Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler Prof. Dr.

1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 33,25
Kazancınız : 1,75
9753680007
363923
1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler
1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler
Filiz Kitabevi
33.25

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .............................................................................................................................. III

KJSALTMALAR .............................................................................................................. IX

I — 1961 ANAYASASININ ÖNGÖRDÜĞÜ KUVVETLERARASI İLİŞKİ VE

ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR.......................................................... 1

II — 1961 ANAYASASINA KARŞI YÖNELTİLEN TENKİTLER, ÖNERİLEN

ÇÖZÜM YOLLARI VE 1971 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ.................................. 9

III — 1982 ANAYASASININ HAZIRLANIŞI VE MUHTEMEL ANAYASA TAS­

LAĞI............................................................................................................. 19

1. İlk Belirtiler.......................................................................... ........................ 19

2. Anayasanın Hazırlanması ve Bazı Gözlemler.......................................... 24

3. Anayasanın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar ............................ 30

IV — 1982 ANAYASASININ İLK BAKIŞTA GÖZE BATAN TEMEL ÖZEL­

LİKLERİ ............. :................................................................................................ 31

1. Kazulstik Yöntem ...................................... .................................................. 31

2. Geçiş Dönemi ............................................................................................... 33

3. Daha Az Katılımcı Demokrasi Modeli........................................................... 37

4. Fazla Katılık............................................................................................ 39

5. Güçlü Yürütme............................................................................................... 41

6. Tıkanıkları Giderici Çözüm Yolları......................................................... 42

V — YASAMA ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER.......................................... 45

1. Tek Meclis Usulü........................................................................................... 45

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine ilişkin Yenilikler ..................... 47

a) Milletvekili Seçilme Yeterliliği................................................................. 47

b) Üyelikle Bağdaşmayan işler..................................................................... 48

c) Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ...................................... 49

d) Üyeliğin Düşmesi ............................................................................ 51

e) Üyelerin Malî Statüleri...................................................................... 57

f) Andiçme.................................................................................................... 58

g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması

ve Ara Seçim............................................................................................ 58

3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri.............................. 60

4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri İle İlgili Yenilikler .. 65

 

 

a) Toplanma ve Tatil.............................................................................. 65

b) Başkanlık Divanı............................................................................... 65

c) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ........................................................... 66

d) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması .......................................... 67

5. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 67

6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Verimli Çalışması İçin Öngörü­len Çözüm Yolları 68

VI — YÜRÜTME ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER ..... 70

1. Cumhurbaşkanı....................................................................................... 70

a) Seçimi ve Nitelikleri.......................................................................... 70

b) Yetkileri.....................................................................................

c)Tek Başına Kullanabileceği Yetkileri ve Sorumsuzluk Hali ... 79

d) Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar.............................................. 85

aa) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ............................................. 85

bb) Devlet Denetleme Kurulu........................................................... 87

cc) Cumhurbaşkanlığı Konseyi......................................................... 60

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesi 91

2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu................................................................. 95

a) Kuruluşu ve Göreve Başlaması......................................................... 95

b) Görev ve Sorumluluğu...................................................................... 98

c) Olağanüstü Yönetim Usulleri ........................................................... 101

d) Sivil ve Askerî Otorite Arasındaki ilişki ................. ....................... 108

3. idare......................................................................................................... 112

a) Esasları............................................................................................. 112

b) Merkezî ve Mahallî idareler......................... .................................... 115

c) Kamu Görevlileri ve Güvenceleri ..................................................... 119

d) Özerk Üniversite ve Tarafsız Radyo Televizyon .............................. 122

e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu................................... 127

f) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .............................. 128

VII — ANAYASADA MALÎ VE EKONOMİK KONULARDA YASAMA VE YÜ­RÜTMEYE TANINAN YETKİLER VE ÇİZİLEN SINIRLAR .................................................................................................................. 130

1. Bütçe..................................................................................... ................ 130

2. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetimi ................................................ 133

3. Plânlama.................................................................................................. 134

4. Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi.............................. 135

5. Tabiî Servet Kaynaklarının ve Ormanların işletilmesi ............................. 139

6. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi................................................................ 142

7. Tüketiciler İle Esnaf ve Sanatkârların Korunması ................................... 142

VIII — YARGI ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER............................................... 146

1. Genei ilkeler............................................................................................ 146

2. Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................................... 157

3. Yüksek Mahkemeler............................................................................... 162

 

a) Yargıtay............................................................................................. 162

b) Danıştay............................................................................................ 163

c) Uyuşmazlık Mahkemesi.................................................................... 165

4. Sayıştay................................................................................................... 168

5. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı..................................................... 170

a) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu..................................................... 170

b) Anayasa Mahkemesinin Yetkileri ve İptal Davası Açmaya Yet­kili Olanlar 174

c)Anayasaya Aykırılığının Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi 186

d) Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü ..................... 191

e) Anayasa Mahkemesinin Kararlarının özellikleri ... ........................... 194

IX — HAK VE HÜRRİYETLERE İLİŞKİN YENİLİKLER..................................... 212

1. Genel Yaklaşım Biçimi........................................................................... 212

2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması .............................................. 220

3. Sınırlamanın Sınırı ve ölçülülük ilkesi .................................................... 226

4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması............................... 238

5. Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması................................................... 243

6. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması........................................................ 249

7. Yabancıların Durumu............ ,................................................................ 251

8. Kişi Hak ve Ödevleri.................................................................................... 252

— Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevî Varlığı ......................... 252

— Zorla Çalıştırma Yasağı.................................................................... 252

— Kişi Hürriyeti ve Güvenliği............................................................... 253

— özel Hayatın Gizliliği ....................................................................... 256

— Konut Dokunulmazlığı...................................................................... 255

— Haberleşme Hürriyeti........................................................................ 255

— Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti ........................................................ 256

— Din ve Vicdan Hürriyeti .................................. ........................ ... 256

— Düşünce ve Kanaat Hürriyeti............................................................ 257

— Bilim ve Sanat Hürriyeti ................................................................... 258

— Basın ve Yayımla ilgili Hükümler..................................................... 259

— Dernek Kurma Hürriyeti .................................................................. 262

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ............................ 263

— Mülkiyet Hakkı................................................................................. 264

9. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler.................................................. 265

— Ailenin Korunması ........................................................................... 265

— Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi................................................... 265

— Kıyılardan Yararlanma...................................................................... 266

— Toprak Mülkiyeti.............................................................................. 266

— Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Ko­runması 267

— Kamulaştırma.................................................................................... 267

— Devletleştirme................................................................................... 268

— Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti ....................... ............................... 269

— Çalışma Hakkı ve ödevi ................................................................... 269

— Sendika Kurma Hakkı...................................................................... 270

— Toplu İş Sözleşmesi Hakkı.................................................................... 272

— Grev Hakkı ve Lokavt........................................................................... 273

— Ücrette Adalet Sağlanması..................................................................... 276

—Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması ............................................ 277

— Konut Hakkı.......................................................................................... 277

— Gençliğin Korunması ........................................................... ................ 278

— Sporun Geliştirilmesi ............................................................................ 278

—Sosyal Güvenlik Hakkı.......................................................................... 278

— Yabancı Ülkelerde Yaşayan Türk Vatandaşları ..................................... 279

— Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması .............................. 279

—Sanatın ve Sanatçının Korunması........................................................... 280

— Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı...................................................... 280

10. Siyasî Haklar ve Ödevler............................................................................... 280

—Türk Vatandaşlığı .................................................................................. 280

— Seçme ve Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı ........................ 280

— Siyasî Partilerle ilgili Hükümler............................................................. 281

— Kamu Hizmetine Girme ve Mal Bildirimi.............................................. 283

—Vatan Hizmeti ....................................................................................... 283

— Vergi Ödevi...................................................................................... 284

— Dilekçe Hakkı ....................................................................................... 284

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................................ 287

YARARLANILAN KAYNAKLAR.................................................................................. 321

MADDE İNDEKSİ ...................................................................................................... 327

KAVRAM İNDEKSİ......................................................................................................... 330

MADDE METNİNE GÖRE KAVRAM FİHRİSTİ ......................................................... 335

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNDE AYNEN KABUL EDİLEN MADDELER

İLE İLAVE EDİLEN VE TAMAMEN ÇIKARILAN MADDELER ............................. 344 


 

  

 

 

 

 

 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ .............................................................................................................................. III

   KJSALTMALAR .............................................................................................................. IX

   I — 1961 ANAYASASININ ÖNGÖRDÜĞÜ KUVVETLERARASI İLİŞKİ VE

   ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR.......................................................... 1

   II — 1961 ANAYASASINA KARŞI YÖNELTİLEN TENKİTLER, ÖNERİLEN

   ÇÖZÜM YOLLARI VE 1971 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ.................................. 9

   III — 1982 ANAYASASININ HAZIRLANIŞI VE MUHTEMEL ANAYASA TAS­

   LAĞI............................................................................................................. 19

   1. İlk Belirtiler.......................................................................... ........................ 19

   2. Anayasanın Hazırlanması ve Bazı Gözlemler.......................................... 24

   3. Anayasanın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar ............................ 30

   IV — 1982 ANAYASASININ İLK BAKIŞTA GÖZE BATAN TEMEL ÖZEL­

   LİKLERİ ............. :................................................................................................ 31

   1. Kazulstik Yöntem ...................................... .................................................. 31

   2. Geçiş Dönemi ............................................................................................... 33

   3. Daha Az Katılımcı Demokrasi Modeli........................................................... 37

   4. Fazla Katılık............................................................................................ 39

   5. Güçlü Yürütme............................................................................................... 41

   6. Tıkanıkları Giderici Çözüm Yolları......................................................... 42

   V — YASAMA ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER.......................................... 45

   1. Tek Meclis Usulü........................................................................................... 45

   2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine ilişkin Yenilikler ..................... 47

   a) Milletvekili Seçilme Yeterliliği................................................................. 47

   b) Üyelikle Bağdaşmayan işler..................................................................... 48

   c) Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ...................................... 49

   d) Üyeliğin Düşmesi ............................................................................ 51

   e) Üyelerin Malî Statüleri...................................................................... 57

   f) Andiçme.................................................................................................... 58

   g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması

   ve Ara Seçim............................................................................................ 58

   3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri.............................. 60

   4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri İle İlgili Yenilikler .. 65

    

    

   a) Toplanma ve Tatil.............................................................................. 65

   b) Başkanlık Divanı............................................................................... 65

   c) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ........................................................... 66

   d) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması .......................................... 67

   5. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 67

   6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Verimli Çalışması İçin Öngörü­len Çözüm Yolları 68

   VI — YÜRÜTME ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER ..... 70

   1. Cumhurbaşkanı....................................................................................... 70

   a) Seçimi ve Nitelikleri.......................................................................... 70

   b) Yetkileri.....................................................................................

   c)Tek Başına Kullanabileceği Yetkileri ve Sorumsuzluk Hali ... 79

   d) Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar.............................................. 85

   aa) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ............................................. 85

   bb) Devlet Denetleme Kurulu........................................................... 87

   cc) Cumhurbaşkanlığı Konseyi......................................................... 60

   e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesi 91

   2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu................................................................. 95

   a) Kuruluşu ve Göreve Başlaması......................................................... 95

   b) Görev ve Sorumluluğu...................................................................... 98

   c) Olağanüstü Yönetim Usulleri ........................................................... 101

   d) Sivil ve Askerî Otorite Arasındaki ilişki ................. ....................... 108

   3. idare......................................................................................................... 112

   a) Esasları............................................................................................. 112

   b) Merkezî ve Mahallî idareler......................... .................................... 115

   c) Kamu Görevlileri ve Güvenceleri ..................................................... 119

   d) Özerk Üniversite ve Tarafsız Radyo Televizyon .............................. 122

   e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu................................... 127

   f) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .............................. 128

   VII — ANAYASADA MALÎ VE EKONOMİK KONULARDA YASAMA VE YÜ­RÜTMEYE TANINAN YETKİLER VE ÇİZİLEN SINIRLAR .................................................................................................................. 130

   1. Bütçe..................................................................................... ................ 130

   2. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetimi ................................................ 133

   3. Plânlama.................................................................................................. 134

   4. Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi.............................. 135

   5. Tabiî Servet Kaynaklarının ve Ormanların işletilmesi ............................. 139

   6. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi................................................................ 142

   7. Tüketiciler İle Esnaf ve Sanatkârların Korunması ................................... 142

   VIII — YARGI ORGANINA İLİŞKİN YENİLİKLER............................................... 146

   1. Genei ilkeler............................................................................................ 146

   2. Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................................... 157

   3. Yüksek Mahkemeler............................................................................... 162

    

   a) Yargıtay............................................................................................. 162

   b) Danıştay............................................................................................ 163

   c) Uyuşmazlık Mahkemesi.................................................................... 165

   4. Sayıştay................................................................................................... 168

   5. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı..................................................... 170

   a) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu..................................................... 170

   b) Anayasa Mahkemesinin Yetkileri ve İptal Davası Açmaya Yet­kili Olanlar 174

   c)Anayasaya Aykırılığının Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi 186

   d) Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü ..................... 191

   e) Anayasa Mahkemesinin Kararlarının özellikleri ... ........................... 194

   IX — HAK VE HÜRRİYETLERE İLİŞKİN YENİLİKLER..................................... 212

   1. Genel Yaklaşım Biçimi........................................................................... 212

   2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması .............................................. 220

   3. Sınırlamanın Sınırı ve ölçülülük ilkesi .................................................... 226

   4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması............................... 238

   5. Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması................................................... 243

   6. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması........................................................ 249

   7. Yabancıların Durumu............ ,................................................................ 251

   8. Kişi Hak ve Ödevleri.................................................................................... 252

   — Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevî Varlığı ......................... 252

   — Zorla Çalıştırma Yasağı.................................................................... 252

   — Kişi Hürriyeti ve Güvenliği............................................................... 253

   — özel Hayatın Gizliliği ....................................................................... 256

   — Konut Dokunulmazlığı...................................................................... 255

   — Haberleşme Hürriyeti........................................................................ 255

   — Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti ........................................................ 256

   — Din ve Vicdan Hürriyeti .................................. ........................ ... 256

   — Düşünce ve Kanaat Hürriyeti............................................................ 257

   — Bilim ve Sanat Hürriyeti ................................................................... 258

   — Basın ve Yayımla ilgili Hükümler..................................................... 259

   — Dernek Kurma Hürriyeti .................................................................. 262

   — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ............................ 263

   — Mülkiyet Hakkı................................................................................. 264

   9. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler.................................................. 265

   — Ailenin Korunması ........................................................................... 265

   — Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi................................................... 265

   — Kıyılardan Yararlanma...................................................................... 266

   — Toprak Mülkiyeti.............................................................................. 266

   — Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Ko­runması 267

   — Kamulaştırma.................................................................................... 267

   — Devletleştirme................................................................................... 268

   — Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti ....................... ............................... 269

   — Çalışma Hakkı ve ödevi ................................................................... 269

   — Sendika Kurma Hakkı...................................................................... 270

   — Toplu İş Sözleşmesi Hakkı.................................................................... 272

   — Grev Hakkı ve Lokavt........................................................................... 273

   — Ücrette Adalet Sağlanması..................................................................... 276

   —Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması ............................................ 277

   — Konut Hakkı.......................................................................................... 277

   — Gençliğin Korunması ........................................................... ................ 278

   — Sporun Geliştirilmesi ............................................................................ 278

   —Sosyal Güvenlik Hakkı.......................................................................... 278

   — Yabancı Ülkelerde Yaşayan Türk Vatandaşları ..................................... 279

   — Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması .............................. 279

   —Sanatın ve Sanatçının Korunması........................................................... 280

   — Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı...................................................... 280

   10. Siyasî Haklar ve Ödevler............................................................................... 280

   —Türk Vatandaşlığı .................................................................................. 280

   — Seçme ve Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı ........................ 280

   — Siyasî Partilerle ilgili Hükümler............................................................. 281

   — Kamu Hizmetine Girme ve Mal Bildirimi.............................................. 283

   —Vatan Hizmeti ....................................................................................... 283

   — Vergi Ödevi...................................................................................... 284

   — Dilekçe Hakkı ....................................................................................... 284

   DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................................ 287

   YARARLANILAN KAYNAKLAR.................................................................................. 321

   MADDE İNDEKSİ ...................................................................................................... 327

   KAVRAM İNDEKSİ......................................................................................................... 330

   MADDE METNİNE GÖRE KAVRAM FİHRİSTİ ......................................................... 335

   MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNDE AYNEN KABUL EDİLEN MADDELER

   İLE İLAVE EDİLEN VE TAMAMEN ÇIKARILAN MADDELER ............................. 344 


    

     

    

    

    

    

   Stok Kodu
   :
   9753680007
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   344
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1990
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat