasu'nun suya düşen konseri: İfa imkansızlığı. İşlem temelinin çökmesi   468
   33.Sarılık ve darlık: Çeşit borcunda ve kişisel edimde sübjektif imkansızlık. Garanti sorumluluğu. Atipik risk  470
   34.Tökezlenen daire satışı: Sübjektif imkansızlık. Üçüncü kişiye ifa. Ödemezlik defi   473
   35.Açıkgöz antikacının çifte satımı: Sübjektif imkansızlık. Kaim değer. Haksız zenginleşme   475
   36.Bodrum tatili: Kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminatın kapsamı  477
   37.Kabzımalın şanssızlığı: Sübjektif imkansızlık. Hasar. İfa yardımcısından
   sorumluluk. Alacaklı temerrüdü. Kaim değer. Kesin vadeli işlem. İşlem temelinin çökmesi   479
   38.Futbolcu transferi: Sübjektif imkansızlık. İşlem temelinin çökmesi. Kaim değer. Garanti. Haksız zenginleşme   482
   39.Kaçan uçak: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminat   484
   40.Marmaris tatili: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Zararı artırma.
   Normatif zarar. Haksız zenginleşme. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa
   yardımcısından sorumluluk. İşlem temelinin çökmesi. İfa yerine ve uğruna edim   485
   41.İşverenler kapışması: Borçlu temerrüdü   488
   42.Mazot satıcısının münasebetsizliği: Borçlu temerrüdü. Sözleşmenin müspet ihlali   491
   43.Sınava yetiştirilemeyen ders kitabı: Borçlu temerrüdü   493
   44.Geciken gösteri: Borçlu temerrüdü. Kesin vadeli işlem. Sözleşmeden dönme.
   Sözleşmeye aykırılık tazminatı. Menfaat devri  494
   45.Pencere yapımcısının talihsizliği: Borçlu temerrüdü. Yollanacak borç. Edim ve karşı edim hasarı   498
   46.Prenses Di'nin zümrüt yüzüğü: Borçlu temerrüdü nedeniyle sözleşmeden
   dönme. Dönme üzerine iadesi gerekecek nesnenin hasara uğraması   500
   47.Konutta kaza: Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme. İfa yardımcısından
   sorumluluk. Haksız fiil ile sözleşme sorumluluklarının yarışması   502
   48.Uğursuz halıcı dükkanı: Borçlu aleyhine kusur karinesi. Üçüncü kişiyi koruyucu
   etkili sözleşme. Üçüncü kişinin güven sorumluluğu. Üçüncü kişinin zararının tazmini  503
   49.Sayısal loto talihsizi: Sorumsuzluk anlaşması  506
   50.Arsız ve hırsız tesisatçı çırağı: İfa yardımcısından sorumluluk  507
   51.Kaçak yolcu: Yoksullaşmasız zenginleşme   508
   52.Lokantada yanlışlıklar komedisi: Edim zenginleşmesi. Edim dışı zenginleşme. Zenginleşmenin eksildiği savunması   511
   53.Uğursuz tablo: Haksız zenginleşmede iade borcunun kapsamı  513
   54.Komşu kavgası: Edim ve müdahale zenginleşmesi  515
   55.Emeklinin pahalıya patlayan uğraşı  516
   KAVRAM DİZİNİ   517
   KURAL DİZİNİ   521

   Stok Kodu
   :
   9789753684286
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   547
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat