Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme Pr

Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme

Liste Fiyatı : 55,00
Stokta var
Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme
Borçlar Hukuku Genel Bölüm III İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme
Filiz Kitabevi
55.00
<p>İÇİNDEKİLER<br /> BİRİNCİ BÖLÜM<br /> BORÇLARIN İFA EDİLMESİ<br /> KAYNAKLAR .............................................................................................................xi<br /> § 1. Borçların İfasıyla İlgili Kurallar, Kavramlar ve Kuramlar .............................. 3<br /> I. İfaya ilişkin kurallar ve konular ........................................................................ 3<br /> II.İfaya ilişkin kavramlar ve kuramlar .................................................................. 6<br /> § 2. Üçüncü kişinin ifası ............................................................................................ 22<br /> I. Borcun borçludan başkası tarafından da ifa edilebilirliği .............................. 22<br /> II.Borçludan başka kişilerin ifasıyla karşılaşılan durumlar ............................... 24<br /> III.Üçüncü kişinin ifasına karşı çıkılması ........................................................... 26<br /> IV.İfada bulunan üçüncü kişinin alacaklıya halefiyeti ........................................ 28<br /> V. Halefiyetin olmadığı durumlarda üçüncü kişiyle borçlu arasındaki<br /> hesaplaşma .................................................................................................... 30<br /> § 3. Üçüncü kişiye ifa ................................................................................................ 31<br /> I. Kural: Ancak alacaklının şahsına veya edimi almaya yetkili kişiye ifa<br /> edilebilirlik .................................................................................................... 31<br /> II.Üçüncü kişiye iyi niyetle ifanın bile borçtan kurtarmazlığı kuralı ve<br /> ayrıkları ........................................................................................................ 33<br /> III.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma yükümü ..................................... 34<br /> IV.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma hakkı ......................................... 38<br /> § 4. İfa yeri ................................................................................................................. 40<br /> I. İfa yerinin anlamı ve önemi ........................................................................... 40<br /> II.Yasanın ifa yeri konusundaki genel ve özel kuralları .................................... 42<br /> III.Borçların ifa yeri açısından sınıflandırılması.................................................. 44<br /> § 5. İfa Zamanı .......................................................................................................... 51<br /> I. İfa zamanının anlamı ve önemi ...................................................................... 51<br /> II.Muacceliyet ................................................................................................... 54<br /> III.Vade .............................................................................................................. 56<br /> IV.İfa Edilebilirlik .............................................................................................. 59<br /> § 6. Karşılıklı sözleşmelerde ifa ............................................................................... 63<br /> I. Karşılıklı sözleşmede ifa sırası: Ödemezlik defi............................................. 63<br /> II.Ödemezlik definin öğeleri ve etkileri ............................................................. 68<br /> vi<br /> III.Ödemezlik definin örnekseme (kıyas) yoluyla yaydırılması .......................... 71<br /> IV.Güvenlik (aciz) defi ....................................................................................... 73<br /> V. Borçlunun aczi nedeniyle sözleşmeden dönme hakkı .................................... 74<br /> § 7. İfa konusunun (edimin) belirlenmesi ve değiştirilmesi ................................... 77<br /> I. İfanın konusu olarak edim ........................................................................... 77<br /> II.Edimin belirlenmesi .................................................................................... 77<br /> III.Parça borcu-Çeşit borcu ............................................................................... 79<br /> IV.Seçimlik borç ............................................................................................... 85<br /> V. Edimin tek yanlı olarak değiştirilmesi: Seçimlik yetki ................................ 88<br /> VI.Edimin anlaşmayla değiştirilmesi: İfa yerine edim ...................................... 90<br /> VII.Edimi değiştirerek ifada bulunma girişimi: İfa uğruna edim ........................ 93<br /> § 8. Para borcunun ifası ............................................................................................ 97<br /> I. Para borcunun özellikleri ............................................................................... 97<br /> II.Yabancı para borcu ....................................................................................... 101<br /> III.Para borcunun eklentisi: Faiz ........................................................................ 106<br /> IV.Çok borcun veya tek borcun tümünü karşılamaya yetmeyen<br /> ödemenin mahsubu ...................................................................................... 109<br /> § 9. Bölümsel ifa ....................................................................................................... 115<br /> I. Edimin bölünebilirliği .................................................................................. 115<br /> II.Bölümsel ifa yasağı kuralı ve ayrıkları ......................................................... 116<br /> § 10. İfanın ispatı ....................................................................................................... 119<br /> I. Borçlunun en sağlam ifa kanıtı: Makbuz ...................................................... 119<br /> II.Borç senedinin iadesi istemi ......................................................................... 122<br /> İKİNCİ BÖLÜM<br /> BORÇLARIN İFA EDİL-E-MEMESİ (İFA ENGELLERİ)<br /> KAYNAKLAR ........................................................................................................... 129<br /> § 11. İfa engellerine ilişkin genel bilgiler ................................................................. 130<br /> § 12. Alacaklı temerrüdü .......................................................................................... 142<br /> I. Alacaklı temerrüdünün özellikleri ve öğeleri ............................................. 142<br /> II.Alacaklı temerrüdünün hukuki sonuçları ..................................................... 147<br /> III.Geniş anlamda (atipik) alacaklı temerrüdü .................................................. 153<br /> § 13. Alacaklının etki alanında gerçekleşen ifa imkansızlığı .................................. 154<br /> I. Alacaklının yol açtığı ifa imkansızlığı ........................................................ 154<br /> II.Alacaklının etki alanında amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi veya<br /> ortadan kalkması ......................................................................................... 158<br /> § 14. Başlangıçtaki (borcun konusundaki) imkansızlık ......................................... 163<br /> I. Genel olarak imkansızlık ve sonuçları.......................................................... 163<br /> vii<br /> II.İmkansızlığın türleri .................................................................................... 166<br /> III.Sübjektif imkansızlık .................................................................................. 168<br /> IV.Başlangıçtaki imkansızlığa yasaca bağlanan butlan yaptırımının<br /> aşılması ...................................................................................................... 171<br /> V. Başlangıçtaki imkansızlığı bile bile sözleşme kurmadan<br /> ötürü sorumluluk ......................................................................................... 176<br /> VI.Başlangıçtaki sübjektif imkansızlıktan ötürü sorumluluk ............................. 180<br /> § 15. Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlık ................... 184<br /> I. İmkansızlığın türleri konusunda bir retrospektif ......................................... 184<br /> II.Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlığa<br /> bağlanan sonuçlar ....................................................................................... 186<br /> § 16. Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlık .......................... 198<br /> I. Genel bilgi .................................................................................................. 198<br /> II.Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlığa bağlanan<br /> sonuçlar ..................................................................................................... 200<br /> § 17. Borçlu temerrüdü ............................................................................................. 216<br /> I. Borçlu temerrüdünün özellikleri ve gerekleri .............................................. 216<br /> II.Borçlu temerrüdünün hukuki sonuçları ....................................................... 221<br /> III.Borçlu temerrüdünün karşılıklı sözleşmelerdeki özellikleri ........................ 229<br /> § 18. Sözleşmenin müspet ihlali ................................................................................ 246<br /> I. Genel Bilgi .................................................................................................. 246<br /> II.Yaptırım ...................................................................................................... 250<br /> III.Borçlunun borcunu ifa etmeyeceğini bildirmesi ......................................... 250<br /> IV.Art arda yollamalı sözleşmedeki özellik ...................................................... 252<br /> § 19. Sözleşme öncesi davranış yükümüne aykırılıktan ve yaratılan<br /> güveni boşa çıkarmadan ötürü sorumluluk ................................................. 252<br /> I. Genel Bilgi .................................................................................................. 252<br /> II.Üçüncü Kişinin Güven Sorumluluğu .......................................................... 257<br /> III.Yaptırım ...................................................................................................... 261<br /> IV.Sözleşme Sonrası Yükümler ....................................................................... 263<br /> § 20. İşlem temelinin çökmesi .................................................................................. 264<br /> I. Genel Bilgi .................................................................................................. 264<br /> II.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılması İçin Aranacak Gerekler ...................... 270<br /> III.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılmasına Bağlanacak Sonuçlar ...................... 272<br /> § 21. Borçlunun sorumluluğunun hafifleşmesi: Sorumsuzluk anlaşması ............. 278<br /> I. Genel Bilgi .................................................................................................. 278<br /> II.Sorumsuzluk Anlaşmalarının Hükümsüzlüğü ............................................. 280<br /> § 22. Borçlunun sorumluluğunun ağırlaşması: Yardımcıdan kusursuz<br /> sorumluluk ...................................................................................................... 284<br /> viii<br /> I. Kusursuz Sorumluluğun Düşünsel Dayanakları .......................................... 284<br /> II.Kusursuz Sorumluluğun Öğeleri ve Gerekleri ............................................. 287<br /> III.Sorumluluğun Kaldırılması ve Genişletilmesi ............................................. 292<br /> § 23. Sözleşme sorumluluğu ile haksız fiil ve haksız zenginleşme<br /> sorumluluğu arasındaki ilişki ........................................................................ 294<br /> I. Haksız fiil-sözleşme sorumluluğu ayrımı .................................................... 294<br /> II.Haksız fiil sorumluluğu ile sözleşme sorumluluğunun yarışması ................ 295<br /> III.Sözleşme sorumluluğu ile haksız zenginleşme sorumluluğu<br /> arasındaki ilişki .......................................................................................... 297<br /> ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br /> HAKSIZ ZENGİNLEŞME<br /> KAYNAKLAR ........................................................................................................... 305<br /> § 24. Haksız zenginleşme konusunda genel ve temel bilgiler .................................. 306<br /> I. Haksız zenginleşmenin anlamı, işlevi, öğeleri ve özellikleri ....................... 306<br /> II.Haksız zenginleşme kökenli iade isteminin başka iade<br /> istemleriyle karşılaştırılması ve yarıştırılması ............................................ 320<br /> III.Haksız zenginleşmenin türleri ..................................................................... 325<br /> § 25. Edimden Ötürü Zenginleşmeler ...................................................................... 329<br /> I. Genel bilgiler-temel kavramlar .................................................................... 329<br /> II.Borçlanılmamış edimden ötürü zenginleşme<br /> (condictio indebiti) .................................................................................... 331<br /> III.Hukuki sebebin sona ermesi dolayısıyla zenginleşme (condictio<br /> ob causam finitam) .................................................................................... 333<br /> IV.Amaçlanan sonucun gerçekleşmemesi dolayısıyla zenginleşme<br /> (condictio ob causam futuram) .................................................................. 334<br /> V. Edimden ötürü zenginleşme isteminin engelleri ......................................... 337<br /> VI.Edim sürecine ikiden çok kişinin katılması: Üç köşeli ilişkiler ................... 343<br /> § 26. Edim dışı zenginleşmeler ................................................................................. 352<br /> I. Müdahaleden ötürü zenginleşme ................................................................. 352<br /> II.Masraftan kurtulmadan ötürü zenginleşme .................................................. 361<br /> III.Borçtan kurtulmadan ötürü zenginleşme ..................................................... 367<br /> § 27. Zenginleşmeden ötürü iade yükümünün konusu ve kapsamı ..................... 371<br /> I. Haksız zenginleşme kökenli tasfiye ilişkisinde geçerli genel<br /> ilkeler .......................................................................................................... 371<br /> II.Zenginleşenin iade borcunun elde kalanla sınırlanması .............................. 377<br /> III.Kötü niyetli zenginleşenin iade borcunun ağırlaşması ................................ 387<br /> IV.Haksız zenginleşme isteminin zaman aşımına uğraması ............................. 391<br /> ix<br /> Uygulama Çalışmaları<br /> 1.Doktor ve hastası: İfa ve ifa engelleri hukukunun temel kuralları, kavramları ve<br /> kuramları ................................................................................................................. 399<br /> 2.Küçüğe ihtiyatsız ödeme: İfa kuramları. Edimi alma yetkisi. Haksız<br /> zenginleşme ............................................................................................................ 404<br /> 3.Saf komşu: Üçüncü kişinin ifası. Haksız zenginleşme. Vekaletsiz iş görme.<br /> Halefiyet.................................................................................................................. 406<br /> 4.Talihsiz borçlu: Üçüncü kişiye, ehliyetsize ve yetkisize ifa .................................... 409<br /> 5.Parçalanan televizyon: İfa yeri. Hasarın intikali. Üçüncü kişinin zararının tazmini 412<br /> 6.Marketten sipariş: İfa yerinin önemi. Yollanacak borçta, çeşitte, parçada ve<br /> parada hasar. İmkansızlık ....................................................................................... 414<br /> 7.Geri çevrilen ödeme: İfa yeri. İfa zamanı. Üçüncü kişiye ifa. Alacaklı temerrüdü . 417<br /> 8.Teknik direktörün şanssızlığı: İfa yeri. Çeşit borcunun temerküzü. Hasarın geçişi 419<br /> 9.Uyanık satıcı ile mızıkçı alıcı: Çeşit borcunun temerküzü. Temerküzün geri<br /> alınması .................................................................................................................. 421<br /> 10.Para yerine verilen televizyonun bozuk çıkması: İfa yerine edim ......................... 423<br /> 11.Çaldırılan çek: İfa uğruna edim ............................................................................ 424<br /> 12.Para borcunun özelliği: İfa uğruna edim. Götürülecek borçta riskler. Kaydi<br /> parayla ödeme. Döviz borcunda temerrüt ............................................................. 425<br /> 13.Ödemede aksilik: İfa uğruna edim. Kredi kartı. Fahiş faiz. Para borçlusunun<br /> riskleri. Haksız zenginleşme ................................................................................. 427<br /> 14.Karmaşık otomobil alışverişi: İfa yerine ve uğruna edim. Seçimlik yetki.<br /> Bölümsel imkansızlığın tümel imkansızlığa dönüşmesi ....................................... 429<br /> 15.Karmaşık havale: İfa iradesi. Bölümsel ifa. İfa yeri. İfa yerine ve uğruna<br /> edim. Üçüncü kişinin ifası. Üçüncü kişiye ifa. Mahsup. Para borçlusunun ifada<br /> gecikme riski ........................................................................................................ 432<br /> 16.Suya düşen konser: Alacaklının yol açtığı imkansızlık......................................... 435<br /> 17.Sahneden düşen soprano: Yabancı para borcu. Alacaklının ve borçlunun yol<br /> açtığı imkansızlık. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa yardımcısından sorumluluk ... 437<br /> 18.Suya düşen gezi-Dibe takılan çapa: Amacın çökmesi ve başka yoldan<br /> gerçekleşmesi ....................................................................................................... 440<br /> 19.Kiralık otoyla kaza: İfa imkansızlığı. Hasarın paylaşılması .................................. 442<br /> 20.Porselen yemek takımı: Baştan imkansızlıkta butlan. Bölümsel imkansızlık.<br /> Culpa in contrahendo. Sübjektif imkansızlık ........................................................ 444<br /> 21.On bir Dalmaçyalı: Edimin belirlenmesi. İfa yeri. İmkansızlık. Alacaklı<br /> temerrüdü. Hasar. Ödemezlik defi ........................................................................ 446<br /> 22.Bilgisayar satımında terslik: Baştan imkansızlıkta butlan. Garanti. Çeşidi<br /> tedarik yükümü. İşlem temelinin çökmesi. Haksız zenginleşme. İmkansızlık.<br /> Hasar..................................................................................................................... 448<br /> 23.Batan sandal: Baştan imkansızlık.......................................................................... 451<br /> 24.Kendi saatini satın alan adam: Baştan imkansızlık ............................................... 453<br /> 25.Kaynanaya zehirli kaktüs: İfa imkansızlığı. Edim ve karşı edim hasarının geçişi. 455<br /> x<br /> 26.Yitirilen tablolar: Baştan imkansızlıkta butlan. Sonraki imkansızlıkta tazminat.<br /> İfa yardımcısından sorumluluk. Kaim değer. Tazminatın kapsamı ...................... 457<br /> 27.Teslimi geciken simit fırını: Borçlu temerrüdü ..................................................... 460<br /> 28.Oto alışverişinde şok: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Alacaklı temerrüdü.... 461<br /> 29.Sanatçı ve hayranı: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Borçlunun karşılıksız<br /> işlemde hafif kusurdan sorumsuzluğu .................................................................. 463<br /> 30.Zamanında yetiştirilemeyen nikah büfesi: Mutlak kesin vadeli işlem................... 465<br /> 31.Borsa simsarının ihmali: Kesin vadeli işlem. Ödemezlik defi. Borçlu<br /> temerrüdü. Alacaklı temerrüdü. Sözleşmenin müspet ihlali. Zenginleşmenin<br /> eksildiği savunması. İfa yardımcısından sorumluluk ............................................ 466<br /> 32.Ünlü sanatçı Eren Karasu'nun suya düşen konseri: İfa imkansızlığı. İşlem<br /> temelinin çökmesi................................................................................................. 468<br /> 33.Sarılık ve darlık: Çeşit borcunda ve kişisel edimde sübjektif imkansızlık.<br /> Garanti sorumluluğu. Atipik risk .......................................................................... 470<br /> 34.Tökezlenen daire satışı: Sübjektif imkansızlık. Üçüncü kişiye ifa. Ödemezlik<br /> defi ........................................................................................................................ 473<br /> 35.Açıkgöz antikacının çifte satımı: Sübjektif imkansızlık. Kaim değer. Haksız<br /> zenginleşme .......................................................................................................... 475<br /> 36.Bodrum tatili: Kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminatın kapsamı................... 477<br /> 37.Kabzımalın şanssızlığı: Sübjektif imkansızlık. Hasar. İfa yardımcısından<br /> sorumluluk. Alacaklı temerrüdü. Kaim değer. Kesin vadeli işlem. İşlem<br /> temelinin çökmesi ................................................................................................. 479<br /> 38.Futbolcu transferi: Sübjektif imkansızlık. İşlem temelinin çökmesi. Kaim<br /> değer. Garanti. Haksız zenginleşme...................................................................... 482<br /> 39.Kaçan uçak: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminat ........................... 484<br /> 40.Marmaris tatili: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Zararı artırma.<br /> Normatif zarar. Haksız zenginleşme. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa<br /> yardımcısından sorumluluk. İşlem temelinin çökmesi. İfa yerine ve uğruna<br /> edim ...................................................................................................................... 485<br /> 41.İşverenler kapışması: Borçlu temerrüdü................................................................ 488<br /> 42.Mazot satıcısının münasebetsizliği: Borçlu temerrüdü. Sözleşmenin müspet<br /> ihlali ...................................................................................................................... 491<br /> 43.Sınava yetiştirilemeyen ders kitabı: Borçlu temerrüdü ......................................... 493<br /> 44.Geciken gösteri: Borçlu temerrüdü. Kesin vadeli işlem. Sözleşmeden dönme.<br /> Sözleşmeye aykırılık tazminatı. Menfaat devri..................................................... 494<br /> 45.Pencere yapımcısının talihsizliği: Borçlu temerrüdü. Yollanacak borç. Edim ve<br /> karşı edim hasarı ................................................................................................... 498<br /> 46.Prenses Di'nin zümrüt yüzüğü: Borçlu temerrüdü nedeniyle sözleşmeden<br /> dönme. Dönme üzerine iadesi gerekecek nesnenin hasara uğraması .................... 500<br /> 47.Konutta kaza: Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme. İfa yardımcısından<br /> sorumluluk. Haksız fiil ile sözleşme sorumluluklarının yarışması ....................... 502<br /> xi<br /> 48.Uğursuz halıcı dükkanı: Borçlu aleyhine kusur karinesi. Üçüncü kişiyi koruyucu<br /> etkili sözleşme. Üçüncü kişinin güven sorumluluğu. Üçüncü kişinin zararının<br /> tazmini.................................................................................................................. 503<br /> 49.Sayısal loto talihsizi: Sorumsuzluk anlaşması....................................................... 506<br /> 50.Arsız ve hırsız tesisatçı çırağı: İfa yardımcısından sorumluluk............................. 507<br /> 51.Kaçak yolcu: Yoksullaşmasız zenginleşme .......................................................... 508<br /> 52.Lokantada yanlışlıklar komedisi: Edim zenginleşmesi. Edim dışı zenginleşme.<br /> Zenginleşmenin eksildiği savunması .................................................................... 511<br /> 53.Uğursuz tablo: Haksız zenginleşmede iade borcunun kapsamı............................. 513<br /> 54.Komşu kavgası: Edim ve müdahale zenginleşmesi............................................... 515<br /> 55.Emeklinin pahalıya patlayan uğraşı ...................................................................... 516<br /> KAVRAM DİZİNİ ................................................................................................... 517<br /> KURAL DİZİNİ ....................................................................................................... 521</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇLARIN İFA EDİLMESİ
   KAYNAKLAR .............................................................................................................xi
   § 1. Borçların İfasıyla İlgili Kurallar, Kavramlar ve Kuramlar .............................. 3
   I. İfaya ilişkin kurallar ve konular ........................................................................ 3
   II.İfaya ilişkin kavramlar ve kuramlar .................................................................. 6
   § 2. Üçüncü kişinin ifası ............................................................................................ 22
   I. Borcun borçludan başkası tarafından da ifa edilebilirliği .............................. 22
   II.Borçludan başka kişilerin ifasıyla karşılaşılan durumlar ............................... 24
   III.Üçüncü kişinin ifasına karşı çıkılması ........................................................... 26
   IV.İfada bulunan üçüncü kişinin alacaklıya halefiyeti ........................................ 28
   V. Halefiyetin olmadığı durumlarda üçüncü kişiyle borçlu arasındaki
   hesaplaşma .................................................................................................... 30
   § 3. Üçüncü kişiye ifa ................................................................................................ 31
   I. Kural: Ancak alacaklının şahsına veya edimi almaya yetkili kişiye ifa
   edilebilirlik .................................................................................................... 31
   II.Üçüncü kişiye iyi niyetle ifanın bile borçtan kurtarmazlığı kuralı ve
   ayrıkları ........................................................................................................ 33
   III.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma yükümü ..................................... 34
   IV.Borçlunun üçüncü kişiye edimde bulunma hakkı ......................................... 38
   § 4. İfa yeri ................................................................................................................. 40
   I. İfa yerinin anlamı ve önemi ........................................................................... 40
   II.Yasanın ifa yeri konusundaki genel ve özel kuralları .................................... 42
   III.Borçların ifa yeri açısından sınıflandırılması.................................................. 44
   § 5. İfa Zamanı .......................................................................................................... 51
   I. İfa zamanının anlamı ve önemi ...................................................................... 51
   II.Muacceliyet ................................................................................................... 54
   III.Vade .............................................................................................................. 56
   IV.İfa Edilebilirlik .............................................................................................. 59
   § 6. Karşılıklı sözleşmelerde ifa ............................................................................... 63
   I. Karşılıklı sözleşmede ifa sırası: Ödemezlik defi............................................. 63
   II.Ödemezlik definin öğeleri ve etkileri ............................................................. 68
   vi
   III.Ödemezlik definin örnekseme (kıyas) yoluyla yaydırılması .......................... 71
   IV.Güvenlik (aciz) defi ....................................................................................... 73
   V. Borçlunun aczi nedeniyle sözleşmeden dönme hakkı .................................... 74
   § 7. İfa konusunun (edimin) belirlenmesi ve değiştirilmesi ................................... 77
   I. İfanın konusu olarak edim ........................................................................... 77
   II.Edimin belirlenmesi .................................................................................... 77
   III.Parça borcu-Çeşit borcu ............................................................................... 79
   IV.Seçimlik borç ............................................................................................... 85
   V. Edimin tek yanlı olarak değiştirilmesi: Seçimlik yetki ................................ 88
   VI.Edimin anlaşmayla değiştirilmesi: İfa yerine edim ...................................... 90
   VII.Edimi değiştirerek ifada bulunma girişimi: İfa uğruna edim ........................ 93
   § 8. Para borcunun ifası ............................................................................................ 97
   I. Para borcunun özellikleri ............................................................................... 97
   II.Yabancı para borcu ....................................................................................... 101
   III.Para borcunun eklentisi: Faiz ........................................................................ 106
   IV.Çok borcun veya tek borcun tümünü karşılamaya yetmeyen
   ödemenin mahsubu ...................................................................................... 109
   § 9. Bölümsel ifa ....................................................................................................... 115
   I. Edimin bölünebilirliği .................................................................................. 115
   II.Bölümsel ifa yasağı kuralı ve ayrıkları ......................................................... 116
   § 10. İfanın ispatı ....................................................................................................... 119
   I. Borçlunun en sağlam ifa kanıtı: Makbuz ...................................................... 119
   II.Borç senedinin iadesi istemi ......................................................................... 122
   İKİNCİ BÖLÜM
   BORÇLARIN İFA EDİL-E-MEMESİ (İFA ENGELLERİ)
   KAYNAKLAR ........................................................................................................... 129
   § 11. İfa engellerine ilişkin genel bilgiler ................................................................. 130
   § 12. Alacaklı temerrüdü .......................................................................................... 142
   I. Alacaklı temerrüdünün özellikleri ve öğeleri ............................................. 142
   II.Alacaklı temerrüdünün hukuki sonuçları ..................................................... 147
   III.Geniş anlamda (atipik) alacaklı temerrüdü .................................................. 153
   § 13. Alacaklının etki alanında gerçekleşen ifa imkansızlığı .................................. 154
   I. Alacaklının yol açtığı ifa imkansızlığı ........................................................ 154
   II.Alacaklının etki alanında amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi veya
   ortadan kalkması ......................................................................................... 158
   § 14. Başlangıçtaki (borcun konusundaki) imkansızlık ......................................... 163
   I. Genel olarak imkansızlık ve sonuçları.......................................................... 163
   vii
   II.İmkansızlığın türleri .................................................................................... 166
   III.Sübjektif imkansızlık .................................................................................. 168
   IV.Başlangıçtaki imkansızlığa yasaca bağlanan butlan yaptırımının
   aşılması ...................................................................................................... 171
   V. Başlangıçtaki imkansızlığı bile bile sözleşme kurmadan
   ötürü sorumluluk ......................................................................................... 176
   VI.Başlangıçtaki sübjektif imkansızlıktan ötürü sorumluluk ............................. 180
   § 15. Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlık ................... 184
   I. İmkansızlığın türleri konusunda bir retrospektif ......................................... 184
   II.Borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen sonraki imkansızlığa
   bağlanan sonuçlar ....................................................................................... 186
   § 16. Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlık .......................... 198
   I. Genel bilgi .................................................................................................. 198
   II.Borçlunun sorumluluğunu gerektiren sonraki imkansızlığa bağlanan
   sonuçlar ..................................................................................................... 200
   § 17. Borçlu temerrüdü ............................................................................................. 216
   I. Borçlu temerrüdünün özellikleri ve gerekleri .............................................. 216
   II.Borçlu temerrüdünün hukuki sonuçları ....................................................... 221
   III.Borçlu temerrüdünün karşılıklı sözleşmelerdeki özellikleri ........................ 229
   § 18. Sözleşmenin müspet ihlali ................................................................................ 246
   I. Genel Bilgi .................................................................................................. 246
   II.Yaptırım ...................................................................................................... 250
   III.Borçlunun borcunu ifa etmeyeceğini bildirmesi ......................................... 250
   IV.Art arda yollamalı sözleşmedeki özellik ...................................................... 252
   § 19. Sözleşme öncesi davranış yükümüne aykırılıktan ve yaratılan
   güveni boşa çıkarmadan ötürü sorumluluk ................................................. 252
   I. Genel Bilgi .................................................................................................. 252
   II.Üçüncü Kişinin Güven Sorumluluğu .......................................................... 257
   III.Yaptırım ...................................................................................................... 261
   IV.Sözleşme Sonrası Yükümler ....................................................................... 263
   § 20. İşlem temelinin çökmesi .................................................................................. 264
   I. Genel Bilgi .................................................................................................. 264
   II.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılması İçin Aranacak Gerekler ...................... 270
   III.İşlem Temelinin Çökmüş Sayılmasına Bağlanacak Sonuçlar ...................... 272
   § 21. Borçlunun sorumluluğunun hafifleşmesi: Sorumsuzluk anlaşması ............. 278
   I. Genel Bilgi .................................................................................................. 278
   II.Sorumsuzluk Anlaşmalarının Hükümsüzlüğü ............................................. 280
   § 22. Borçlunun sorumluluğunun ağırlaşması: Yardımcıdan kusursuz
   sorumluluk ...................................................................................................... 284
   viii
   I. Kusursuz Sorumluluğun Düşünsel Dayanakları .......................................... 284
   II.Kusursuz Sorumluluğun Öğeleri ve Gerekleri ............................................. 287
   III.Sorumluluğun Kaldırılması ve Genişletilmesi ............................................. 292
   § 23. Sözleşme sorumluluğu ile haksız fiil ve haksız zenginleşme
   sorumluluğu arasındaki ilişki ........................................................................ 294
   I. Haksız fiil-sözleşme sorumluluğu ayrımı .................................................... 294
   II.Haksız fiil sorumluluğu ile sözleşme sorumluluğunun yarışması ................ 295
   III.Sözleşme sorumluluğu ile haksız zenginleşme sorumluluğu
   arasındaki ilişki .......................................................................................... 297
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   HAKSIZ ZENGİNLEŞME
   KAYNAKLAR ........................................................................................................... 305
   § 24. Haksız zenginleşme konusunda genel ve temel bilgiler .................................. 306
   I. Haksız zenginleşmenin anlamı, işlevi, öğeleri ve özellikleri ....................... 306
   II.Haksız zenginleşme kökenli iade isteminin başka iade
   istemleriyle karşılaştırılması ve yarıştırılması ............................................ 320
   III.Haksız zenginleşmenin türleri ..................................................................... 325
   § 25. Edimden Ötürü Zenginleşmeler ...................................................................... 329
   I. Genel bilgiler-temel kavramlar .................................................................... 329
   II.Borçlanılmamış edimden ötürü zenginleşme
   (condictio indebiti) .................................................................................... 331
   III.Hukuki sebebin sona ermesi dolayısıyla zenginleşme (condictio
   ob causam finitam) .................................................................................... 333
   IV.Amaçlanan sonucun gerçekleşmemesi dolayısıyla zenginleşme
   (condictio ob causam futuram) .................................................................. 334
   V. Edimden ötürü zenginleşme isteminin engelleri ......................................... 337
   VI.Edim sürecine ikiden çok kişinin katılması: Üç köşeli ilişkiler ................... 343
   § 26. Edim dışı zenginleşmeler ................................................................................. 352
   I. Müdahaleden ötürü zenginleşme ................................................................. 352
   II.Masraftan kurtulmadan ötürü zenginleşme .................................................. 361
   III.Borçtan kurtulmadan ötürü zenginleşme ..................................................... 367
   § 27. Zenginleşmeden ötürü iade yükümünün konusu ve kapsamı ..................... 371
   I. Haksız zenginleşme kökenli tasfiye ilişkisinde geçerli genel
   ilkeler .......................................................................................................... 371
   II.Zenginleşenin iade borcunun elde kalanla sınırlanması .............................. 377
   III.Kötü niyetli zenginleşenin iade borcunun ağırlaşması ................................ 387
   IV.Haksız zenginleşme isteminin zaman aşımına uğraması ............................. 391
   ix
   Uygulama Çalışmaları
   1.Doktor ve hastası: İfa ve ifa engelleri hukukunun temel kuralları, kavramları ve
   kuramları ................................................................................................................. 399
   2.Küçüğe ihtiyatsız ödeme: İfa kuramları. Edimi alma yetkisi. Haksız
   zenginleşme ............................................................................................................ 404
   3.Saf komşu: Üçüncü kişinin ifası. Haksız zenginleşme. Vekaletsiz iş görme.
   Halefiyet.................................................................................................................. 406
   4.Talihsiz borçlu: Üçüncü kişiye, ehliyetsize ve yetkisize ifa .................................... 409
   5.Parçalanan televizyon: İfa yeri. Hasarın intikali. Üçüncü kişinin zararının tazmini 412
   6.Marketten sipariş: İfa yerinin önemi. Yollanacak borçta, çeşitte, parçada ve
   parada hasar. İmkansızlık ....................................................................................... 414
   7.Geri çevrilen ödeme: İfa yeri. İfa zamanı. Üçüncü kişiye ifa. Alacaklı temerrüdü . 417
   8.Teknik direktörün şanssızlığı: İfa yeri. Çeşit borcunun temerküzü. Hasarın geçişi 419
   9.Uyanık satıcı ile mızıkçı alıcı: Çeşit borcunun temerküzü. Temerküzün geri
   alınması .................................................................................................................. 421
   10.Para yerine verilen televizyonun bozuk çıkması: İfa yerine edim ......................... 423
   11.Çaldırılan çek: İfa uğruna edim ............................................................................ 424
   12.Para borcunun özelliği: İfa uğruna edim. Götürülecek borçta riskler. Kaydi
   parayla ödeme. Döviz borcunda temerrüt ............................................................. 425
   13.Ödemede aksilik: İfa uğruna edim. Kredi kartı. Fahiş faiz. Para borçlusunun
   riskleri. Haksız zenginleşme ................................................................................. 427
   14.Karmaşık otomobil alışverişi: İfa yerine ve uğruna edim. Seçimlik yetki.
   Bölümsel imkansızlığın tümel imkansızlığa dönüşmesi ....................................... 429
   15.Karmaşık havale: İfa iradesi. Bölümsel ifa. İfa yeri. İfa yerine ve uğruna
   edim. Üçüncü kişinin ifası. Üçüncü kişiye ifa. Mahsup. Para borçlusunun ifada
   gecikme riski ........................................................................................................ 432
   16.Suya düşen konser: Alacaklının yol açtığı imkansızlık......................................... 435
   17.Sahneden düşen soprano: Yabancı para borcu. Alacaklının ve borçlunun yol
   açtığı imkansızlık. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa yardımcısından sorumluluk ... 437
   18.Suya düşen gezi-Dibe takılan çapa: Amacın çökmesi ve başka yoldan
   gerçekleşmesi ....................................................................................................... 440
   19.Kiralık otoyla kaza: İfa imkansızlığı. Hasarın paylaşılması .................................. 442
   20.Porselen yemek takımı: Baştan imkansızlıkta butlan. Bölümsel imkansızlık.
   Culpa in contrahendo. Sübjektif imkansızlık ........................................................ 444
   21.On bir Dalmaçyalı: Edimin belirlenmesi. İfa yeri. İmkansızlık. Alacaklı
   temerrüdü. Hasar. Ödemezlik defi ........................................................................ 446
   22.Bilgisayar satımında terslik: Baştan imkansızlıkta butlan. Garanti. Çeşidi
   tedarik yükümü. İşlem temelinin çökmesi. Haksız zenginleşme. İmkansızlık.
   Hasar..................................................................................................................... 448
   23.Batan sandal: Baştan imkansızlık.......................................................................... 451
   24.Kendi saatini satın alan adam: Baştan imkansızlık ............................................... 453
   25.Kaynanaya zehirli kaktüs: İfa imkansızlığı. Edim ve karşı edim hasarının geçişi. 455
   x
   26.Yitirilen tablolar: Baştan imkansızlıkta butlan. Sonraki imkansızlıkta tazminat.
   İfa yardımcısından sorumluluk. Kaim değer. Tazminatın kapsamı ...................... 457
   27.Teslimi geciken simit fırını: Borçlu temerrüdü ..................................................... 460
   28.Oto alışverişinde şok: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Alacaklı temerrüdü.... 461
   29.Sanatçı ve hayranı: Ödemezlik defi. Borçlu temerrüdü. Borçlunun karşılıksız
   işlemde hafif kusurdan sorumsuzluğu .................................................................. 463
   30.Zamanında yetiştirilemeyen nikah büfesi: Mutlak kesin vadeli işlem................... 465
   31.Borsa simsarının ihmali: Kesin vadeli işlem. Ödemezlik defi. Borçlu
   temerrüdü. Alacaklı temerrüdü. Sözleşmenin müspet ihlali. Zenginleşmenin
   eksildiği savunması. İfa yardımcısından sorumluluk ............................................ 466
   32.Ünlü sanatçı Eren Karasu'nun suya düşen konseri: İfa imkansızlığı. İşlem
   temelinin çökmesi................................................................................................. 468
   33.Sarılık ve darlık: Çeşit borcunda ve kişisel edimde sübjektif imkansızlık.
   Garanti sorumluluğu. Atipik risk .......................................................................... 470
   34.Tökezlenen daire satışı: Sübjektif imkansızlık. Üçüncü kişiye ifa. Ödemezlik
   defi ........................................................................................................................ 473
   35.Açıkgöz antikacının çifte satımı: Sübjektif imkansızlık. Kaim değer. Haksız
   zenginleşme .......................................................................................................... 475
   36.Bodrum tatili: Kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminatın kapsamı................... 477
   37.Kabzımalın şanssızlığı: Sübjektif imkansızlık. Hasar. İfa yardımcısından
   sorumluluk. Alacaklı temerrüdü. Kaim değer. Kesin vadeli işlem. İşlem
   temelinin çökmesi ................................................................................................. 479
   38.Futbolcu transferi: Sübjektif imkansızlık. İşlem temelinin çökmesi. Kaim
   değer. Garanti. Haksız zenginleşme...................................................................... 482
   39.Kaçan uçak: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Tazminat ........................... 484
   40.Marmaris tatili: Mutlak kesin vadeli işlem. İmkansızlık. Zararı artırma.
   Normatif zarar. Haksız zenginleşme. Sözleşmenin müspet ihlali. İfa
   yardımcısından sorumluluk. İşlem temelinin çökmesi. İfa yerine ve uğruna
   edim ...................................................................................................................... 485
   41.İşverenler kapışması: Borçlu temerrüdü................................................................ 488
   42.Mazot satıcısının münasebetsizliği: Borçlu temerrüdü. Sözleşmenin müspet
   ihlali ...................................................................................................................... 491
   43.Sınava yetiştirilemeyen ders kitabı: Borçlu temerrüdü ......................................... 493
   44.Geciken gösteri: Borçlu temerrüdü. Kesin vadeli işlem. Sözleşmeden dönme.
   Sözleşmeye aykırılık tazminatı. Menfaat devri..................................................... 494
   45.Pencere yapımcısının talihsizliği: Borçlu temerrüdü. Yollanacak borç. Edim ve
   karşı edim hasarı ................................................................................................... 498
   46.Prenses Di'nin zümrüt yüzüğü: Borçlu temerrüdü nedeniyle sözleşmeden
   dönme. Dönme üzerine iadesi gerekecek nesnenin hasara uğraması .................... 500
   47.Konutta kaza: Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme. İfa yardımcısından
   sorumluluk. Haksız fiil ile sözleşme sorumluluklarının yarışması ....................... 502
   xi
   48.Uğursuz halıcı dükkanı: Borçlu aleyhine kusur karinesi. Üçüncü kişiyi koruyucu
   etkili sözleşme. Üçüncü kişinin güven sorumluluğu. Üçüncü kişinin zararının
   tazmini.................................................................................................................. 503
   49.Sayısal loto talihsizi: Sorumsuzluk anlaşması....................................................... 506
   50.Arsız ve hırsız tesisatçı çırağı: İfa yardımcısından sorumluluk............................. 507
   51.Kaçak yolcu: Yoksullaşmasız zenginleşme .......................................................... 508
   52.Lokantada yanlışlıklar komedisi: Edim zenginleşmesi. Edim dışı zenginleşme.
   Zenginleşmenin eksildiği savunması .................................................................... 511
   53.Uğursuz tablo: Haksız zenginleşmede iade borcunun kapsamı............................. 513
   54.Komşu kavgası: Edim ve müdahale zenginleşmesi............................................... 515
   55.Emeklinin pahalıya patlayan uğraşı ...................................................................... 516
   KAVRAM DİZİNİ ................................................................................................... 517
   KURAL DİZİNİ ....................................................................................................... 521

   Stok Kodu
   :
   9789753684286
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   547
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat